Pobl sy'n gweddu John hyn

Mr John Hynd

Former MP am Sheffield, Attercliffe (21 Chw 1944 – 29 Ebr 1970)

Lord John Thynne

Former MP am Bath (8 Dec 1796 – 3 Dec 1832)


Canlyniadau 1–20 o 1000 ar gyfer john hyn

Oeddech chi'n golygu John hon?

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Rheoli cynhyrchion tybaco a nicotin (15 Mai 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch, Gareth. Mae arnaf ofn ei bod yn ymddangos yn ddadl ddryslyd, ond serch hynny, rwy'n pryderu eich bod wedi camddeall y cynnig beth bynnag. Nid yw'r cynnig yn ymwneud ag effeithio ar hawl pobl i ysmygu. Mae'n ymwneud â chyflwyno cofrestr o fanwerthwyr fel y gallwn reoli pwy sy'n gwerthu tybaco a chynhyrchion nicotin. Bydd pobl yn dal i allu prynu'r cynhyrchion hynny. Felly, gobeithio y...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi (15 Mai 2024)

Huw Irranca-Davies: Diolch yn fawr, John, a diolch i chi am gynnal y digwyddiad hwnnw yr wythnos diwethaf, oherwydd roedd yn wirioneddol wych. Roedd yn bleser ac yn fraint cael siarad â Leeanne. Fe wnaeth hi annerch y gynulleidfa o'r prif lwyfan yn y Pierhead. Rwy'n credu bod ei gwaith a'i hymgyrchu, a aeth i'r Pwyllgor Deisebau hefyd, wedi bod yn allweddol yn ein gwthio ymlaen a'n hannog i fynd ymhellach ac yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (15 Mai 2024)

Janet Finch-Saunders: ...Cymru ar lywodraethiant amgylcheddol fel rhai annigonol. Dros sawl mis, rydym wedi, neu yn sicr fe ddywedais i ei fod yn druenus o annigonol. Mae'r argyfwng yma yng Nghymru yn waeth erbyn hyn. Cymru yw'r unig ranbarth yn y DU o hyd heb gorff parhaol sy'n ymroddedig i graffu ar berfformiad amgylcheddol ei Lywodraeth. Mae Dŵr Cymru wedi torri rheoliadau fwy na 200 o weithiau ers 2018, ond...

7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Tata Steel (14 Mai 2024)

John Griffiths: ...o bwysigrwydd Llanwern i'r economi ranbarthol, y bobl a gyflogir yn uniongyrchol yn y ffatri, y contractwyr, y cyflenwyr a'r gwariant yn yr economi leol. Yr oedran cyfartalog yn Llanwern erbyn hyn yw, rwy'n credu, y tridegau cynnar, wrth gwrs, mae nifer o brentisiaid yno. Felly, mae'n hawdd deall pam y mae llawer iawn o bryder yn lleol am ddyfodol y gwaith, o ystyried y colledion swyddi a...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (14 Mai 2024)

Vaughan Gething: Hoffwn ddechrau drwy nodi cyfraniad Owen John Thomas—O.J., fel yr oeddwn i'n ei adnabod pan oeddwn i'n ymchwilydd ym mlwyddyn gyntaf y Cynulliad Cenedlaethol, fel yr oedd bryd hynny. Roedd bob amser yn garedig a chwrtais yn fy nghysylltiadau ag ef, ac rwy'n dymuno'n dda iddo ef a'i deulu. O ran eich pwynt ar addysg uwch, rydym ni, wrth gwrs, wedi cymryd amrywiaeth o gamau yn y gyllideb...

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Gweithio gyda llywodraeth leol i ddarparu mwy o dai fforddiadwy ( 7 Mai 2024)

John Griffiths: Diolch, Dirprwy Lywydd. Ysgrifennydd Cabinet, rydych chi wedi sôn yn eich datganiad am ddull newydd, wrth weithio gydag awdurdodau lleol, o asesu'r farchnad dai leol, a bod hynny wedi ailddatgan yr angen am lawer mwy o dai fforddiadwy. Mae'r targed o 20,000 wedi'i seilio, rwy'n credu, ar amcangyfrifon 2019 o angen am dai ychwanegol, tybed, yng ngoleuni'r dull newydd hwn, a allech chi ddweud...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Blaenoriaethau ar gyfer newid hinsawdd a materion gwledig ( 7 Mai 2024)

