7. Datganiad gan y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y sector manwerthu — Cyfrannu at genhadaeth economaidd Cymru

– Senedd Cymru am 5:03 pm ar 11 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:03, 11 Mehefin 2024

Eitem 7 yw'r eitem nesaf, datganiad gan y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol ar y sector manwerthu—cyfrannu at genhadaeth economaidd Cymru. Y Gweinidog, felly, i wneud y datganiad yma—Sarah Murphy.

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur

(Cyfieithwyd)

Diolch, Llywydd. Y llynedd, mewn partneriaeth â'r fforwm manwerthu, fe gyhoeddon ni'r cynllun gweithredu manwerthu. Rhoddodd ffocws clir ar weithredu ac ymgysylltu, gan alluogi cyfraniadau clir tuag at ein gweledigaeth gyffredin ar gyfer manwerthu a'n cenhadaeth economaidd. Gyda'n partneriaid cymdeithasol, rydym wedi gwneud cynnydd da o ran cyflawni yn erbyn y camau gweithredu a amlinellir yn y cynllun. Rydym wedi canolbwyntio ein hegni ar fesurau i gefnogi pobl sy'n gweithio ym maes manwerthu, y lle ffisegol y mae manwerthu yn ei feddiannu yn y dirwedd ehangach yng nghanol trefi a ffyrdd y gall manwerthu feithrin ei wytnwch.

Manwerthu yw un o'r cyflogwyr mwyaf yn y sector preifat yng Nghymru, gyda 121,000 o bobl yn cael eu cyflogi mewn rolau a busnesau amrywiol, o siopau mawr i'r cymysgedd eang ac amrywiol o fanwerthwyr llai o faint, manwerthwyr cyfleustra a manwerthwyr annibynnol ledled Cymru. Dyna pam mae'r sector yn bwysig i mi a pham mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r bartneriaeth gymdeithasol i ddatblygu, gan ddod â manwerthwyr, sefydliadau sy'n cynrychioli manwerthu, undebau llafur a'r Llywodraeth ynghyd i gytuno ar y cyd ar sut i gefnogi'r sector hwn yng Nghymru.  

Rhaid cyfaddef nad yw'r llwybr bob amser yn llyfn. Does dim atebion cyflym, atebion hawdd na chyllidebau diderfyn. Yr hyn sydd gennym, fodd bynnag, yw parodrwydd i gydweithio a fforwm sy'n cynnig lle i aelodau glywed safbwyntiau ei gilydd a dod i gonsensws wrth gytuno ar ffordd ymlaen, er budd gweithwyr a chyflogwyr fel ei gilydd.

Er gwaethaf y dirwedd heriol o ran yr economi a defnyddwyr, sydd wedi gweld pwysau chwyddiant a materion eraill yn effeithio ar fanwerthu, rwy'n falch o roi'r wybodaeth ddiweddaraf 12 mis i mewn i'r cynllun.

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur 5:05, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Felly, beth ydym ni wedi'i wneud? Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld ffocws penodol ar weithredoedd pobl yn y cynllun, sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau cenedlaethol allweddol y genhadaeth economaidd ynghylch sgiliau, pobl ifanc a'r economi bob dydd. Rwy'n credu y bydd mabwysiadu egwyddorion gwaith teg yn darparu llwybr sylweddol i fynd i'r afael â rhai o'r materion sy'n wynebu'r sector. Mae bargen well i weithwyr yn un o'r allweddi i ddatgloi'r drws i ddyfodol cryfach, gwell, tecach a mwy cynaliadwy i'r sector manwerthu. Dyma pam mae thema 'pobl' yn rhan amlwg o'r cynllun gweithredu manwerthu.

Yn ystod y chwe mis diwethaf, rydym wedi gweld cyflogau cyfartalog ar draws y sector manwerthu yn gwella o gymharu â chyfartaleddau Cymru, sy'n dda i'w glywed, er ein bod ni'n cydnabod bod llawer iawn o waith i'w wneud o hyd i sicrhau bod gan y rhai sy'n gweithio yn y sector manwerthu fynediad at waith teg a diogel. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Cynnal Cymru, partner achredu'r Living Wage Foundation yng Nghymru, i ddeall yn well y rhwystrau sy'n wynebu busnesau o ran mabwysiadu ac achredu'r cyflog byw gwirioneddol. Byddwn ni'n defnyddio'r rhwydweithiau sy'n ymgynnull o amgylch y fforwm manwerthu i rannu'r hyn rydym wedi'i ddysgu. Mae'r fforwm manwerthu wedi bod yn weithgar yn trafod ac yn cwestiynu'r cyflogadwyedd, y sgiliau a'r gyrfaoedd sy'n cael eu cynnig i'r sector yng Nghymru, a byddwn ni'n cyhoeddi cynnwys gwe newydd i helpu rhanddeiliaid i ddeall y dirwedd sgiliau ledled Cymru. Bydd hyn yn galluogi aelodau'r fforwm i ymgysylltu â chyflogwyr ar recriwtio, cadw a datblygu sgiliau gweithwyr yn y sector. Dylai swydd manwerthu roi mynediad teg at ddysgu a datblygu i'r rhai sy'n dewis dilyn y cyfleoedd a gyrfa ym maes manwerthu.   

