Pobl sy'n gweddu Rhys davies

Mr Rhys Davies

Former MP am Westhoughton ( 5 Hyd 1921 – 11 Mai 1951)


Canlyniadau 1–20 o 8000 ar gyfer rhys davies

5. Datganiadau 90 Eiliad (22 Mai 2024)

Rhys ab Owen: ...canfasio ffôn. Gyda mwyafrif o lai na 7,000, rwy'n siŵr i'r ffaith iddynt siarad â 45,000 o bobl, o etholwyr, fod yn allweddol iawn i'r llwyddiant. Diwrnod ei farw, fe wnaeth ei gyfaill Geraint Davies, sef cyn-Aelod Cynulliad y Rhondda, fy ffonio. Fe ddywedodd ef cymaint o gymorth ymarferol rhoddodd dad iddo yn ystod etholiad 1999, er y byddai ethol Geraint yn debygol o feddwl na fyddai...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Y Cynllun Dychwelyd Ernes (21 Mai 2024)

Rhys ab Owen: Diolch, Cwnsler Cyffredinol. Rwy'n cytuno â chi ac yn cytuno â'r hyn a ysgrifennodd Huw Irranca-Davies fis diwethaf yn ei ddatganiad ysgrifenedig ef sef bod hon yn enghraifft arall o gamddefnyddio Deddf y Farchnad Fewnol gan Lywodraeth San Steffan. Fe ddylai datganoli ein galluogi ni i archwilio syniadau newydd, ond nid yw hi'n ymddangos bod Llywodraeth y DU yn rhannu'r dyhead hwn i Gymru....

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Cysylltiadau Rhyngwladol: Adroddiad Blynyddol 2022-23' (28 Chw 2024)

Rhys ab Owen: .... Ond mae hyn wedi newid yn llwyr. Gallwn deithio i bedwar ban byd, bellach, ac mae pobl yn gwybod am Gymru, hynny yn bennaf oherwydd llwyddiant ein timau chwaraeon, siŵr o fod.  Gan fod Alun Davies wedi rhoi plỳg i Tredegar, Virginia, a gaf i hefyd roi plỳg? Braf i fi oedd bod yn Cardiff, Maryland, ar ddiwedd mis Ionawr, a sgwrsio a chanu yn Gymraeg gyda phobl sydd erioed wedi byw...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 'Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE' (21 Chw 2024)

Huw Irranca-Davies: ...yn y Cynulliad Partneriaeth Seneddol, rôl lawnach i Lywodraeth Cymru ar faterion y cytundeb masnach a chydweithredu, gan adleisio rhai o'n hadroddiadau o'ch rôl fel Cadeirydd y pwyllgor. A nododd Rhys ab Owen hefyd pa mor bwysig yw ymgysylltiad cymdeithas sifil, a dywedodd Rhys pa mor bwysig yw sicrhau bod ganddo'r adnoddau cywir. Ac fe wnaeth y Cwnsler Cyffredinol y pwynt hwnnw. Mae...

15. Dadl Fer: Methiant y galon — Mae arloesi yn achub bywydau (31 Ion 2024)

Sarah Murphy: Diolch yn fawr iawn, Alun Davies. Daw â mi at y rhan nesaf yr hoffwn ei thrafod, sef triniaeth. Gall therapïau meddygol a gyfeirir gan ganllawiau, a elwir yn bedair colofn triniaeth, helpu i leihau marwolaethau, gwella ansawdd bywyd, a lleihau'r risg o gael eich derbyn i'r ysbyty oherwydd diffyg anadl a hylif yn cronni. A gellir gweld y manteision hyn mor gynnar â 14 diwrnod ar ôl dechrau...

7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (17 Hyd 2023)

Rhys ab Owen: ...'n cael eu datgan eto y prynhawn yma, ac mae Cadeirydd y pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ac Adam Price wedi nodi'n huawdl y diffyg craffu ynghylch y cynnig hwn. Yn wahanol i Alun Davies, byddaf i yn siarad yn erbyn ac yn pleidleisio yn erbyn y cynnig hwn, ond fe wnaf ddechrau ar nodyn cadarnhaol. Roeddwn i'n falch iawn bod y Gweinidog wedi llwyddo i ddiwygio'r Bil fel...

6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) — Datganoli dŵr yn llawn (27 Med 2023)

Rhys ab Owen: ...gwneud pethau dros nos wrth gwrs; fodd bynnag, mae hyn wedi bod yn destun trafodaeth ers 2017, a byddai amserlen yn ddefnyddiol iawn mewn perthynas â'r cynlluniau trosglwyddo. Dywedodd David T.C. Davies, yr Ysgrifennydd Gwladol, yn 2021, 'o ran ymdrin ag effaith llygredd ar ansawdd ein hafonydd... mae datganoli yn gwneud pethau'n fwy cymhleth.' Mae datganoli'n gwneud pethau'n fwy...

11. Dadl Plaid Cymru: Ystâd y Goron (12 Gor 2023)

Rhys ab Owen: ...nad oes gennym grid trydan annibynnol ein hunain, ac felly mae'n anodd edrych ar bolisi trydan o fewn Cymru ar sail gyfannol. Yn 2022, dywedodd Is-Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd, David T.C. Davies, y byddai'n edrych gyda diddordeb ar Fil Ystâd y Goron (Datganoli i Gymru) Liz Saville-Roberts, ond nawr, ag yntau'n aelod o Gabinet y DU, lle gallai gyflwyno'r achos dros ddiwygio, mae'n...

9. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad — Fframweithiau Cyffredin (12 Gor 2023)

Huw Irranca-Davies: ..., bydd pob un o'n pwyllgorau'n parhau i graffu ar weithrediad y fframweithiau hyn. A gaf fi ddiolch i James Evans, Peredur a chyn-aelod o'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Rhys ab Owen, am eu cyfraniadau, ac wrth gwrs, fy nghyd-Gadeirydd Mark Isherwood hefyd? Mae'n dangos ein diwydrwydd wrth wneud y gwaith hwn, a diolch i'r holl bwyllgorau a'u timau am ystyried y...

5. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod — Bil dyletswydd ddinesig i bleidleisio (28 Meh 2023)

Rhys ab Owen: ...ddyletswydd ddinesig i bleidleisio, ond cadwch hyn mewn cof: efallai eich bod yn ofni colli mewn etholiadau, efallai eich bod yn ofni colli pleidleisiau, ond cofiwch fod eich arweinydd Andrew R.T. Davies, ym mhob etholiad Senedd, yn siarad am yr angen i'r rhai sy'n pleidleisio drosoch yn etholiadau San Steffan bleidleisio yn etholiadau'r Senedd. Nid yw hynny'n digwydd i chi ar hyn o bryd;...

5. Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diwygio’r tribiwnlysoedd ac esblygiad y maes cyfiawnder yng Nghymru (27 Meh 2023)

Alun Davies: ...er mwyn dechrau'r gwaith o ddatganoli neu baratoi ar gyfer datganoli cyfiawnder ieuenctid a phrawf yn arbennig—y meysydd y mae wedi canolbwyntio arnynt y prynhawn yma. Ond hefyd, yn ei ateb i Rhys ab Owen, dechreuodd hefyd, fe deimlais i, fapio llwybr ar gyfer y dyfodol o ran datganoli ehangach, sef plismona a chyfiawnder. Ac rwy'n rhannu'r cytundeb ag ef ar yr egwyddor y gall unrhyw...

9. Dadl Plaid Cymru: Datganoli cyfiawnder a phlismona (21 Meh 2023)

Rhys ab Owen: ...dadleuon cryf yn erbyn, jest bod awdurdod Cymru a Lloegr wedi gweithio ers canrifoedd, a dyna ni, i barhau. Wel, fel rŷn ni wedi clywed yn barod, dyw hynny jest ddim yn wir.  Fel dywedodd Alun Davies a Mike Hedges, dwi'n methu gweld rhesymeg unrhyw unoliaethwr sy'n proffesu o fod o blaid datganoli i wrthwynebu datganoli cyfiawnder. Byddai'n creu system gymesur ledled Prydain. Dylai hynny...