Huw Irranca-Davies: John, diolch yn fawr iawn am hynna. A gaf i ganmol y gwaith rydych chi'n ei wneud, ond hefyd pawb sy'n ymwneud â'r bartneriaeth lefelau byw? Yn wir, mae'n ysbrydoledig. A'r hyn sydd hefyd yn ysbrydoledig yw gweld sut y gallwch chi adfer ardaloedd a oedd dan fygythiad o'r blaen, a dod â nhw'n ôl i fywyd amgylcheddol ffyniannus go iawn lle rydych chi'n adfer bioamrywiaeth, ar gyfer...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Senedd yn 25 ( 7 Mai 2024)

John Griffiths: ...ddadlau wreiddiol, lle roedd gennym ni bileri yn wir yn y ffordd, ac roedd gennym Aelodau yn ceisio ymyrryd ar Aelodau eraill mewn dadl ond heb gael eu gweld a methu â gweld yr Aelodau eraill hynny. Ac, ie, dim ond rhywfaint o is-ddeddfwriaeth weddol ddiflas y gwnaethon ni ddelio ag ef. Llywydd, ychydig flynyddoedd ar ôl datganoli, ychydig flynyddoedd ar ôl 1999, roeddwn i yng...

8. Dadl Plaid Cymru: Uchafswm ar roddion gwleidyddol ( 1 Mai 2024)

Andrew RT Davies: Ni ddylai unrhyw un sy’n gwneud y sylwadau hynny fyth fod yn agos at blaid wleidyddol na derbyn y rhoddion hynny. Rwy'n cytuno â’r pwynt rydych chi newydd ei wneud. Ond rydym yn dadlau mater yma sy'n ymwneud ag unigolyn, oherwydd fel y dywedais yn fy araith yn y ddadl flaenorol, ni roddwyd yr arian hwn i blaid wleidyddol. Rhoddwyd yr arian hwn i unigolyn i sicrhau rôl a fyddai yn y pen...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a'r Gymraeg: Tata Steel (30 Ebr 2024)

Jeremy Miles: Rwy'n diolch i John Griffiths am y cwestiynau yna. Mae ef yn iawn i ddweud bod gweithwyr dur ledled Cymru yn edrych ar gyhoeddiad yr wythnos diwethaf ac yn pendroni ynglŷn â'r hyn y mae'n ei olygu iddyn nhw a'u gwaith. O ran y ddau bwynt a ofynnodd i mi'n benodol, rydym wedi ceisio a chael ymrwymiadau gan Tata ynglŷn â'r ddau faes hynny. O ran cynhyrchu eilaidd, maen nhw wedi cadarnhau,...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 Ebr 2024)

Jane Hutt: Diolch yn fawr, John Griffiths, am y cwestiwn pwysig iawn hwnnw. Ac rydych chi'n codi'r pwynt hwnnw am bwysigrwydd y treialon clinigol hynny, a'u pwysigrwydd i'ch etholwr. Rwy'n credu bod Llywodraeth Cymru, drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru—. Yn bwysig, mae'n rhaid i ni adrodd yn ôl bod tua £19.6 miliwn o gyllid y flwyddyn i gefnogi'r gwaith o ddarparu'r mathau hynny o astudiaethau...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Colli Bioamrywiaeth (30 Ebr 2024)

John Griffiths: ...byw sy'n gwneud llawer iawn o waith i ddatblygu'r amgylchedd a bioamrywiaeth gyda grwpiau bywyd gwyllt a phartneriaid allweddol. Fi yw'r hyrwyddwr rhywogaethau dros lygod y dŵr, ac erbyn hyn rydym ni'n gweld llygoden y dŵr yn gwasgaru ar draws ardal gwastadeddau Gwent fel un enghraifft o'r bioamrywiaeth wych, unigryw sydd ganddyn nhw. A wnewch chi ymuno â mi i ganmol yr holl...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Dyfodol Llyfrgell Genedlaethol Cymru (24 Ebr 2024)

Lesley Griffiths: ...chefais wahoddiad i fynd fel yr Aelod Cynulliad dros Wrecsam ar y pryd. Rwy'n eu cofio'n dweud wrthyf fod yna fyfyrwyr trydedd flwyddyn o Brifysgol Aberystwyth yn gwneud gwaith ymchwil, ac nid oedd hynny wedi bod yn digwydd ers amser hir iawn. Cefais dipyn o syndod cyn lleied o amser y bu hynny'n digwydd mewn gwirionedd, oherwydd, fel y dywedwch, mae cael y mynediad hwnnw—a chofiaf fod...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Teithio Llesol (24 Ebr 2024)

John Griffiths: ...i Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol gymryd camau rhesymol i wella cyfleusterau ar gyfer cerddwyr a beicwyr wrth wella neu gynnal y briffordd. Mae ymgorffori'r darpariaethau teithio llesol hyn yn y gwaith o adeiladu a chynnal a chadw ffyrdd yn llawer mwy costeffeithiol nag ôl-osod wrth gwrs, ond yn anffodus mae gormod o brosiectau ffyrdd yn dal i fethu cadw at y darpariaethau hyn yn y...