Mae troseddau manwerthu ac unrhyw achosion o gam-drin gweithwyr manwerthu yn ffiaidd, yn annerbyniol ac ni ddylid eu goddef. Yn arolwg 'Rhyddid rhag Ofn' Undeb y Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol 2023 o weithwyr siopau'r DU, dywedodd saith o bob 10 ymatebydd eu bod wedi bod yn destun cam-drin geiriol, a dywedodd bron i 50 y cant eu bod wedi cael eu bygwth â thrais yn y gwaith. Ni ddylai neb ofni mynd i'r gwaith na wynebu camdriniaeth corfforol neu eiriol am wneud eu gwaith. Er bod cyfiawnder troseddol yn fater a gadwyd yn ôl y mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol amdano, rwyf wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid plismona a defnyddio'r dulliau sydd ar gael i ni ar y cyd i atal troseddau manwerthu a sicrhau bod staff yn teimlo'n fwy diogel yn eu rolau. Mae hynny'n cynnwys gweithio gyda chomisiynwyr heddlu a throseddu ac arweinwyr lleol yn y sector manwerthu ac annog y Swyddfa Gartref i fwrw ymlaen â gwelliannau. Roeddem wedi croesawu symudiad Llywodraeth y DU i wneud trosedd cam-drin manwerthu benodol drwy'r Bil Cyfiawnder Troseddol. Er i'r Bil gael ei roi o'r neilltu yn dilyn cyhoeddi etholiad cyffredinol y DU, byddwn ni'n pwyso i sicrhau bod deddfwriaeth y DU yn y maes hwn yn symud ymlaen yn gyflym unwaith y bydd yr etholiad wedi dod i ben. 

Yn hollbwysig, rydym yn buddsoddi mewn manwerthu. Yn 2024-25, fe wnaethon ni fuddsoddi £78 miliwn ychwanegol i ddarparu pumed flwyddyn yn olynol o gymorth i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda'u biliau ardrethi annomestig. Mae hyn yn adeiladu ar bron i £1 biliwn o gymorth a ddarparwyd drwy ein cynlluniau rhyddhad ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch ers 2020-21. Ers i'r cynllun gael ei lansio yn 2023, rydym wedi gallu cyflwyno £20 miliwn ychwanegol drwy'r gronfa diogelu at y dyfodol, a fydd yn helpu hyd at 2,500 o fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch i fuddsoddi mewn technoleg ynni adnewyddadwy, gwelliannau i'w hadeiladau ac gwaith uwchraddio i systemau neu beiriannau i leihau'r defnydd o ynni yn 2024-25. Mae hyn wedi'i dargedu'n fwriadol at letygarwch, hamdden a manwerthu gan ei fod yn cadarnhau ein hymrwymiad yn elfen cydnerthedd y cynllun gweithredu manwerthu. Rwy'n disgwyl rhannu newyddion ar sut mae busnesau manwerthu wedi elwa o hyn yn y flwyddyn i ddod. Rydym yn rhagweld cyllid i helpu i ddatblygu'r weledigaeth fanwerthu ymhellach a chyflawni'r penodau cydnerthedd yn y cynllun.

Mae'r sector manwerthu yn hanfodol i wyneb newidiol canol ein trefi. Mae'r datganiad sefyllfa ar ganol trefi, a gyhoeddwyd y llynedd, yn nodi'r heriau sy'n wynebu canol trefi a sut y byddwn ni'n helpu i'w hadfywio. Mae'n cysylltu'n gryf â'n gweledigaeth ar gyfer y sector manwerthu, a bydd y camau gweithredu yn y datganiad sefyllfa yn gwella'r rhai yn y cynllun gweithredu manwerthu. Mae angen i ni sicrhau bod y ddau yn cefnogi ac yn ategu ei gilydd. Byddaf yn gweithio'n agos gyda fy nghyd-Aelodau yn y Cabinet i sicrhau bod dull cydgysylltiedig yn cael ei gymryd. Rwyf am weld mwy o newyddion cadarnhaol am y sector hwn, gan adeiladu ar enghreifftiau gwych yr wyf wedi'u gweld yn ddiweddar ar ymweliad â Blaenau Ffestiniog, a'r hyn sy'n digwydd yn Nhreorci, gan ddod â'r holl asiantaethau gwahanol a phartïon â diddordeb ynghyd fel y gallwn ni efelychu'r gwaith da hwn ledled Cymru. 

Yn olaf, beth nesaf? Rwy'n edrych ymlaen at barhau â'r berthynas dda gyda'r fforwm manwerthu a chydweithio mewn partneriaeth gymdeithasol i fwrw ymlaen â mwy o gamau gweithredu yn y cynllun a'u cyflawni, gan daflu goleuni yn benodol ar y camau gweithredu o amgylch lle a chydnerthedd. Rwyf wedi ymrwymo i weithio ar draws y Cabinet i gydweithio lle mae cyfle i wella'r amgylchedd manwerthu i weithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd, gan ddefnyddio ein dylanwad lle bynnag y gallwn i hyrwyddo mynediad undebau llafur fel sylfaen i fwy o lais a chynrychiolaeth ar y cyd ar draws y sector, ac annog mwy o ddiogelwch o ran cyflog ac oriau gwaith drwy hyrwyddo oriau gwarantedig a'r cyflog byw gwirioneddol.

Rwy'n cydnabod bod y sector hwn yn delio'n barhaus â newid, boed ar-lein, costau cynyddol neu brinder llafur, ac rwy'n cydnabod y bydd mwy i'w reoli yn y blynyddoedd i ddod. Rwy'n gwerthfawrogi'r sector hwn am ei ymgysylltiad parhaus â'r Llywodraeth, a byddaf yn parhau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer deialog agored a gweithio'n agos. Rwyf wedi ymrwymo'n ddwfn i sicrhau bod y gweithwyr sydd wrth wraidd y sector a seilwaith ffisegol manwerthu yn parhau i fod yn nodwedd allweddol yn ein cymunedau. Mae gennym fwy o waith i'w wneud, ond rwy'n hyderus, trwy fod wrth y bwrdd, gwrando a gweithredu gyda'n gilydd, y gallwn ni ddatblygu sector manwerthu yng Nghymru sy'n fywiog, yn lle da i weithio ac sy'n parhau i gyfrannu at economi Cymru nawr ac yn y dyfodol. Diolch.

Photo of Joel James Joel James Ceidwadwyr 5:10, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch, Gweinidog, am eich datganiad. Fel yr ydych wedi dweud yn gwbl briodol, mae'r sector manwerthu yng Nghymru yn hanfodol i ddarparu cymaint o swyddi ledled y wlad ac, wrth gwrs, i ddarparu sgiliau hanfodol y gellir eu trosglwyddo i ddiwydiannau eraill. Er nad ydych wedi sôn amdano yn eich datganiad, rwy'n credu, er mwyn gwella'r sector manwerthu a helpu i sicrhau bod mwy o bobl yn ymweld â busnesau'r stryd fawr, fod angen mwy o graffu o ran yr hyn sydd ar goll ar y stryd fawr a'r hyn sydd ei angen i gefnogi siopwyr.

Un o'r materion yr wyf yn bryderus iawn amdano, ond ymddengys nad yw'n cael ei gynnwys dro ar ôl tro mewn cynlluniau yn y dyfodol neu hyd yn oed yn cael ei grybwyll, yw'r angen am fwy o doiledau cyhoeddus. Mae llawer o siopau ledled Cymru yn fusnesau bach annibynnol sy'n dibynnu ar gwsmeriaid sy'n mynd heibio a thwristiaeth ar gyfer mwyafrif o'u sylfaen cwsmeriaid, ac un ffactor cyfyngol mawr i bobl sy'n defnyddio'r stryd fawr ac yn prynu gan lawer o'r siopau hyn yw argaeledd cyfleusterau toiled. Mae hyn yn arbennig o wir am bobl hŷn, y rhai ag anableddau, a'r rhai â theuluoedd ifanc. Er bod toiledau mewn rhai siopau, dydyn nhw ddim ar gael ym mhob un, a'r siopau hynny sydd â thoiledau fel arfer yw'r cadwyni mawr cenedlaethol. Does gan ardaloedd siopa llai o faint bron byth doiledau cyhoeddus.

Yn wir, Gweinidog, dim ond saith toiled cyhoeddus sydd wedi'u rhestru yn etholaeth Gogledd Caerdydd, y mae pedwar ohonyn nhw mewn archfarchnadoedd mawr, un mewn mynwent, a dau mewn llyfrgelloedd. Does ond rhaid i rywun gerdded ar hyd Heol Eglwys Fair yn hwyr ar nos Sadwrn i weld effaith hyn. Does bosib ei bod yn amlwg gweld sut mae buddsoddi mewn cyfleusterau cyhoeddus yn hanfodol i helpu'r stryd fawr a llawer o'r busnesau bach hyn. Felly, Gweinidog, pa asesiad y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud o effaith cyn lleied o doiledau cyhoeddus ar y sector manwerthu, a pha fesurau rydych chi'n eu cymryd i annog cynghorau ledled Cymru i wella'r ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus?

Yn anffodus, Gweinidog, Cymru sydd â'r nifer mwyaf ond un o siopau gwag yn y DU, yn ôl ffigurau newydd gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru, gydag ychydig dros un o bob chwe siop yn wag. Y broblem gyda siopau gwag yw eu bod yn creu teimlad o ardal siopa yn cael ei rhedeg i lawr, ac mae'n cael sgil-effaith o lai o bobl yn dod i'r ardal honno, sydd yn ei dro yn arwain at lai a llai o siopau yn cael eu hagor.

