10. Dadl Fer: Gweithwyr Allied Steel and Wire a chyfiawnder pensiwn

– Senedd Cymru am 5:04 pm ar 19 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:04, 19 Mehefin 2024

Rhys ab Owen, felly, i gyflwyno'r ddadl fer.

Photo of Rhys ab Owen Rhys ab Owen Plaid Cymru

(Cyfieithwyd)

Diolch, Lywydd. Hoffwn gyflwyno'r ddadl hon drwy dynnu eich sylw at y cyn-weithwyr Allied Steel and Wire sy'n bresennol yn yr oriel gyhoeddus, ynghyd â rhai o'u teuluoedd. Mae eu cryfder a'u hawydd am gyfiawnder dros gyfnod mor hir o amser yn anhygoel ac yn ysbrydoledig. Rwy'n ddiolchgar iawn iddynt am ddod yma heddiw. Rwyf hefyd yn falch fod Adam Price yn cymryd rhan yn y ddadl fer hon. Mae wedi bod yn gefnogwr brwd i weithwyr Allied Steel and Wire ers dros ddau ddegawd. 

Photo of Rhys ab Owen Rhys ab Owen Plaid Cymru 5:05, 19 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

I lawer, mae bod yn weithiwr dur yn fwy na swydd yn unig, mae'n rhan o'u hunaniaeth. Fe ddilynodd nifer eu tadau a'u teidiau i weithio fel gweithwyr dur. Mae'n swydd beryglus, roedd anafiadau'n gyffredin, ac eto rydym wedi ad-dalu'r unigolion hyn a'u teuluoedd drwy eu hamddifadu o'u pensiynau a enillwyd drwy waith caled.

Ym 1981, cyn i chi a minnau gael eich geni, Ysgrifennydd y Cabinet, cafodd gweithwyr yn Allied Steel and Wire, heb fod ymhell o'r lleoliad hwn yma, eu galw fesul un i'r ffreutur a dywedwyd wrthynt gan y cyfarwyddwyr fod eu cwmni'n dechrau cynllun pensiwn galwedigaethol newydd—un a gâi ei gefnogi'n llawn gan Lywodraeth y DU. Dywedwyd wrthynt y byddai'n caniatáu iddynt gael pecyn ymddeol gweddus, a bod eu pensiynau'n ddiogel ac wedi'u diogelu'n llawn gan y gyfraith, ni waeth pa galedi y gallai'r cwmni ei wynebu yn y dyfodol. Fodd bynnag, erbyn 1997, roedd Llywodraeth Tony Blair mewn grym. Un o'i haddewidion cyntaf oedd cyflwyno pensiwn treth o hyd at £10 biliwn er mwyn llenwi coffrau'r Trysorlys. I Allied Steel and Wire, roedd hynny gam yn rhy bell. Erbyn 2002 aethant i ddwylo'r derbynwyr, gan wneud miloedd o bobl yn ddi-waith.

Er mwyn unioni ei drafferthion ariannol, fe benderfynodd y derbynnydd ddileu'r cynllun pensiwn. Hyd at y pwynt hwnnw, talwyd y pensiynau a addawyd i weithwyr, yn seiliedig ar hyd gwasanaeth a chyflog ar adeg ymddeol. Daeth hyn i stop yn gyfnewid am yr hyn a elwid yn gynllun dirwyn i ben—wind-up scheme. Golygai nad oedd a wnelo â thegwch mwyach, na beth oedd gan bensiynwyr hawl iddo, ond beth bynnag y gallai'r cynllun fforddio ei dalu. Mae 'wind-up' yn un term amdano—term addas, efallai—term arall yw 'dwyn pensiwn', a chredaf fod hwnnw'n derm llawer mwy effeithiol amdano.

Nid gweithwyr ASW oedd y rhai cyntaf na'r rhai olaf i brofi'r anghyfiawnder hwn, cael torri eu pensiynau yn y fath fodd. Roedd cynlluniau dirwyn i ben yn gynyddol gyffredin yn gynnar yn y 2000au, a chosbent y rhai mwyaf ffyddlon a gweithgar. Os câi rhywun ei ddiswyddo cyn dirwyn i ben, nhw oedd y cyntaf i gael eu pensiynau wedi eu talu, tra bod y rhai a oedd ar fin dod yn bensiynwyr yn cael eu gadael i gasglu'r briwsion. Fel y dywedodd Panorama y BBC yn 2003, 'Y gwir amdani yw bod deddfwriaeth y Llywodraeth a'r farchnad stoc wedi cynllwynio yn erbyn y gweithwyr hyn.' Arhosodd gweithwyr ASW yn bryderus i weld a fyddai'r pot pensiwn yr oeddent wedi talu i mewn iddo gyda'u harian eu hunain ers degawdau yn dychwelyd rhywfaint o'u harian a enillwyd drwy waith caled.

