5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 4:58 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Lee Waters Lee Waters Llafur 4:58, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Dechreuodd drwy ddweud mai 17 Medi fydd y diwrnod y bu farw 30 mya, ac fel y dywedodd Llyr Gruffydd yn gywir, yn hytrach na phlant yn marw. Rwy'n credu bod hynny wir yn ateb grym cyfraniad yr Aelod. Mae ganddo hawl i'w farn, wrth gwrs, ond rwy'n anghytuno ag ef, fel y gwnaeth Paul Davies, Russell George, Janet Finch-Saunders a Laura Jones pan wnaethant bleidleisio o blaid dull terfyn cyflymder diofyn ar 15 Gorffennaf 2020.

I ateb ei unig gwestiwn difrifol, nodir meini prawf eithriadau yn y ddogfen sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae awdurdodau lleol wedi cymhwyso'r rheini, nid ydym wedi cael ein hysbysu am unrhyw broblemau sylweddol, ac yn sicr nid yw Sir Ddinbych wedi codi unrhyw bryderon. Os daw pryderon i'r amlwg, mae gan awdurdodau lleol eisoes y disgresiwn i wneud y newidiadau hynny. Dyna pam rydyn ni wedi gweld y newidiadau ym Mwcle, dyna pam rydyn ni wedi gweld y newidiadau yng Nghil-y-coed, dyna pam rydyn ni wedi gweld y newidiadau ar y mapiau yn cael eu llunio mewn mannau eraill. Felly, mae'r pŵer a'r disgresiwn yno'n llwyr, oherwydd pe na baent, sut y gallent fod wedi llwyddo i wneud hyn? Ond os yw'n dod i'r amlwg bod angen newidiadau pellach, yna byddwn yn cael sgwrs adeiladol am hynny.