Gwella Addysg ym Mhreseli Sir Benfro

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Senedd Cymru am ar 12 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Paul Davies Paul Davies Ceidwadwyr

8. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella'r system addysg ym Mhreseli Sir Benfro? OQ61226

Photo of Lynne Neagle Lynne Neagle Llafur 3:15, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Fis diwethaf, nodais fy mlaenoriaethau ar gyfer system addysg Cymru. Yn ganolog iddi, mae ymrwymiad parhaus i’n diwygiadau addysg, gyda ffocws ar wella safonau addysgol ledled Cymru, gan flaenoriaethu tegwch, cynhwysiant a llesiant.

Photo of Paul Davies Paul Davies Ceidwadwyr

(Cyfieithwyd)

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddoch, yr wythnos hon yw Wythnos Gofalwyr, ac mewn ymdrech i godi ymwybyddiaeth a darparu cymorth hanfodol i ofalwyr ifanc, mae Ysgol Aberdaugleddau yn fy etholaeth wedi lansio prosiect Gofalwyr Ifanc. Dechreuodd y prosiect yn 2021, ac mae bellach yn cefnogi dros 80 o ofalwyr ifanc sy’n mynychu ysgol uwchradd. Credir nad yw oddeutu 40 y cant o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i gydbwyso gofalu â'u hastudiaethau, ac o ganlyniad, mae un o bob tri gofalwr ifanc ac oedolyn ifanc sy'n ofalwr yn ei chael hi'n anodd cydbwyso cyfrifoldebau gofalu â'u haddysg. Felly, Ysgrifennydd y Cabinet, pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella'r system addysg ar gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr fel y gallant gael y cymorth sydd ei angen arnynt drwy gydol eu taith addysgol?

Photo of Lynne Neagle Lynne Neagle Llafur 3:16, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch, Paul. Llongyfarchiadau i'r ysgol yn Aberdaugleddau am y gwaith a wnânt yn y maes hwn; mae'n faes pwysig iawn i weithio ynddo. Mae gofalwyr ifanc yn wynebu llawer iawn o heriau, ac mae gwir angen codi ymwybyddiaeth. Mae cefnogi gofalwyr ifanc wedi bod yn flaenoriaeth i’r Llywodraeth. Fe fyddwch yn ymwybodol fod cerdyn adnabod gofalwyr ifanc ar waith, ac yn ddiweddar, fe wnaethom ystyried cyllid ychwanegol i gefnogi’r gwaith o'i gyflwyno mewn ysgolion. Rydym hefyd yn edrych ar beth arall y gallwn ei wneud i godi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr ifanc, gan  fod hyn yn ymwneud â mwy na nodi pwy sy'n ofalwyr ifanc yn unig; mae'n ymwneud â deall cymhlethdod llawn eu hanghenion. Un o'r pethau rwy'n awyddus iawn i'w gwneud hefyd yn y gwaith rwy'n bwrw ymlaen ag ef ar y dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl yw sicrhau bod y gwaith ar gyfer gofalwyr ifanc yn gwbl gydgysylltiedig â hynny, yn ogystal ag ar gyfer pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal.