Canlyniadau 1–20 o 900 ar gyfer speaker:Joel James

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Joel James: Diolch am eich ymateb, Ysgrifennydd y Cabinet. A yw'n iawn imi fwrw ymlaen ag un cwestiwn olaf ar—?

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Joel James: Iawn, perffaith, diolch. Mae llawer o fentrau adfer natur parciau cenedlaethol yn cael eu harwain gan ystod eang o grwpiau ac unigolion, gan gynnwys ffermwyr, sefydliadau anllywodraethol, gwirfoddolwyr, cyrff cyhoeddus ac awdurdodau parciau cenedlaethol, a chredaf fod arnom ddyled fawr iddynt am eu hymdrechion parhaus yn helpu i adfer natur. Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion gorau'r grwpiau...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Joel James: Gobeithio, croesi bysedd. Diolch, Lywydd. Un o ganfyddiadau allweddol ymchwil a wnaed gan yr ymgyrch dros barciau cenedlaethol yw mai dim ond 19 y cant o’n llynnoedd yn nhri pharc cenedlaethol Cymru a dim ond 44 y cant o’n hafonydd a gyflawnodd statws ecolegol da neu uwch, gyda llygredd carthion yn brif achos dros sgoriau mor isel. Rhwng 2017 a 2021, fe ostyngodd nifer y cyrff dŵr ym...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Joel James: Fe wnaf barhau, Lywydd. Mae'r holl gwestiynau hyn yn ymwneud â pharciau cenedlaethol, sydd ym mhortffolio Ysgrifennydd y Cabinet. Penderfynwch chi, Lywydd—a ddylwn i barhau?

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Joel James: Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, mae byd natur mewn argyfwng yn fyd-eang ac mae angen inni wneud mwy i sicrhau bod ein bywyd gwyllt nid yn unig yn ffynnu, ond bod y rhai sy’n defnyddio’r tir yn cael eu diogelu. Mae'n gydbwysedd bregus. Mae parciau cenedlaethol wedi chwarae rhan bwysig yn hyn ac wedi dod yn hafan ddiogel olaf i lawer o rywogaethau. Fodd bynnag, mae ymchwil gan yr...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Joel James: Trefnydd, fel y gwyddoch chi, mae cryn bryder wedi bod ymhlith rhai trigolion yn fy rhanbarth i am y ffordd y cafodd pleidleisiau drwy'r post eu dosbarthu ar gyfer yr etholiad cyffredinol yr wythnos ddiwethaf. Roedd oedi wrth gyhoeddi pleidleisiau drwy'r post i nifer o etholwyr yn golygu iddyn nhw beidio â'u derbyn mewn pryd ar gyfer eu gwyliau neu ymrwymiadau gwaith, ac, yn anffodus, ni...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Eisteddfod Genedlaethol 2024 ( 9 Gor 2024)

Joel James: Prif Weinidog, mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddigwyddiad hynod bwysig i ardal ei chynnal, ac rwyf i wrth fy modd ei bod yn cael ei chynnal yn fy nhref enedigol, Pontypridd eleni, sef cartref anthem genedlaethol Cymru. Nid yn unig y bydd yn dod â thwristiaeth i'r dref, ond bydd yn sicrhau budd economaidd sylweddol ac yn arddangos yr hyn sydd gan yr ardal i'w gynnig. Fodd bynnag, fel y...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Joel James: Mae'n ddrwg gennyf, a wnewch chi ailadrodd hynny? Ni wneuthum eich clywed tan i'r meicroffon agor.

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Joel James: A dweud y gwir, cefais fy nghynghori i beidio â gwneud ffiseg am fod fy mathemateg yn ofnadwy. Fe wneuthum y lleill, serch hynny. Diolch. GIG Cymru fydd yn teimlo baich hyn. Mae hi mor rhwystredig, Ddirprwy Lywydd, fod Llafur Cymru naill ai'n gwbl anwybodus ar y pwynt, neu'n waeth o lawer, eu bod yn ei wneud yn fwriadol. Mae'n fy nrysu'n wirioneddol na allant weld y cysylltiad. Fel llawer o...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Joel James: Rydym yn sôn cryn dipyn yn y Siambr hon am amseroedd aros y GIG, a sut maent yn waeth nag unrhyw wlad arall yn y DU. Fodd bynnag, rwy'n teimlo mai dim ond brig y mynydd iâ yw’r amseroedd aros, a’u bod mewn gwirionedd yn ganlyniad i lawer o ddiffygion endemig yn y GIG yng Nghymru. Yn y pen draw, rwy'n credu bod y rhan fwyaf o’r problemau yn y GIG yng Nghymru yn ganlyniad i fethiant...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Joel James: Diolch. Ac yn olaf, Ysgrifennydd y Cabinet, pan fydd lleoedd ledled Cymru yn cynnal digwyddiad mawr, rwy'n credu y dylai fod elw net cyffredinol i'r ardal lle cânt eu cynnal, nid yn unig mewn swyddi a thwristiaeth, ond hefyd o ran enw da a gwelliannau i'w hamwynderau. Mewn geiriau eraill, ni ddylid cam-drin ardaloedd drwy adael tunelli o sbwriel a phroblemau amrywiol i'r cyngor lleol eu...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Joel James: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Gan droi at drafnidiaeth, daeth taith Eras Taylor Swift i Gaerdydd ar 18 Mehefin eleni, ac fel y gwyddoch, cafodd un o'r prif reilffyrdd i mewn i dde Cymru ei rhwystro gan offer peirianneg wedi torri, gan darfu'n helaeth ar y trenau am sawl awr. Oherwydd hyn, dewisodd llawer mwy o bobl yrru i Gaerdydd ar gyfer y cyngerdd, gan greu traffig helaeth a thagfeydd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Joel James: Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, mae digwyddiadau mawr yng Nghymru yn ffynhonnell refeniw hanfodol i lawer o fusnesau. Maent yn denu ymwelwyr i Gymru, sy'n aml yn aros am sawl diwrnod, ac maent hefyd yn darparu swyddi hanfodol, yn enwedig i bobl iau sy'n chwilio am waith dros dro tra byddant yn astudio. Mae digwyddiad Ironman Wales, a gynhelir yn Ninbych-y-pysgod bob mis Medi, yn un o...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Canser yr Ysgyfaint ( 3 Gor 2024)

