Gwella Cyrhaeddiad Addysgol

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Senedd Cymru am ar 12 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Joyce Watson Joyce Watson Llafur

5. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyrhaeddiad addysgol? OQ61237

Photo of Lynne Neagle Lynne Neagle Llafur 3:04, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau gwelliant parhaus mewn cyrhaeddiad addysgol fel y gall pob dysgwr gyflawni eu potensial. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ddiwygio a gwella gyda’r nod o greu system gyfan sy’n gweithio i bob dysgwr, a chau’r bwlch cyrhaeddiad a wynebir gan ein dysgwyr mwyaf difreintiedig.

Photo of Joyce Watson Joyce Watson Llafur

(Cyfieithwyd)

Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Roeddwn yn falch iawn o glywed bod cynllun peilot y pencampwyr cyrhaeddiad i’w ymestyn i ail gam ym mis Medi, ac mae’r cynllun peilot, a gynlluniwyd i helpu i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion ac i hybu safonau mewn ysgolion, wedi dangos canlyniadau cadarnhaol. Felly, rwy’n falch iawn o weld ei fod am barhau. Ysgrifennydd y Cabinet, a ydych chi'n cytuno bod prosiectau o'r fath, sy'n helpu—? Mae'n ddrwg gennyf, fe ddechreuaf eto. A ydych chi'n cytuno bod prosiectau fel cynllun peilot y pencampwyr cyrhaeddiad yn dangos ymrwymiad clir gan Lywodraeth Cymru i wella’r profiad addysgol i blant difreintiedig?

Photo of Lynne Neagle Lynne Neagle Llafur 3:05, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch yn fawr iawn, Joyce, a diolch am dynnu sylw at gynllun peilot y pencampwyr cyrhaeddiad. Roeddwn yn ffodus i allu cyfarfod â rhai o’r arweinwyr ysgolion sy'n cymryd rhan yn y cynllun peilot hwnnw ychydig wythnosau yn ôl, ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr. Rwy'n falch o ddweud ein bod wedi cyhoeddi ail gam y cynllun bellach, felly bydd mwy o ysgolion yn gallu elwa ohono. Ac rydych chi'n iawn i dynnu sylw at natur hanfodol cau'r bwlch cyrhaeddiad ar gyfer ein plant mwyaf difreintiedig, ac un agwedd yn unig yw'r pencampwyr cyrhaeddiad ar y gwaith a wnawn yn y maes hwn.

Rydym hefyd wedi datblygu partneriaeth gyda'r Sefydliad Gwaddol Addysgol, sy'n darparu deunyddiau dwyieithog i bob ysgol, fel y gallant gael mynediad at y dystiolaeth ryngwladol orau ar y strategaethau addysgu a dysgu mwyaf effeithiol. Rydym hefyd yn edrych ar gymell athrawon i weithio yn yr ysgolion mwyaf heriol, ac fe fyddwch yn ymwybodol iawn o'n hanes hirsefydlog gyda'r grant datblygu disgyblion, yr ydym wedi cyhoeddi canllawiau newydd arno, ac yr ydym yn parhau i fuddsoddi ynddo.

Photo of Samuel Kurtz Samuel Kurtz Ceidwadwyr 3:06, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Mae cyrhaeddiad addysgol o’r pwys mwyaf, ac Ysgrifennydd y Cabinet, rwy’n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i dalu teyrnged i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Maenorbŷr, sy'n ysgol dan reolaeth wirfoddol, y bu’n rhaid iddi symud i Neuadd Gymunedol Jameston yn dilyn tân ym mis Hydref 2022, ac o dan arweinyddiaeth wych y pennaeth Sharon Davies, cafodd adroddiad gwych gan Estyn a ddywedodd:

'Mae staff hynod ymroddedig yr ysgol yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod bywydau ac addysg y disgyblion yn parhau heb ymyrraeth na gofid.'

Mae'n dyst i waith caled ac ymroddiad Sharon a'i thîm, a chymuned ehangach ysgol Maenorbŷr. Ond mae sicrhau bod gennym staff o ansawdd da ym mhob man yng Nghymru i gyflawni cyrhaeddiad o'r fath yn wirioneddol bwysig, felly sut rydym yn darparu’r athrawon medrus gorau yn y gweithlu yma yng Nghymru?

Photo of Lynne Neagle Lynne Neagle Llafur 3:07, 12 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

A gaf i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am godi hynny ac i gydnabod yr hyn sy’n swnio fel cyflawniad gwych gan ysgol Maenorbŷr, ac i ddiolch i Sharon Davies? Mae'n gamp enfawr i wneud hynny pan fyddwch yn ymdopi â chanlyniad tân, a byddwn yn ddiolchgar iawn pe baech yn diolch i'r ysgol ar fy rhan.

Mae gennym arweinwyr ysgolion gwych yng Nghymru, ac un o’r pethau yr ydym yn edrych arnynt gyda’n rhaglen partneriaeth gwella ysgolion yw ein bod wedi cael neges glir iawn gan arweinwyr ysgolion eu bod o'r farn fod gweithio ysgol i ysgol yn gwbl allweddol er mwyn sicrhau'r gwelliannau yr ydym am eu gweld yng Nghymru. Rydym bellach wedi cychwyn ar ail gam ein partneriaeth gwella ysgolion. Rydym yn disgwyl i bob awdurdod lleol fod yn bartneriaid yn hynny hefyd, ond bydd ffocws cryf hefyd ar arweinyddiaeth genedlaethol, a byddaf yn rhoi diweddariad pellach i'r Senedd ar hyn maes o law.