Gyda hyn mewn golwg, un o'r cyfranwyr unigol mwyaf at leihau nifer yr ymwelwyr â siopau yw argaeledd meysydd parcio. Mae cynghorau a busnesau parcio ceir preifat yn gwasgu pob ceiniog o'u costau parcio ac, mewn llawer o achosion, maen nhw'n afresymol. Maen nhw hefyd yn mynd yn brin hefyd, gyda llawer o leoedd ar ochr y ffordd yn cael eu cymryd allan i wneud lle ar gyfer llwybrau beicio. Yn fy nghyngor fy hun yn Rhondda Cynon Taf, mae meysydd parcio'r cyngor yng nghanol trefi yn rhai arian parod yn unig, sy'n achosi problemau ychwanegol, gan fod y rhan fwyaf o bobl yn gwario ar gardiau yn bennaf erbyn hyn ac anaml iawn y maen nhw'n dibynnu ar arian parod. Mae hyn i gyd yn ei gwneud hi'n haws ac yn haws i fusnesau ar-lein gymryd masnach i ffwrdd oddi wrth y stryd fawr. Felly, gyda hyn mewn golwg, Gweinidog, beth yw eich cynigion i sicrhau bod cyfleusterau parcio fforddiadwy a hygyrch ar gael i bobl eu defnyddio ar ein strydoedd mawr?

Yn olaf, hoffwn sôn am rôl pensaernïaeth wrth helpu busnesau i ddenu mwy o ymwelwyr. Mae wedi bod yn hysbys ers peth amser bod pensaernïaeth yn chwarae rhan allweddol wrth annog pobl i ymweld ag ardal, hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol gwell a gwneud i bobl deimlo'n hapusach. Mae gan waith cynllunio'r Cyngor ran fawr i'w chwarae yn hyn o beth, oherwydd profwyd bod caniatáu datblygiadau nad ydynt yn bleserus yn esthetig neu'n cyd-fynd â dyluniadau presennol yn atal pobl rhag ymweld. Felly, byddai gennyf ddiddordeb mawr mewn gwybod eich barn ar sut y gall y sector manwerthu weithio gydag adrannau cynllunio i annog dylunio trefol gwell a phensaernïaeth adeiladau sy'n annog pobl yn hytrach na'u hatal. Diolch.

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur 5:14, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch yn fawr iawn. Mae rhai cwestiynau ardderchog yn y fan yna, yr wyf yn credu bod llawer ohonom ni'n eu cydnabod yng nghanol ein trefi ein hunain wrth iddyn nhw fynd trwy lawer iawn o newid. Felly, rwy'n credu mai'r hyn y byddwn i'n debygol o dynnu sylw ato mewn ymateb i lawer o'r materion y gwnaethoch chi eu codi gyda mi yn y fan yna yw'r rhaglen Trawsnewid Trefi sydd gennym. Cychwynnwyd y rhaglen honno yn 2020 a dyna'r hyn rydym yn anelu at ei ddefnyddio i adfywio a datblygu canol trefi ledled Cymru mewn modd cynaliadwy, ac mae wedi ei hategu gan yr egwyddorion creu lleoedd y cyfeiriais atyn nhw yr wythnos diwethaf pan oeddem ni'n gwneud cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr economi, ac mae'n cyflawni'r ymrwymiad allweddol yn y rhaglen lywodraethu, sef £100 miliwn wedi'i ddyrannu dros dair blynedd rhwng 2022 a 2025 ar gyfer amrywiol weithgareddau cymwys. Felly, y gronfa ddatblygu yn rhannol, y grant creu lleoedd, a'r cyllid strategol hefyd. 

O ran yr hyn roeddech chi'n ei ddweud am doiledau cyhoeddus, Joel James, mae hyn yn rhywbeth rwy'n poeni'n fawr amdano fy hun. Yr hyn sydd wedi bod yn drist iawn yw, fel arfer, cynghorau tref sydd wedi dod o hyd i'r arian—oherwydd bod cymaint o angen, onid oes yna—o fewn eu cyllidebau eu hunain i ddod o hyd i le i gael toiled cyhoeddus, sydd ddim yn rhad i'w redeg. Ac yna, pan fydd newid wedyn i'r dref, mae hynny fel petai'n mynd ar goll, a dyna pam rwy'n credu ei bod hi'n gwbl hanfodol cael lleisiau gwirioneddol allweddol, ein lleisiau ni a lleisiau Aelodau o'r Senedd hefyd, a lleisiau'r cynghorwyr yno, i sicrhau bob amser bod yr holl arian a'r grantiau rydw i newydd eu crybwyll, bod toiledau cyhoeddus bob amser wrth wraidd hyn. Mae angen mwy ohonyn nhw, rwy'n cytuno'n llwyr â chi, a byddaf yn ystyried hynny wrth symud ymlaen. 

O ran y meysydd parcio, rwy'n gwybod bod nifer o gynghorau wedi neilltuo arian yn eu cyllidebau fel y gallan nhw gael ychydig oriau am ddim, o leiaf, efallai tair awr am ddim neu amser penodol o'r dydd, i geisio helpu canol trefi a'r sector manwerthu. Yn anffodus, rwy'n gwybod, oherwydd y pwysau ar gyllidebau ar hyn o bryd, bod llawer wedi gorfod tynnu hynny'n ôl, ond mae hynny'n rhywbeth rwy'n gwybod eu bod nhw'n gwrando ar y manwerthwyr amdano ac yn ceisio cydnabod bod cael y lle hwnnw i allu galw heibio a gwneud ychydig o bethau a phrynu cwpl o bethau yn gwneud gwahaniaeth enfawr.