Joel James: Ysgrifennydd y Cabinet, fel rydym newydd glywed, dechreuodd y cynllun peilot gweithredol ar gyfer archwiliadau iechyd yr ysgyfaint yng Nghymru yn rhanbarth Canol De Cymru y llynedd, ac mae bellach wedi sgrinio 500 o bobl. Fodd bynnag, mewn cyferbyniad, mae dros 1 filiwn o bobl wedi eu sgrinio am iechyd yr ysgyfaint yn Lloegr. Mae Gofal Canser Tenovus yn awgrymu y gallai archwiliadau iechyd yr...

Grŵp 14: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru neu lywodraeth leol (Gwelliannau 20, 21, 22, 23, 24) ( 2 Gor 2024)

Joel James: Diolch, Llywydd. Rwy'n addo y byddaf i'n gryno gyda hyn. Hoffwn ddiolch i Peter am gyflwyno fy ngwelliant, sef rhif 23 yn benodol, a diolch i'r Llywodraeth am ei chefnogaeth yng Nghyfnod 2, a'r defnydd o gyfreithwyr y Senedd er mwyn tynhau hyn. Fel efallai y bydd llawer o bobl yn gwybod, rwyf i'n gynghorydd cymuned, felly mae angen i mi ddatgan buddiant yn hynny o beth, Llywydd. Ond un o'r...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Joel James: Diolch yn fawr, Llywydd. Rydych yn dileu gwyddoniaeth driphlyg fel opsiwn mewn ysgolion a bydd hyn, yn fwy na thebyg, yn cyfuno'r anghydraddoldeb addysgol ar gyfer disgyblion Cymru mewn STEM, o'i gymharu â gweddill y DU. Mae'n ymddangos bod pawb yn gallu gweld bod diwygio'r cwricwlwm yn gamgymeriad. Ysgrifennydd Cabinet, pam mae Llywodraeth Cymru mor benderfynol o roi plant Cymru dan gymaint...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Joel James: Diolch, Ysgrifennydd Cabinet am eich datganiad heddiw. Bu llawer o adroddiadau pryderus yn ddiweddar am athrawon yng Nghymru yn profi lefelau uchel o drais a cham-drin geiriol mewn ysgolion gan eu disgyblion ac yn sgil hynny yn teimlo bod awdurdodau lleol yn cefnu arnyn nhw pan godir hyn. Mae arolwg 'Ymddygiad mewn Ysgolion' NASUWT wedi datgelu bod bron i 40 y cant o athrawon yng Nghymru yn y...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 2 Gor 2024)

Joel James: Trefnydd, a gaf i, os gwelwch yn dda, ofyn am ddatganiad am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi a hyrwyddo busnesau masnach deg Cymru? Yn y pen draw, Trefnydd, rydych chi'n ymwybodol iawn o'r mudiad masnach deg yng Nghymru, ond mae sgyrsiau diweddar yr wyf i wedi'u cael wedi tynnu fy sylw at yr angen i Lywodraeth Cymru wella dealltwriaeth defnyddwyr o brynu cynhyrchion...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Trwyddedu Arfau Tanio ( 2 Gor 2024)

Joel James: Prif Weinidog, fel y gwyddoch chi, pan fydd pobl yn adnewyddu neu'n gwneud cais am drwydded newydd, mae bellach yn ofyniad cyfreithiol iddyn nhw gael cofnod iechyd meddwl gan eu meddyg teulu i gyflwyno'u cais; ar gyfer y cofnod, rwy'n ddeiliad trwydded. Yn Lloegr, mae cofnodion meddygon teulu a'r heddlu bellach yn gysylltiedig, felly, os bydd deiliad trwydded yn wynebu argyfwng iechyd meddwl...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Trwyddedu Arfau Tanio ( 2 Gor 2024)

Joel James: 6. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch trwyddedu arfau tanio yng Nghymru? OQ61356


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.