Un agwedd allweddol ar y sgandal yw'r gwahanol gynlluniau a roddodd y Llywodraeth ar waith i gynorthwyo dioddefwyr yr anghyfiawnder, sef y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol. Nid oedd y gronfa diogelu pensiynau yn berffaith o bell ffordd, ond roedd yn ddibynnol ar gyllid y Llywodraeth, ac yn wyneb argyfwng, roedd darpariaeth i leihau taliadau i bensiynwyr, ond i 90 y cant. Er bod gan y cynllun cymorth ariannol uchafswm taliad mympwyol o 90 y cant o werth y pensiwn, roedd yn fynegai cyfyngedig, fel bod chwyddiant wedi crebachu'r 90 y cant dros y blynyddoedd. Ac os oedd gwerth pensiwn yn dibynnu ar asedau'n bennaf, yna dim ond 25 y cant o werth eich cyfranddaliadau o'r asedau yn y cynllun talu hwnnw y byddech yn ei gael. Roedd hyn yn golygu bod pensiynwyr wedi colli 10 y cant o'u pensiynau o'r cychwyn cyntaf, a mwy wedyn oherwydd chwyddiant, ac ar ben y cyfan, roedd yn rhaid i lawer dalu treth ar y swm bychan a gaent i Lywodraeth y DU. I weithwyr a oedd wedi gweithio ers degawdau, yn ymlafnio o ddydd i ddydd mewn gwaith peryglus, nid yw'n syndod fod y cynllun diffygiol hwn wedi arwain at brotestiadau ledled y DU.

Photo of Rhys ab Owen Rhys ab Owen Plaid Cymru 5:10, 19 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Yn 2006, diolch i waith caled gan ymgyrchwyr sydd yma heddiw, a'r Farwnes Altmann, cyhoeddodd yr ombwdsmon seneddol adroddiad ar gamwybodaeth y Llywodraeth Lafur ar y pryd, yr hyn yr oeddent wedi'i ddweud am y cynllun. Dywedasant y byddai'r cynllun yn cael ei ariannu'n llawn, y byddai pensiynau'n ddiogel, y byddai pensiynau hyd yn oed yn cael eu gwarantu. Canfu'r ombwdsmon fod y wybodaeth swyddogol a ddarparwyd gan Lywodraeth y DU yn anghywir, yn anghyflawn, yn aneglur ac yn anghyson. Nid yw'n syndod fod yr adroddiad wedi cael ei wrthod ar unwaith gan Lywodraeth y DU. Arweiniodd hyn wedyn at daith hir i'r Llys Apêl, a ddyfarnodd yn 2008 fod y Llywodraeth Lafur wedi gweithredu'n anghyfreithlon ac yn afresymol. Roeddent wedi camarwain pensiynwyr ac ar ôl pum mlynedd o frwydro, fe wnaeth y Llywodraeth ildio o'r diwedd a derbyn adroddiad yr ombwdsmon. Yn sicr, Lywydd, dylai hynny fod wedi bod yn ddiwedd ar y mater. O'r diwedd, cafwyd cyfiawnder ar ôl brwydr hir o chwe blynedd. Eto i gyd, mae'r frwydr yn parhau.

Argymhellodd yr ombwdsmon fod y Llywodraeth yn cynnig iawndal am bensiynau a gollwyd a'r gofid a achoswyd i'r gweithwyr a'u teuluoedd. Ond heddiw, ym mis Mehefin 2024, mae llawer o bensiynwyr heb gael ad-daliad o'r gwerth a gollwyd o'u pensiynau. Mae Llywodraeth y DU yn dal i wrthod ad-dalu'r y 10 y cant a gymerodd gan y gweithwyr dur gweithgar hyn. Felly dyma ni, 22 mlynedd ar ôl y digwyddiad a ddechreuodd y sgandal, nifer dirifedi o gynigion cynnar-yn-y-dydd yn Nhŷ'r Cyffredin, datganiadau barn yn y Senedd, protestiadau yng Nghaerdydd, Llundain, Brwsel, Lwcsembwrg, deisebau dirifedi i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, ac maent yn dal i fod heb gael cyfiawnder. A oes angen drama arall ar ITV i ddatrys y sgandal hon?