O ran symud ymlaen, serch hynny, rwy'n obeithiol iawn ynghylch y Bil bysiau sydd ar ddod. Yn y pen draw, hoffwn weld, ac mae llawer o bobl yn dweud wrthyf yr hoffen nhw weld, mwy o gysylltiadau bysiau yn mynd tuag at ganol trefi, a gobeithio wedyn mynd ymlaen i'n gorsafoedd trenau a chael y cyswllt hwnnw hefyd, fel y gallwch chi fynd allan a mynd hyd yn oed ymhellach ac ymweld â chanol trefi eraill a manwerthu ledled Cymru. 

Ac rwy'n credu bod llawer o'r hyn yr oeddech chi'n sôn amdano hefyd yn dod yn ôl i'r adfywio sy'n digwydd ar draws llawer o'n canol trefi a'n cyfleusterau hamdden ledled Cymru. Rwy'n credu bod y sector manwerthu yn wirioneddol hanfodol i hyn. Ym mhob trafodaeth rwyf wedi'i chael gyda nhw, maen nhw'n effro iawn i hyn. Mae'n ymwneud â sicrhau nad ydyn nhw'n cael eu taflu i'r cysgod gan y newydd a'r sgleiniog sy'n dod i mewn, neu hyd yn oed yr unedau newydd sy'n cael eu rhoi i mewn. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod gan bawb lais. Ond diolch yn fawr iawn am eich cyfraniad, yn enwedig ar y toiledau cyhoeddus am ddim. Byddaf yn sicr yn cynnwys hynny yn fy nhrafodaethau â'r sector yn y dyfodol. Diolch.

Photo of Luke Fletcher Luke Fletcher Plaid Cymru 5:17, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Dydw i ddim yn credu fy mod i wedi cael y cyfle i'ch croesawu chi'n ffurfiol i'ch swydd newydd, Dirprwy Weinidog, felly fe wna' i fanteisio ar y cyfle hwnnw nawr. Rwyf am ddechrau drwy ddweud, a dweud y gwir, rwy'n credu bod y ffocws ar bobl a sgiliau yn un pwysig iawn, ac rwy'n credu o bosib mai dyma'r un iawn i ddechrau arno, oherwydd rwy'n credu mai'r hyn rydym yn aml yn anghofio amdano gyda'r sector manwerthu—ac rwy'n cynnwys lletygarwch yn hyn hefyd—yw bod gennym ni sector o'r economi lle mae yna rai pobl hynod fedrus, sydd ddim yn cael eu cydnabod yn aml hefyd. Ac rwy'n credu bod hynny'n dweud llawer am y newid diwylliannol y mae angen i ni ei weld wrth ddelio â gweithwyr manwerthu a gweithwyr lletygarwch.

Roedd nifer o bobl yn y Siambr hon yn arfer gweithio ym maes lletygarwch a manwerthu, ac rydym i gyd wedi ei brofi. Roeddwn i'n meddwl nawr am rai o'r pethau oedd yn arfer cael eu dweud wrtha' i pan na fyddai archebion yn cael eu gwneud yn iawn ar y bar: 'Rwyt ti'n ddi-glem', 'Rwyt ti'n dda i ddim', 'Pryd wyt ti'n mynd i gael swydd go iawn?' Mae'n debyg bod hynny wedi bod yn sylfaen dda i'r swydd hon, Llywydd, oherwydd mae'n ymddangos fy mod i'n dal i gael rhai o'r pethau hynny nawr, ond nid dyna'r ffordd o drin unrhyw un mewn unrhyw swydd, yn enwedig pan fydd pobl yno i helpu. Felly, byddai gen i ddiddordeb mawr mewn deall lle mae'r Llywodraeth yn mynd nawr o ran ceisio newid y diwylliant hwnnw ym meysydd manwerthu a lletygarwch, oherwydd mae'n wahaniaeth amlwg i sut mae pobl mewn lletygarwch, er enghraifft, yn cael eu trin ar y cyfandir. Mae'n cael ei ystyried yn swydd briodol ac mae'n cael ei hystyried yn rhywle lle mae pobl yn gallu ffynnu a symud ymlaen mewn bywyd, a mynd i fyny a gweithio eu ffordd i fyny drwy rai o'r busnesau sy'n bresennol yno.

Rwy'n credu, mewn gwirionedd, o ran y sector manwerthu, ei fod yn un o'r sectorau hynny lle mae angen gwaith traws-bortffolio ac rwy'n credu bod angen cysylltiad traws-sector hefyd. Felly, beth ydw i'n ei olygu wrth hyn? Wel, er enghraifft, os dof fi yn ôl i letygarwch, pan fo lletygarwch yn gwneud yn dda, mae manwerthu yn gyffredinol hefyd yn gwneud yn eithaf da; mae'n debygol iawn mai dyna fyddai'n digwydd. Ac o ran gwaith traws-bortffolio, mae nifer o bolisïau y mae angen eu rhoi ar waith i greu'r amgylchedd hwnnw er mwyn i'r ddau sector hynny lwyddo.

