5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 4:52 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Jenny Rathbone Jenny Rathbone Llafur 4:52, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

—yn ardderchog gan ei bod yn glir iawn ac nid oes angen i chi fod yn siaradwr Saesneg iaith gyntaf i'w deall, gan fod y graffeg yn dweud wrthych yn union beth sy'n digwydd a sut i ddeall lle mae'r terfyn 20 mya.

Mae fy mhrif gwestiwn, Gweinidog, yn ymwneud â'r dulliau y mae awdurdodau lleol wedi'u mabwysiadu mewn gwirionedd, oherwydd mae rhai wedi cymryd mwy o sylw o hyn nag eraill. Yn sicr nid yw Caerdydd wedi bod yn aros am 17 Medi i fwrw ati i weithredu parthau 20 mya. Felly, yn fy etholaeth i, ni fydd llawer o newid yn yr arwyddion ffyrdd nac yn y ffyrdd sydd eisoes wedi'u dynodi'n barthau 20 mya, ond bydd newid cynyddol mewn ymddygiad, wrth i bobl sylweddoli mai dyma'r ffordd yr ydym yn gwneud pethau nawr. Felly, tybed pa gamau yr ydych chi'n bwriadu eu cymryd gydag awdurdodau lleol nad ydyn nhw wir wedi rhoi cymaint o sylw i'w cyfrifoldeb i sicrhau, ar gyfer y ffyrdd hynny nad ydyn nhw'n addas ar gyfer 20 mya—h.y. y ffyrdd na fyddech chi'n caniatáu i'ch plentyn chwarae arnyn nhw—eu bod nhw'n gwneud y newidiadau cywir, o fewn yr amserlen, nad ydyn nhw'n tanseilio'r gyfraith.