5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 4:52 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Jenny Rathbone Jenny Rathbone Llafur 4:52, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Yn gyntaf, hoffwn longyfarch y Gweinidog am fod yn barod i sefyll dros ei egwyddorion a gwneud yr hyn sydd angen ei wneud. Mae gennym argyfwng hinsawdd ac mae angen i ni leihau ein terfynau cyflymder ac mae angen i ni sicrhau ein bod yn pontio o'r car i deithio llesol a sicrhau ein bod yn cyrraedd ein targed o ostyngiad o 58 y cant erbyn 2030, nad yw'n bell iawn i ffwrdd.

Felly, hoffwn anghytuno â Mike Hedges hefyd, oherwydd rwy'n credu bod y daflen hon, rwy'n tybio sy'n cael ei hanfon i bob aelwyd—