Nawr, rydym yn gwybod ei bod yn gyfnod anodd i'r sector gyda'r argyfwng costau byw. Mae wedi cael ei alw'n storm berffaith, a gellir gweld hynny, rwy'n credu, ac mae'n cael ei adlewyrchu ar y stryd fawr, gyda nifer y siopau gwag rydym yn eu gweld. Felly, beth yw strategaeth y Llywodraeth i alluogi manwerthu i gymryd rhai o'r mannau hynny, oherwydd ymddengys nad yw'r cynllun gweithredu manwerthu wedi cael fawr o effaith yn hynny o beth? Cyfeiriaf at ardrethi busnes, ac fe wnaethoch chi ei grybwyll yn eich datganiad. Mae colli'r gostyngiad o 75 y cant wedi taro busnesau'r stryd fawr yn eithaf caled, felly byddwn i'n gobeithio bod rhywfaint o waith wedi'i wneud i ystyried a oes potensial i'r penderfyniad hwnnw gael ei wrthdroi. Ond os na, yna beth—? Gellid ei wneud o amgylch amrywio'r lluosydd, i dynnu rhywfaint o'r pwysau hwnnw oddi ar y sector manwerthu a'r sector lletygarwch. Rwy'n gwybod y byddai'r sector yn gwerthfawrogi hynny'n fawr.

Bydd y Dirprwy Weinidog yn ymwybodol o'r sefyllfa yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr. Rwy'n credu bod yna ddau beth cadarnhaol y gallwn ni eu cymryd o ymagwedd y cyngor, i fod yn deg. Felly, mae'n ymddangos bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael y cysylltiad hwnnw y soniais amdano rhwng lletygarwch a manwerthu. Maen nhw wedi canolbwyntio ar gael mwy o fusnesau bwyd i mewn i'r dref, i ddod â phobl yn ôl i'r stryd fawr, a thrwy hynny gynyddu nifer yr ymwelwyr. Ac mae lleoedd o ansawdd uchel wedi dod i mewn i'r dref gyda phrofiadau o ansawdd uchel. Hynny yw, rwy'n herio unrhyw un yn y Siambr hon i fynd i Marble Steakhouse a dweud wrthyf nad yw e'n gallu cystadlu â lleoedd yng Nghaerdydd, ac efallai y byddwch chi'n gallu dweud wrth fy mhwysau fy mod i'n mynd yno'n rheolaidd.

Ond maen nhw hefyd, o'r hyn y dywedwyd wrthyf, wedi sicrhau bod grantiau ar gael i drosi gofod masnachol yn ofod preswyl, fel uwchben siopau. Nawr, os yw hynny'n wir, yna mae hynny'n wych. Rydym yn mynd i'r afael â dau fater yn y fan yna: rydym yn mynd i'r afael â thai ac yna rydym yn mynd i'r afael â'r broblem o ran nifer yr ymwelwyr ar y stryd fawr. Mewn gwirionedd, yn y pen draw, bydd yr ymwelwyr hynny gyda chi'n barod, a byddan nhw'n chwilio am y gwasanaethau hynny. Byddan nhw'n chwilio am gyfleoedd manwerthu a byddan nhw'n chwilio am rai o'r profiadau hynny y mae lletygarwch yn eu darparu. Felly, rydw i wir yn ceisio deall yma sut mae'ch strategaeth mewn gwirionedd yn edrych ar y dulliau cydgysylltiedig hyn sydd yn y bôn yn mynd ymlaen i fod o fudd i fanwerthu. A sut ydyn ni'n ei gwneud hi'n haws hefyd i gynghorau roi rhai o'r pethau y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ei wneud ar waith, y mae llefydd fel Caernarfon wedi'i wneud?

Rwy'n credu yn y rhan benodol hon o'ch portffolio, y byddwch yn cael llawer o gefnogaeth o bob rhan o'r Siambr. Hynny yw, rydyn ni i gyd yn byw yn ein cymunedau, rydyn ni eisiau eu gweld nhw'n ffynnu, rydyn ni eisiau gweld y stryd fawr yn ffynnu, rydyn ni eisiau gallu mynd i mewn i'n trefi a chael amser da. Felly, yn yr ystyr hwnnw, rwy'n credu bod yna lawer o gefnogaeth, ond byddai gen i ddiddordeb mawr i ddeall nawr lle rydyn ni'n mynd o'r fan hon.

