5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 4:54 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Lee Waters Lee Waters Llafur 4:54, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Diolch am eich sylwadau. Rhaid i mi ganmol Cyngor Caerdydd am yr arweiniad y maent wedi'i ddangos dros nifer o flynyddoedd wrth gyflwyno nifer fawr o derfynau cyflymder 20 mya ar draws ardaloedd trefol y ddinas. Maen nhw wedi arwain y ffordd yn hynny ac maen nhw'n croesawu'r ffaith y bydd gweddill Cymru nawr yn dilyn yr un trywydd. Wrth gwrs, y fantais o'i wneud yn y ffordd rydyn ni wedi'i wneud—ac mae hwn yn bwynt rwy'n cofio John Griffiths, Joyce Watson ac eraill yn ei wneud yn y dadleuon cynnar a gawsom, a David Melding hefyd—yw bod hon yn ffordd lawer mwy effeithlon a chost-effeithiol o sicrhau newid, trwy gael newid diofyn, oherwydd pe bai'n rhaid i chi gyflwyno Gorchymyn rheoleiddio traffig ar gyfer pob stryd—felly, dyma ymagwedd ac argymhelliad y Ceidwadwyr, sef ei gyflwyno dim ond lle maen nhw'n gweld bod ei angen—mae hynny'n ffordd ddrud iawn ac aneffeithlon iawn o wneud pethau. Mae ei wneud ar sail ddiofyn yn ffordd llawer mwy clyfar a chost-effeithiol.

Rwy'n gobeithio y bydd Caerdydd yn cael y budd wrth i hyn bellach ddod yn ymddygiad normal. Dyna, rwy'n credu, yw llwyddiant mawr hyn, os gallwn newid yr hyn sy'n teimlo'n normal, yn union fel nad yw bellach yn teimlo'n normal i danio sigarét mewn tafarn, er bod honiadau enfawr ar y pryd ynghylch y drwg a fyddai hynny yn ei achosi—ac, yn wir, roedd y Ceidwadwyr ar yr ochr anghywir yn hynny hefyd. Erbyn hyn mae'n ymddygiad arferol i beidio â gwneud hynny, yn union fel mae'n arferol gwisgo gwregys diogelwch, pan nad oedd yn normal roedd gwrthwynebiad enfawr i hynny hefyd. Felly, rwy'n gobeithio, dros amser, y bydd hyn yn newid yr hyn sy'n cael ei ystyried yn normal yn y ffordd yr ydym yn teithio o amgylch ardaloedd lle mae pobl yn byw.

Un o'r pethau ynghylch cael dull diofyn yw y bydd pobl yn gwybod ble maen nhw'n sefyll gyda'r terfynau cyflymder yn eu hardal, oherwydd mae pobl yn aml yn dweud ar hyn o bryd eu bod yn ddryslyd ynghylch beth yw'r terfyn cyflymder. Felly, o ddydd Sul, pan fyddwch chi'n gweld goleuadau stryd ac nad oes cyfyngiad cyflymder o 30 mya, mae yna gyfyngiad o 20 mya ar waith. Felly, o weld goleuadau stryd, meddyliwch am 20 mya, dyna yw'r darn clir o gyngor y gallwn ei roi i'n hetholwyr, a bydd hynny'n llawer haws i'w ddilyn.

O ran atebolrwydd, yr awdurdodau lleol yw'r cyrff sofran yn hyn o beth: nhw yw'r awdurdodau priffyrdd lleol. Yn ôl y gyfraith, nhw sy'n gyfrifol am ffyrdd lleol. Rydym wedi sefydlu fframwaith cenedlaethol. Felly, nid mater i ni yw eu dwyn i gyfrif, mater i'w pleidleiswyr lleol yw eu dwyn i gyfrif ac i gynghorwyr lleol eu dwyn i gyfrif. Rydym wedi nodi set o ganllawiau, sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein, ar gyfer lle byddai eithriad yn cael ei gyfiawnhau. Ond, yn y bôn, os ydych chi o fewn 200m i dai, ysgolion, ysbytai neu gyfleusterau cymunedol, yna mae 20 mya yn briodol, oni bai fod achos da dros beidio â gwneud hynny, a nhw sydd yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniad hwnnw. Mae'n debyg gen i y bydd rhywfaint o amrywiaeth, ond mater o atebolrwydd lleol yw hynny, nid ein lle ni yw ceisio microreoli. Rydym wedi gosod fframwaith clir, rydym wedi nodi sylfaen dystiolaeth glir iawn sy'n ei gefnogi, ac rwy'n credu, dros amser, y bydd y galwadau am fwy o derfynau 20 mya, i leihau'r eithriadau, yn cynyddu.