Ardoll Ymwelwyr

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet – Senedd Cymru am ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Altaf Hussain Altaf Hussain Ceidwadwyr

2. Pa asesiad diweddar y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i wneud o effaith yr ardoll ymwelwyr ar fusnesau Cymru? OQ60918

Photo of Rebecca Evans Rebecca Evans Llafur 1:35, 17 Ebrill 2024

(Cyfieithwyd)

Rydym yn bwrw ymlaen â chynigion deddfwriaethol ar gyfer yr ardoll ymwelwyr. Bydd asesiad effaith rheoleiddiol yn cael ei gyflwyno ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth ddrafft yn yr hydref. Bydd yr asesiad effaith yn amlinellu costau a buddion amcangyfrifedig defnyddio ardoll ymwelwyr yng Nghymru. Mae'r gwaith o ddatblygu deddfwriaeth ac asesiadau effaith ategol yn mynd rhagddo.

Photo of Altaf Hussain Altaf Hussain Ceidwadwyr

(Cyfieithwyd)

Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet, ond mae'n rhaid imi anghytuno. Yn anffodus, bydd yr ardoll ymwelwyr yn cael effaith ddramatig ar y sector, sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd ymdopi â biwrocratiaeth gynyddol, a sector sydd eisoes wedi cael dechrau ofnadwy i’r tymor twristiaeth diolch i’r stormydd diweddar. Gyda'r glaw di-baid dros y Pasg, mae llawer o fusnesau'n ei chael hi'n anodd, ar ôl colli un o benwythnosau mwyaf proffidiol y tymor, ac maent bellach yn wynebu cynnydd enfawr mewn ardrethi busnes. Mae llawer yn y sector yn rhybuddio am ragolygon digalon, gyda'r ardoll ymwelwyr sydd arfaethedig yn ychwanegu at y pwysau ar y sector. Felly, Ysgrifennydd y Cabinet, a wnewch chi roi’r gorau i’r cynllun er mwyn rhoi hwb i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru?

Photo of Rebecca Evans Rebecca Evans Llafur 1:36, 17 Ebrill 2024

(Cyfieithwyd)

Er eglurder, nid yw’r ardoll ymwelwyr yn mynd i gael unrhyw effaith uniongyrchol ar ymwelwyr sy’n dod i Gymru nac ar y sector ymwelwyr. Y cynharaf y gallai unrhyw awdurdod lleol benderfynu cyflwyno ardoll ymwelwyr yn eu hardal fyddai 2027. Felly, nid oes unrhyw awgrym o gwbl y bydd unrhyw un o'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud ar unwaith gan yr awdurdodau lleol hynny, gan fod angen inni fynd drwy'r holl broses ddeddfwriaethol. Credaf ei bod yn bwysig inni ddeall yn iawn beth yw effeithiau posibl ardoll ymwelwyr, a dyna pam ein bod wedi comisiynu llawer iawn o ymchwil yn y maes, a byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion am hynny ochr yn ochr â’r ddeddfwriaeth pan gaiff ei chyhoeddi maes o law. Ond rydym wedi cael gwaith ymchwil da iawn gan Brifysgol Bangor sy'n edrych ar y ffyrdd y mae ardollau ymwelwyr yn cael eu gweithredu mewn cyrchfannau tramor ac yn ystyried yr hyn a allai fod yn berthnasol i ni yma yng Nghymru i’n helpu i lywio ein ffordd o feddwl. Rydym hefyd wedi cael gwaith wedi'i wneud gan Brifysgol Caerdydd yn ddiweddar sy'n edrych ar effeithiau posibl ardoll ymwelwyr ar yr economi ac ar yr amgylchedd yma yng Nghymru, ac unwaith eto, bydd hynny'n rhywbeth y byddwn yn ei gyhoeddi ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth maes o law.