Mae'r frwydr hon i weithwyr Caerdydd wedi para cyhyd fel ei bod wedi bod drwy ddwy genhedlaeth o deulu Thomas, gyda fy nhad yn llais cyson yn y frwydr rwy'n falch o ddal ati i'w hymladd yn ei le. Mae'n rhyfedd i mi fod y Blaid Geidwadol mor awyddus i ddenu pleidleisiau pensiynwyr, ac mor awyddus i siarad am y clo pedwarplyg, er mai nhw a fu'n llywyddu dros yr anghyfiawnder hwn ers dros ddegawd. Lle'r oedd y clo pedwarplyg ar bensiynau gweithwyr dur Cymru? Maent wedi dangos dro ar ôl tro nad ydynt yn gwrando ar bobl sy'n gweithio.

Er fy mod yn ddiolchgar fod Gweinidog pensiynau'r DU wedi cyfarfod â'r grŵp gweithredu ar bensiynau ym mis Ionawr eleni, mae'n amlwg i mi fod Llywodraeth y DU eisiau symud mor araf â phosibl. A dyma a ddywedodd y Gweinidog pensiynau mewn tystiolaeth lafar i'r pwyllgor:

'Nid wyf eisiau i'r Pwyllgor feddwl, "Gwych, mae newid godidog yn mynd i ddigwydd"—rwyf wedi gwneud hynny'n glir i'r bobl y gwneuthum eu cyfarfod hefyd—ond mae corff o waith yn digwydd nawr i fy helpu i wneud penderfyniadau pellach.'

Ni fydd hwn yn ddatrysiad cyflym. Y gwir amdani yw bod Llywodraethau olynol wedi cael 20 mlynedd i unioni hyn, i adfer mynegeio i bensiynau cyn 1997, i adfer y 10 y cant y gwnaethant ei ddwyn. Ac felly mae'r ffaith bod gwaith ond yn digwydd nawr yn warthus. Mae nifer mawr o weithwyr wedi marw yn aros i'w pensiynau gael eu hadfer. Roeddwn i'n adnabod rhai ohonynt—pobl fel Billy Hill, pobl fel Des Harris, ffrind i fy nhad, a phobl fel Stan Nubert, ac mae ei fab ef yma heddiw. Dywedodd ei fab, Stefan, wrthyf am effaith yr anghyfiawnder ar iechyd ei dad—straen, strociau, trawiadau ar y galon, a'i cymerodd cyn ei amser. Mae effaith yr anghyfiawnder ar berthnasoedd teuluoedd gweithwyr wedi parhau'n rhy hir. Mae teuluoedd wedi cwympo o dan y straen, o dan y straen emosiynol ac ariannol.

Mae John Benson a Phil Jones, sydd yma heddiw, wedi dweud straeon dirdynnol wrthyf am ymweld â'u cyn gydweithwyr ar eu gwely angau yn llythrennol, i'w clywed yn gofyn, 'Wel, sut ar y ddaear y bydd fy ngwraig weddw, sut ar y ddaear y bydd fy nheulu, yn goroesi heb y pensiwn?'—unigolion gweithgar yn gorfod poeni hyd at eu hanadl olaf a phryderu am lesiant a lles eu teuluoedd am fod Llywodraeth y DU wedi dwyn arian oddi wrthynt. Nid oedd gan rai arian i dalu am eu hangladdau eu hunain hyd yn oed. Yn drasig iawn, fe wnaeth rhai gyflawni hunanladdiad wrth aros i gael cyfiawnder. Mae hon yn sgandal sy'n dal heb ei datrys, sgandal sydd wedi bod yn digwydd—ac mae pawb wedi gwybod amdani—ers 22 mlynedd; gweddwon yn dal i dalu morgeisi a ddylai fod wedi cael eu talu ddegawdau yn ôl.  