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur 5:22, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch yn fawr iawn am yr holl gwestiynau hynny. Fe ddechreuoch chi drwy ddweud bod y bobl yn gyntaf yn lle da i ddechrau, ac fe godwyd hynny trwy'r fforwm lle'r oedd pawb yn gweithio gyda'i gilydd, a dyna'r hyn roedden nhw eisiau canolbwyntio arno. Pan fyddwch chi'n siarad am y gweithlu, mae hyn yn rhywbeth a gododd yn y fforwm manwerthu ddoe. Mae'n debyg mai dyma'r peth cyntaf i ni i gyd ei grybwyll. Mae rhywfaint o ddata y mae'n ymddangos ei fod yn dod allan o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar hyn o bryd sy'n dweud ei bod hi'n ymddangos bod pobl ifanc 18 i 24 oed yn llai tebygol o fod yn y farchnad lafur yn gyffredinol ar hyn o bryd. Yn amlwg rwy'n dweud hynny'n betrus iawn; dydw i ddim wedi gwneud llawer o ymchwilio i hynny. Ond oherwydd hynny, fel y dywedoch chi, faint ohonom ni weithiodd yn y sectorau hynny pan oeddem yn iau? Dyna pryd mae pobl yn tueddu i ddod i mewn iddo, yn dwlu arno, yn teimlo'n angerddol amdano, oherwydd, fel y dywedoch chi, rydych chi'n siarad â phobl ac yn delio â nhw wyneb yn wyneb, a, wyddoch chi, mae gennych chi gymaint o sgiliau, sgiliau personol yn arbennig. Ond mae'n ymddangos eu bod nhw ar goll rywfaint o'r gweithlu ar hyn o bryd. Rwy'n credu bod hynny'n cael effaith arno fwy na thebyg, felly mae hynny'n rhywbeth rydym ni'n mynd i'w archwilio ychydig yn fwy, ac felly hefyd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi.

Rwy'n credu hefyd fod darn o waith i'w wneud yno gyda Gyrfa Cymru. Rwy'n gwybod ein bod ni'n dweud hyn ar gyfer nifer o wahanol sectorau, ond rwy'n credu bod hynny'n wirioneddol hanfodol. Ond un o'r pethau y byddaf yn ei ailadrodd ar hynny yw, os ydych chi am iddo fod yn sector y mae pobl eisiau hyfforddi a gweithio ynddo, a gweithio ynddo am amser hir, y cyflog byw gwirioneddol, y sgiliau a'r cyflogadwyedd, pethau eraill sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a lles; mae angen iddo fod yn lle sydd wedi'i wreiddio mewn gwaith teg a lle mae pobl eisiau mynd i weithio ynddo a gweithio ynddo am amser hir.

O ran y siopau gwag, wyddoch chi, rydym yn dechrau gweld nawr—. Yr ail ran o hyn nawr fydd symud ymlaen i'r lle a'r cydnerthedd. Rwy'n gweld rhai enghreifftiau gwych o leoedd yn cael eu defnyddio fel deoryddion, fel lleoedd lle gall pobl fynd i mewn a gweithio ar y cyd, yn cael eu defnyddio ar gyfer siopau dros dro. Rwy'n credu mai'r hyn sydd ei angen arno, mewn gwirionedd, yw'r—. Mae awdurdodau lleol, fel y dywedoch chi, yn gwneud rhai pethau gwych; mae'n ymwneud â gweithio gyda nhw, fel bod ganddyn nhw'r hyder hwnnw. Oherwydd, ar hyn o bryd, pan fo cyllidebau'n dynn iawn ac mae'r potiau cyllido yno, ond mae'n rhaid i chi feddwl am sut i ffitio i mewn iddyn nhw a chael y gorau ohonyn nhw, rwy'n credu bod angen ychydig o hyder arnyn nhw a'r gweithio yna gyda'i gilydd, i weld lle gall pethau weithio.

Fe wnaethoch chi sôn am Ben-y-bont ar Ogwr a'r economi gyda'r nos, wyddoch chi, allwch chi ddim cael bwrdd yn rhai o'r trefi hyn ar nos Wener a nos Sadwrn, ac mae hynny'n wych. Ond rwy'n credu ei fod hefyd yn amlygu'r ffaith nad ydym eisiau i bob canol tref fod yn union yr un fath; rydym eisiau i bob un fod â'i bersonoliaeth ei hun, pethau arbennig a nodweddion unigryw y mae pobl yn mynd yno ar eu cyfer, felly dyna'r hyn yr hoffwn i ei weld ym mhob canol tref; rwy'n credu y byddem ni i gyd yn hoffi hynny. Fe es i i weld Siop Inc yn Aberystwyth yn ddiweddar, ac mae honno'n siop anhygoel sy'n cael ei rhedeg gan deulu, ac mae pobl yn mynd allan o'u ffordd yn fwriadol i fynd yno, dim ond i'w gweld hi a'i theulu am ei bod hi mor wych. Felly, rwy'n credu bod rhannu arferion gorau, mae hynny'n mynd i fod yn rhan o'r strategaeth nesaf nawr.

