11. & 12. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) — Cynnig 1 a Chynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel) — Cynnig 2

– Senedd Cymru am 6:46 pm ar 19 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:46, 19 Mawrth 2024

(Cyfieithwyd)

Felly, galwaf ar y Cwnsler Cyffredinol i gynnig y ddau gynnig mewn gwirionedd.

Cynnig NNDM8526 Mick Antoniw

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel), sef, cymal 3 sy'n ymwneud â chaffael cyhoeddus, a chymal 4 sy'n ymwneud â dynodiadau tarddiad a dynodiadau daearyddol, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Cynnig NNDM8527 Mick Antoniw

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y ‌Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel), sef, cymal 2, trin cyrff asesu cydymffurfiaeth etc., i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Cynigiwyd y cynigion.

Photo of Mick Antoniw Mick Antoniw Llafur 6:47, 19 Mawrth 2024

(Cyfieithwyd)

Rwy'n dod â phleidlais arall er mwyn cael eglurhad ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel), i fynd i'r afael â'r ansicrwydd gweinyddol gyda'r drefn y cyflwynwyd y cynigion yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos diwethaf, felly, am y rhesymau a nodir yn ein memoranda cydsyniad deddfwriaethol, argymhellaf i'r Aelodau gefnogi'r cynnig sy'n ymwneud â chymalau 3 a 4, sef cynnig 1, ac argymhellaf i'r Aelodau beidio â rhoi cydsyniad i'r cynnig sy'n ymwneud â chymal 2, sef cynnig 2. Y mater, fel y bydd yr Aelodau yn gwybod, yw'r ffordd y cafodd y cynigion eu cyflwyno a'u trafod yn y sesiwn ddiwethaf, mewn gwirionedd roeddent yn ymddangos mewn trefn wahanol, felly mae hyn yn bwysig ar gyfer sicrhau bod eglurder o ran y pleidleisio hwnnw. Rwy'n cynnig.

Photo of David Rees David Rees Llafur

(Cyfieithwyd)

Does gen i ddim siaradwyr eraill, a Chwnsler Cyffredinol, ydych chi am ychwanegu unrhyw beth arall, neu gynnig yn unig?

Photo of Mick Antoniw Mick Antoniw Llafur

(Cyfieithwyd)

Dim byd o gwbl, Dirprwy Lywydd. [Chwerthin.]

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:48, 19 Mawrth 2024

Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig o dan eitem 11? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? [Gwrthwynebiad.] Oes. Gohiriaf y bleidlais o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Gohiriwyd y pleidleisio tan y cyfnod pleidleisio.

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:48, 19 Mawrth 2024

Nesaf, y cwestiwn yw: a ddylid derbyn y cynnig o dan eitem 12? A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? [Gwrthwynebiad.] Oes. Gohiriaf y bleidlais o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

Gohiriwyd y pleidleisio tan y cyfnod pleidleisio.