Mae'r arolygon barn yn glir y bydd Llafur yn ennill buddugoliaeth ysgubol ymhen 15 diwrnod. Nawr, a fydd y blaid a sefydlwyd ac a arianwyd dros y blynyddoedd gan y gweithwyr yn rhoi'r arian sy'n ddyledus iddynt i weithwyr dur ASW a'u teuluoedd o'r diwedd? A fyddant o'r diwedd yn sefyll dros y gweithwyr sydd wedi eu cefnogi dros y degawdau? Gobeithio y bydd gan y Llywodraeth newydd hon freichiau llawer mwy agored na Llywodraethau Llafur blaenorol ac y bydd yn sicrhau yn y pen draw nad yw'r anghyfiawnder yn parhau mwyach. 

Cafodd y cynllun cymorth ariannol ei weithredu gyda'r nod o dorri costau i Lywodraeth y DU heb unrhyw ystyriaeth i degwch, i chwarae teg. Fe wnaeth Llywodraeth y DU gamarwain pensiynwyr ac fe'i cafwyd yn euog yn y llys ar sawl achlysur o gamweinyddu. Ein dyletswydd ni fel seneddwyr yw sefyll dros ein hetholwyr, sefyll dros y gweithwyr dur. Yn allweddol, mae angen inni ddwyn Llywodraeth y DU i gyfrif am yr hyn a wnaethant. Rwy'n gobeithio y bydd ein cyd-Aelodau Llafur yn ymuno â mi, pensiynwyr Allied Steel and Wire ac Aelodau eraill yn y Siambr hon i anfon neges glir at y Llywodraeth newydd y dylai sgandal Allied Steel and Wire ddod i ben nawr, ei bod wedi para'n llawer rhy hir, ac y dylid adfer hawliau pensiwn llawn i weithwyr dur gweithgar Cymru. Diolch yn fawr.

Photo of Adam Price Adam Price Plaid Cymru 5:19, 19 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Rwy'n ddiolchgar iawn i Rhys ab Owen am ganiatáu munud o amser i mi, ac mae'n arbennig o addas o ystyried bod y daith hon am gyfiawnder wedi dechrau yn yr adeilad drws nesaf, yn Nhŷ Hywel, gyda chyfarfod a drefnwyd gan ei dad, gyda llawer o'r gweithwyr sy'n bresennol yno'n gofyn beth y gellid ei wneud. I fod yn onest, nid oeddwn yn gwybod, a threuliais y noson gynt ar ei hyd yn ceisio meddwl beth y gallwn ei ddweud. Ac fe lwyddasom i ddod o hyd i gyfarwyddeb Ewropeaidd o 1980 nad oedd wedi cael ei gweithredu, a ddywedai y dylai fod rhwyd ddiogelwch i weithwyr yn yr union amgylchiadau hyn, ac nid oedd Llywodraethau olynol wedi gweithredu'r gyfarwyddeb honno.

Y frwydr gyntaf a wynebwyd gennym oedd argyhoeddi Community, a oedd ar y pryd, fel nawr, yn undeb sydd â hanes o fod yn deyrngar iawn i'r Blaid Lafur, fod yn rhaid frwydro yn erbyn Llywodraeth Lafur, Llywodraeth Lafur a oedd yn gwrthod gweithredu'r gyfarwyddeb honno hyd yn oed nawr. Ac fe wnaethom ennill y frwydr gyntaf honno, a bu'n rhaid i'r undeb gyflwyno'r bygythiad i fynd â Llywodraeth Lafur yr holl ffordd, os oedd angen, i Lys Cyfiawnder Ewrop. Ac ni fyddai gan yr un o'r 295,000 o weithwyr sy'n cael eu cynnwys yn y gronfa diogelu pensiynau nawr, y 145,000 o weithwyr sydd wedi eu cynnwys yn y cynllun cymorth ariannol, unrhyw beth oni bai am y grŵp o weithwyr dur yng Nghaerdydd a safodd dros gyfiawnder.

Dro ar ôl tro, mae stori cyfalafiaeth yn yr ynysoedd hyn, a stori methiant ein democratiaeth, yn stori am sgandalau pensiwn: Murdoch a'r Mirror Group, Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth, y ffordd y mae glowyr wedi cael yr elw, y gwarged, ar eu pensiwn wedi'i dynnu gan Lywodraethau olynol—un sgandal camwerthu pensiynau ar ôl y llall. Mae'n dweud rhywbeth am y gwledydd hyn yn y DU, y ffordd yr ydym yn trin ein gweithwyr, ein gweithwyr hŷn wrth ymddeol. Dyna'r cwestiwn moesol y mae'r Llywodraeth Lafur newydd yn ei wynebu nawr. Rwy'n falch o weld eu bod yn cydnabod, yn eu maniffesto, yr angen i unioni anghyfiawnder cynllun pensiwn y glowyr o'r diwedd. Ond dylid cynnig yr un cyfiawnder ag a gynigir i gyn-lowyr i gyn-weithwyr dur hefyd.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:22, 19 Mehefin 2024

Y Gweinidog Partneriaeth Cymdeithasol nawr i ymateb i'r ddadl. Sarah Murphy.