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) — Ymgyrch Warm This Winter (14 Meh 2023)

Cynnig NDM8275 Hefin David, Jack Sargeant, Jane Dodds Cefnogwyd gan Alun Davies (Blaenau Gwent), Carolyn Thomas, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Huw Irranca-Davies, Jenny Rathbone, John Griffiths, Joyce Watson, Mike Hedges, Rhianon Passmore, Rhys ab Owen, Sioned Williams, Vikki Howells Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi bod Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn wynebu argyfyngau lluosog, sef yr...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith — 'Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru' ( 7 Meh 2023)

Rhys ab Owen: ...o 52c y dydd fesul aelwyd. Ond yn Rhondda Cynon Taf, yr argymhellion ar gyfer tâl oedd 35c y kWh pan fydd y gorsafoedd gwefru cyhoeddus ar waith. Mae'n deg dweud, fel y soniodd Huw Irranca-Davies, fod problem go iawn yma ynghylch gwahaniaethu yn erbyn trigolion tai teras ac anghymell aelodau o'r gymuned rhag defnyddio cerbydau trydan. Mae'n rhaid inni sicrhau nad oes bwlch gwefru cerbydau...

6. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod — Diogelwch adeiladau uchel (17 Mai 2023)

Cynnig NDM8230 Janet Finch-Saunders, Jane Dodds, Rhys ab Owen Cefnogwyd gan Gareth Davies, Joel James, Natasha Asghar Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i sicrhau bod datblygwyr adeiladau uchel iawn yn gyfrifol am faterion diogelwch. 2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: a) creu dyletswydd ar ddatblygwyr i ad-dalu lesddeiliaid am gostau rhesymol a gronnwyd o ganlyniad i...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau — 'O Bump i Bedwar? P-06-1247 Cefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru' (10 Mai 2023)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar i chi, Ddirprwy Lywydd. Mae hi bob amser yn bleser dilyn Rhys ab Owen, a'r dadleuon roedd yn eu gwneud. Rwy'n credu ei bod hi'n bwysig—nid wyf yn aml yn cyfrannu at lawer o'r dadleuon hyn ar brynhawn Mercher—ond rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn defnyddio'r cyfle hwn i rannu rhywfaint o brofiad ac i rannu'r hyn rydym wedi'i weld yn ein bywydau a'r profiad a...

13. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (28 Maw 2023)

Mick Antoniw: ...hon, mae'n rhoi pwerau awdurdodol i Weinidogion Llywodraeth y DU, ac, yn wir, i Weinidogion Cymru, a siawns bod hynny'n annerbyniol. Yn sicr, nid yw'n adfer rheolaeth. Dyma ddywedodd David Davis, ymgyrchydd Brexit a chyn Ysgrifennydd Brexit: 'Gofynnir inni arwyddo siec wag—efallai y byddai rhywun bron â dweud cath mewn cwd— oherwydd nid ydym ni hyd yn oed yn gwybod am sawl darn o...

9. Dadl Fer: Diogelwch tân mewn fflatiau uchel: Amserlen glir ar gyfer unioni trigolion (22 Maw 2023)

Rhys ab Owen: ...a gafodd y trychineb hwnnw ar ei thad. Roedd hi'n credu bod ei thad wedi marw cyn pryd oherwydd problemau'n ymwneud ag anhwylder straen wedi trawma. Fe ddywedodd y diweddar hanesydd, Dr John Davies, wrthyf ar ôl darlith unwaith fod y doc sych lle'r adeiladwyd y Senedd hon wedi ei lenwi gan domen slag yn sgil trychineb Aberfan. Ac mae hynny'n anhygoel, onid yw, fod sylfeini democratiaeth...

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Mesuryddion rhagdalu a gwasanaethau cyngor ynni (22 Maw 2023)

Cynnig NDM8219 Jack Sargeant Cefnogwyd gan Alun Davies, Carolyn Thomas, Delyth Jewell, Heledd Fychan, Jane Dodds, Jayne Bryant, Joyce Watson, Llyr Gruffydd, Luke Fletcher, Mike Hedges, Peredur Owen Griffiths, Rhianon Passmore, Rhys ab Owen, Sarah Murphy, Sioned Williams, Vikki Howells Cynnig bod y Senedd: 1. Yn credu: a) ei fod yn sgandal genedlaethol bod 600,000 o bobl wedi cael eu gorfodi i...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.