6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Blaenoriaethau ar gyfer Trafnidiaeth: Gwrando, partneriaeth, gwneud newid (23 Ebr 2024)

John Griffiths: .... Ond maen nhw hefyd yn cytuno'n fawr iawn bod nifer fach o ffyrdd y gellid eu toi'n ôl o 20 mya i 30 mya heb gyfaddawdu'r diogelwch ar y ffyrdd sydd mor bwysig. Felly, rwy'n cytuno'n fawr â'r hyn y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'i ddweud heddiw.  Un o'r materion yr hoffwn sôn amdano'n fyr yw teithio llesol, Ysgrifennydd Cabinet. Mae'n dda iawn bod Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod...

3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Aildroseddwyr Ifanc (23 Ebr 2024)

John Griffiths: ...Casnewydd. Maen nhw wedi cael eu canmol gan Brifysgol Warwick am fabwysiadu dull unigryw ac arloesol o ran eu prosiect Levelling the Playing Field, sy'n defnyddio grym chwaraeon i'r dibenion hyn. Felly, tybed, Cwnsler Cyffredinol, a wnewch chi longyfarch tîm gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid Casnewydd am yr ymagwedd hon a'r gwaith hwn, ac a fyddech chi'n barod i gwrdd â nhw?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Y Sefyllfa yn Gaza (23 Ebr 2024)

John Griffiths: Prif Weinidog, effeithiwyd ar lawer o deuluoedd yn Nwyrain Casnewydd, ac effeithiwyd arnynt gan y digwyddiadau yn Israel a Gaza, a'r hyn y maen nhw ei eisiau, fel yr ydym ni eisoes wedi sôn amdano, yw cadoediad ar unwaith a pharhaol, rhyddhau gwystlon, cymorth dyngarol digonol yn cyrraedd Gaza ac, yn wir, dechreuadau proses wleidyddol a fydd yn dod ag ateb heddychlon sy'n para. Rwy'n credu...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Trafnidiaeth (17 Ebr 2024)

Tom Giffard: Rwy’n derbyn y pwynt o eglurder ynghylch y Llywodraeth yma ym Mae Caerdydd y buoch chi'n ei chynnal ers nifer o flynyddoedd, gan gynnwys gwasanaethu yn y Llywodraeth honno. Soniodd John Griffiths am faterion trafnidiaeth yng Nghasnewydd. Pe bawn i'n siarad â’i etholwyr, rwy'n credu y byddent yn dweud wrthyf mai’r broblem drafnidiaeth fwyaf yng Nghasnewydd a’r cyffiniau yw canslo...

5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) (17 Ebr 2024)

Sam Rowlands: Diolch unwaith eto, Ddirprwy Lywydd, ac rwy'n credu bod John Griffiths wedi gwneud gwaith ardderchog o gau'r ddadl a chrynhoi llawer o faterion yno, felly diolch, John, am eich sylwadau ar y diwedd yno heddiw, a diolch i'r holl Aelodau am eich cyfraniadau yn y ddadl hon y prynhawn yma. Fe af drwy ychydig o'r pwyntiau y mae'r Aelodau wedi'u codi drwy'r trafodion, ac yn enwedig y Cadeiryddion...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cynlluniau Adfer Glofeydd Brig (17 Ebr 2024)

Huw Irranca-Davies: ...wedi'i weld mewn mannau eraill, y cynlluniau adfer, y cyllid sydd yn ei le ac yn y blaen—mae pob un yn wahanol, ond ni chawsant eu rhoi ar waith. Dyna'r un sy'n dyddio'n ôl i gyfnod Llywodraeth John Major, yn rhyfedd iawn. Felly, rydym yn dal i orfod mynd i'r afael â'r rhain. Ond yr hyn a wnawn ar y ddeddfwriaeth, a chyflwyno'r ddeddfwriaeth, a fydd yn helpu yn wir, yw sicrhau bod...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.