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur

(Cyfieithwyd)

Diolch, Lywydd. Gadewch imi ddechrau drwy ddweud fy mod yn ddiolchgar iawn i Rhys ab Owen am gyflwyno'r ddadl fer hon, a diolch i Adam Price am ei gyfraniad i'r ddadl. Rwyf innau hefyd am dalu teyrnged i gyn-weithwyr Allied Steel and Wire a'u hundebau llafur, sydd wedi ymgyrchu dros gyfiawnder mor benderfynol ers dros 20 mlynedd. Rwy'n talu teyrnged i'r holl ymgyrchwyr, ac mae llawer ohonoch yn y Siambr heddiw, y rhai ohonoch sydd yn yr oriel, a hefyd i'r rhai sydd wedi marw heb weld cyfiawnder. Oherwydd nid wyf i, ac nid yw Llywodraeth Cymru, yn petruso rhag beirniadu'r anghyfiawnder y mae pensiynwyr Allied Steel a Wire wedi'i wynebu.

Er bod pensiwn y wladwriaeth, pensiynau personol a phensiynau galwedigaethol yn fater a gadwyd yn ôl, rydym wedi galw'n gyson a dro ar ôl tro ar Lywodraeth y DU i wneud y peth iawn a sicrhau cyfiawnder adferol i gyn-weithwyr ASW. Mae Gweinidogion olynol y DU yn yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi dweud wrthym eu bod yn fodlon ar y drefn bresennol ar gyfer diogelu pensiynau, ond nid yw cyn-weithwyr ASW yn fodlon, ac nid ydym ni'n fodlon. Rydym yn siomedig fod Llywodraeth y DU wedi methu sicrhau'r cyfiawnder pensiynau y maent yn ei haeddu i'r cyn-weithwyr Allied Steel and Wire, ac rwy'n cydnabod yr ymdeimlad o frad y mae'n rhaid eu bod yn ei deimlo ac y tynnoch chi sylw ato heddiw yn y Siambr.

Nid anrheg yw'r pensiynau hyn; cyflogau gohiriedig ydynt. Gwnaed y cyfraniadau gyda phob ewyllys da gan weithwyr ASW gan ddisgwyl y byddent yn cael diogelwch wrth ymddeol, nid yn unig iddynt hwy, ond i'w teuluoedd hefyd. Dylai'r cyfraniadau hynny gael eu hanrhydeddu'n llawn. Gweithwyr yw'r rhain a weithiodd yn galed, a dalodd i mewn, ac a wnaeth ddarpariaeth ar gyfer eu hymddeoliad, ond fe gawsant gam, cawsant eu hamddifadu o werth y pensiynau y gallent fod wedi'u disgwyl yn rhesymol, ac maent wedi gweld pŵer prynu'r pensiynau hynny'n cael ei erydu ymhellach gan chwyddiant.

Rydym yn parhau i bryderu bod llesiant a lles pob un o'r cyn-weithwyr dur yng Nghymru, a glowyr yn wir, oherwydd mae cynllun pensiwn y glowyr yn enghraifft arall o anghyfiawnder pensiwn—. Heb unrhyw fai arnynt hwy, mae'r bobl hyn yn cael pensiynau llai na'r hyn a ddisgwylient. Ar ôl mwy nag 20 mlynedd, mae'n hen bryd cael canlyniad cywir. Beth bynnag fydd canlyniad yr etholiad cyffredinol ar 4 Gorffennaf, bydd Llywodraeth newydd y DU yn cael cyfle i wneud y peth iawn a mynd i'r afael â'r anghyfiawnder parhaus hwn. Byddaf yn parhau i alw arnynt i wneud hynny, gyda phob un ohonoch chi. Diolch.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:24, 19 Mehefin 2024

Diolch yn fawr i'r Gweinidog, a diolch i bawb am y ddadl bwysig yna. Fe ddaw hynny â'n gwaith ni am heddiw i ben. Diolch yn fawr.

Daeth y cyfarfod i ben am 17:25.