A dim ond i ddweud ar y cyfraddau, mae hyn wrth gwrs yn dod i'r amlwg; mae'r rhain yn gwestiynau sydd wedi cael eu gofyn i mi ar draws y Siambr. Mae dewisiadau anodd yn cael eu gwneud ar hyn o bryd oherwydd pwysau cyllidebol a chwyddiant, ond dywedaf mai dim ond un o bob pump eiddo sy'n atebol am eu bil llawn eleni, ac rydym wedi ymrwymo £384 miliwn ar gyfer cymorth ardrethi annomestig y flwyddyn nesaf hefyd. Rwy'n gobeithio am ddyddiau gwell, ac rwy'n gobeithio y bydd hynny'n gallu newid yn y dyfodol oherwydd mae'n rhywbeth sy'n dod i'r amlwg, felly byddaf yn ystyried hynny hefyd. Diolch.

Photo of Jenny Rathbone Jenny Rathbone Llafur 5:26, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Rwy'n cynrychioli llawer o bobl sydd heb gar ac sy'n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'w siopau lleol, felly maen nhw'n arbennig o agored i beidio â gallu cael gafael ar y pethau sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer eu siopa wythnosol yn unig. Rwy'n credu bod hyn yn wirioneddol allweddol i les pobl, oherwydd wrth gwrs gall pobl brynu pethau ar-lein, yn enwedig pethau rhagweladwy fel nwyddau trwm, nwyddau tun, ond mae'n torri'r holl ryngweithio—y rhyngweithio achlysurol sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cwrdd â'ch cymdogion ar y stryd—ac rwy'n credu bod hwn yn fater mor bwysig. Os nad oes bwyd ffres ar gael yn lleol, mae danfon i'r cartref yn rhyw fath o opsiwn, ond dydy e' ddim yn eich galluogi i ddewis y pethau sy'n rhoi'r gwerth gorau na'r pethau sydd ar y sêl os yw'n eitem ddillad. Felly, sut mae creu lleoedd yn cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru yma i gryfhau cydnerthedd emosiynol yn ogystal â chydnerthedd economaidd cymunedau, gan ddathlu sgiliau lleol a busnesau lleol i sicrhau bod yr elw yn aros yn y gymuned honno, yn hytrach na bod yn rhyw gwmni rhyngwladol enfawr lle mae'r holl elw yn mynd i rywle arall?

Photo of Sarah Murphy Sarah Murphy Llafur 5:27, 11 Mehefin 2024

(Cyfieithwyd)

Diolch yn fawr iawn. Rwy'n gwybod eich bod chi'n angerddol iawn am hyn ac yn enwedig y mynediad at fwyd ffres a hefyd yr amrywiaeth a'r agwedd cydraddoldeb ar hyn, a thegwch, y dylai pobl allu cael mynediad at bopeth sydd gan bawb arall a pheidio â gorfod talu mwy na'r hyn y dylen nhw fod yn ei dalu, dim ond oherwydd na allan nhw fynd allan a mynd ymhellach a chael y bargeinion hynny, yn y pen draw.

Mae eich cwestiwn chi, serch hynny, yn fy atgoffa i o'r ymweliad y gwnes i â Blaenau Ffestiniog. Roeddwn i'n meddwl bod hynny'n anhygoel, sut roedd y gymuned wedi dod at ei gilydd mewn gwirionedd, a phan oedd eu canolfan wybodaeth twristiaeth yn mynd i fynd a'r adeilad yn mynd i gael ei adael yn wag, fe ddaeth cwpl o'r busnesau o amgylch yno, rhai ohonyn nhw'n fusnesau manwerthu, at ei gilydd ac mae ganddyn nhw gyfran gymunedol nawr yn yr adeilad ac mae ganddyn nhw gaffi cymunedol. Mae'n hollol wych.

Hefyd, yn ddiweddar, roedd y siop nwyddau haearn yn mynd i gau oherwydd bod y ddau berson a oedd wedi ei rhedeg ar hyd eu bywydau yn mynd i ymddeol. Daeth y gymuned at ei gilydd ac roedden nhw fel, 'Allwn ni ddim colli'r siop nwyddau haearn hon', ac fe ddaethon nhw at ei gilydd i ddod o hyd i rywun a fyddai'n gallu ei rhedeg yn y cyfamser. Maen nhw nawr yn prynu'r eiddo gwag ac yn chwilio am bethau maen nhw'n teimlo sydd eu hangen ar y gymuned, fel, er enghraifft, maen nhw'n mynd i greu lle ar gyfer pobl ifanc ddigartref yn fuan.

Felly, yr hyn fyddwn i'n ei ddweud yw—a gallaf rannu hyn gyda chi—rwyf wedi gweld rhywfaint o waith gwych lle mae'r gymuned yn dod at ei gilydd fel hyn ac mae fel, 'Beth sydd ei angen arnom ni fel cymuned mewn gwirionedd, ac a allwn ni ddod at ein gilydd a'i wneud ar fodel cydweithredol, lle mae pawb yn elwa ohono?' Felly, pe byddech chi'n hapus, byddwn i'n falch iawn o rannu'r arfer gorau hwnnw gyda chi. Rwy'n credu bod hwn yn fodel a allai weithio mewn gwirionedd, yn enwedig mewn rhannau o'ch etholaeth chi.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:29, 11 Mehefin 2024

Diolch i'r Gweinidog. A dyna ni, dyna ddiwedd ar ein gwaith ni am heddiw.

Daeth y cyfarfod i ben am 17:29.