Canlyniadau 1–20 o 300 ar gyfer speaker:Buffy Williams

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg ( 3 Gor 2024)

Buffy Williams: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i greu swyddi gwyrdd mewn etholaethau ôl-ddiwydiannol fel Rhondda?

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Trafnidiaeth Gyhoeddus (26 Meh 2024)

Buffy Williams: Diolch. Bydd y buddsoddiad yn rheilffordd Treherbert yn dyblu nifer y gwasanaethau yr awr, a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fy etholwyr. Gan droi at fysiau, gwn fy mod eisoes wedi codi’r angen am docynnau drwodd i drigolion yn y Rhondda Fach fel y gallant ddefnyddio’r metro newydd hefyd, ac edrychaf ymlaen at ein cyfarfod yn nes ymlaen heddiw i drafod hyn ymhellach. Prisiau yw un o'r...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Trafnidiaeth Gyhoeddus (26 Meh 2024)

Buffy Williams: 2. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am fuddsoddiad mewn trafnidiaeth gyhoeddus ar draws etholaeth Rhondda? OQ61317

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (25 Meh 2024)

Buffy Williams: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymrwymiad y Llywodraeth i'r rhaglen y 1000 Diwrnod Cyntaf?

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Y Grŵp Cyfleusterau Chwaraeon Cydweithredol (22 Mai 2024)

Buffy Williams: Diolch i Cameron Winnett a Keiron Assiratti, mae gan y Rhondda nifer cynyddol o chwaraewyr rygbi sy'n cyrraedd lefel ranbarthol a rhyngwladol. Y penwythnos diwethaf, enillodd Glynrhedynog a Wattstown eu rowndiau terfynol rhanbarthol. Mae ein timau menywod a merched hefyd yn mynd o nerth i nerth, gyda channoedd o ferched yn hyfforddi gyda Rhondda Miners, Penygraig a Threorci. Gyda chymaint o...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Y Grŵp Cyfleusterau Chwaraeon Cydweithredol (22 Mai 2024)

Buffy Williams: 1. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad ar gyllid ar gyfer y grŵp cyfleusterau chwaraeon cydweithredol? OQ61132

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Anghydraddoldebau Iechyd Menywod (21 Mai 2024)

Buffy Williams: Diolch, Prif Weinidog. Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i mi gynnal fy nadl fer ar PMDD, anhwylder dysfforig cyn mislif. Mae menywod sy'n dioddef o PMDD yn dioddef symptomau gwanychol, yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae'r salwch yn effeithio ar waith, perthnasoedd a bywydau cymdeithasol mewn ffordd na fydd y rhai nad ydynt yn ei ddioddef byth yn ei deall. Pan oeddwn i'n dioddef,...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Anghydraddoldebau Iechyd Menywod (21 Mai 2024)

Buffy Williams: 4. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd menywod? OQ61131

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (14 Mai 2024)

Buffy Williams: A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed a'r gwaith sydd i'w wneud tuag at ddatblygu cynllun iechyd menywod Llywodraeth Cymru?

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1392, 'Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021' ( 8 Mai 2024)

Buffy Williams: Diolch, Ddirprwy Lywydd. Rwy'n siarad heddiw yn rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. Roeddwn hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Deisebau ar yr adeg yr oedd y ddeiseb hon yn cael ei hystyried. Hoffwn ddiolch i'r deisebydd am ddod â'r materion hollbwysig hyn i sylw'r Senedd. Hoffwn ddiolch iddi hefyd am ei rôl yn cefnogi ein pwyllgor fel aelod o'n panel cynghori...

6. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. 'Sut y mae’n rhaid i ni i gyd chwarae ein rhan: dull iechyd y cyhoedd o atal yr epidemig trais ar sail rhywedd' ( 8 Mai 2024)

Buffy Williams: Hoffwn ddiolch hefyd i'r pwyllgor am y gwaith y maent wedi'i wneud ar yr adroddiad hwn. Mae cam-drin a thrais domestig i'w weld ar sawl ffurf. Er ei bod yn broblem lawer rhy gyffredin o hyd ac yn un y mae angen mynd i'r afael â hi ar frys, nid yw ein hagweddau a'n dealltwriaeth ar draws cymunedau yng Nghymru wedi crwydro yn ddigon pell o gam-drin a thrais corfforol. Ceir safbwyntiau llawn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Absenoldebau Dysgwyr ( 8 Mai 2024)

Buffy Williams: Ysgrifennydd y Cabinet, mae ymddygiad ar draws ysgolion yn y Rhondda wedi dod yn un o fy mhryderon mwyaf. Mae preswylwyr ac athrawon yn cysylltu â fy swyddfa bron bob dydd ynglŷn â bwlio ac ymosodiadau disgyblion ar gyfoedion ac ar athrawon. Mae rhieni a gofalwyr yn penderfynu peidio ag anfon eu plant i'r ysgol. Mae athrawon yn dioddef cam-drin geiriol ac mewn rhai achosion, ymosodiadau...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ( 8 Mai 2024)

Buffy Williams: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ar sut mae'r cwricwlwm i Gymru yn cefnogi'r gwaith o weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) mewn ysgolion ledled Cymru?

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ( 1 Mai 2024)

Buffy Williams: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau sydd i'w cymryd dros weddill tymor y Senedd hon fel rhan o'r cynllun iechyd menywod?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cyfleoedd Twristiaeth yn y Cymoedd (30 Ebr 2024)

Buffy Williams: Rwy'n gwybod eich bod chi wedi dweud yn flaenorol na all twristiaeth yng Nghymru ddibynnu ar ein mynyddoedd a'n harfordiroedd yn unig, a bod yn rhaid i ni adrodd ein stori a'n hanes hefyd. Yn y Rhondda, mae gennym ni'r Eisteddfod yn dod i Bontypridd i ddathlu ein hiaith, gyda Clwb Coffi yn darparu gwersi Cymraeg, a'r Llew yn Nhreorci yn cynnal digwyddiadau Cymraeg, gan gynnwys gŵyl Mabon....

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cyfleoedd Twristiaeth yn y Cymoedd (30 Ebr 2024)

Buffy Williams: 4. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cyfleoedd twristiaeth yn y Cymoedd i'r byd? OQ60999

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Addysg (24 Ebr 2024)

Buffy Williams: Ydw, rwy'n cytuno'n llwyr â'r Aelod; rwy'n cytuno'n llwyr â'r Aelod. Dyma rywbeth yn y Rhondda—. Mae pob ysgol a fynychais yn y Rhondda wedi dod yn ôl ataf a dweud yn union yr un peth, fod ganddynt broblem enfawr gyda phresenoldeb, felly mae hyn yn rhywbeth y byddwn ni, fel pwyllgor, yn edrych arno ac yn edrych arno'n ofalus iawn. I orffen, Lywydd, hoffwn ddiolch i'n hathrawon, staff...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Addysg (24 Ebr 2024)

Buffy Williams: Gwnaf.

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Addysg (24 Ebr 2024)

Buffy Williams: Lywydd, mae'r dirwedd addysg yng Nghymru yn mynd drwy newid mawr, wedi'i sbarduno gan Gwricwlwm newydd Cymru a Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Ychwanegwch at hyn yr heriau ymddygiadol a wynebwn ar draws ysgolion yn sgil COVID a'r argyfwng costau byw, mae'r cyfrifoldeb ar ein hathrawon yn ymestyn yn llawer ehangach nag addysgu. Mae'n hollbwysig caniatáu...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth (24 Ebr 2024)

Buffy Williams: A wnaiff yr Ysgrifenydd Cabinet ddatganiad am sut mae trigolion Rhondda wedi elwa o fuddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwasanaethau bysiau?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.