Canlyniadau 1–20 o 1100 ar gyfer speaker:Carolyn Thomas

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Rwy'n mwynhau'r sioeau amaethyddol, y digwyddiadau diwylliannol a ffeiriau'r haf. Maent yn gyfleoedd gwych i siarad â phobl, i weld arddangosfeydd gwych ac i flasu'r cynnyrch. Rwy'n gwybod bod llawer o waith trefnu ynghlwm wrthynt, felly rwy'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Rwy'n croesawu'r cynllun ffermio cynaliadwy wrth gwrs, fel y mae'r rhanddeiliaid sydd wedi siarad â mi o'r cymunedau...

8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Y sefyllfa bresennol: Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru' (17 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch i'r Cadeirydd a'r pwyllgor am gyflwyno'r ddadl heddiw. Mae cyfryngau annibynnol sy'n eiddo i'r cyhoedd yn hanfodol i'n democratiaeth a hygyrchedd gwybodaeth ddiduedd. Mae'r sector darlledu yn chwarae rhan hanfodol yn hysbysu, yn difyrru ac yn creu ein dinasyddiaeth ddiwylliannol gyffredin yng Nghymru, ac mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus hefyd yn gwneud cyfraniad hanfodol i dwf ein...

7. Dadl y Pwyllgor Cyllid: Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2025-26 (17 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Mike, a wnewch chi dderbyn ymyriad?

7. Dadl y Pwyllgor Cyllid: Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2025-26 (17 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Mae'r holl bethau y soniwch amdanynt yn wasanaethau cyhoeddus—neu'r rhan fwyaf ohonynt—felly a fyddech chi'n cytuno â mi mai gwasanaethau cyhoeddus yw'r blociau adeiladu i adeiladu'r economi? Felly, mae angen inni ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn iawn, rhywbeth nad ydym wedi bod yn ei wneud—wel, nid yw Llywodraeth y DU wedi bod yn ei wneud—dros y 14 mlynedd diwethaf, ond dyna sydd...

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Roeddwn i'n arfer credu mewn meritocratiaeth—y person iawn ar gyfer y swydd iawn, waeth beth yw eich rhywedd neu gefndir—ond mae tuedd anymwybodol, ac rydw i wedi dod ar ei draws dro ar ôl tro trwy fy ngyrfa wleidyddol am dros 20 mlynedd, fel cynghorydd, Aelod cabinet dros strydoedd a phriffyrdd, yn aml yr unig fenyw yno, a phobl yn siarad ar fy nhraws hefyd. Rwy'n credu bod 130 o...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Diweddariad trafnidiaeth (16 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Rwy'n croesawu'r gwrando a'r cydweithio mewn partneriaeth â chynghorau ynghylch cyflwyno 20 mya. Nhw fel awdurdodau priffyrdd sy'n gorfod dehongli a chyflwyno deddfwriaeth ac arweiniad. Maent yn ei chael hi'n anodd cynnal seilwaith priffyrdd presennol ein ffyrdd, palmentydd a phontydd bychain, gyda bron pob cyllid grant trafnidiaeth wedi'i ddargyfeirio i lwybrau teithio llesol, ac ni ellir...

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Mae gwasanaeth achub Cats Protection yn wasanaeth maethu cyfrinachol rhad ac am ddim i gathod y mae eu teuluoedd yn ffoi rhag cam-drin domestig fel y gallant fod yn dawel eu meddwl y bydd eu cath yn cael gofal hyd nes y cânt eu haduno'n ddiogel. Ymdrinnir ag atgyfeiriadau gan dîm arbenigol a phrofiadol. Maent yn cefnogi perchnogion a atgyfeirir at y gwasanaeth, yn trefnu i gasglu cathod ac...

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Er bod anifeiliaid anwes yn rhoi cymaint o fudd i ni, ar hyn o bryd mae anifeiliaid yn wynebu mwy o heriau nag erioed yng nghyd-destun yr argyfwng costau byw, gyda hyd at un o bob pump o bobl yng Nghymru yn poeni am gost bwydo eu hanifeiliaid anwes, ac yn dorcalonnus, mae un o bob 10 yn torri'n ôl ar eu hangenrheidiau eu hunain ar hyn o bryd er mwyn bwydo eu hanifail anwes. Rydym hefyd wedi...

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch, Lywydd. Hoffwn roi munud o fy amser i James Evans a hefyd i Luke Fletcher. Diolch. Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i Billie-Jade o'r RSPCA a Dewi o'r Dogs Trust am eu cymorth wrth ddarparu ymchwil a thystiolaeth i gefnogi'r ddadl hon, 'Lle llawen i orffwys pawen—darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru.' I lawer o bobl, mae eu hanifeiliaid anwes yn rhan o'u teuluoedd, ac yn...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Rwy'n siarad yma fel Aelod o'r Senedd.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Mae—. Mae'n ddrwg gennyf, fe anghofiais lle roeddwn i wedi cyrraedd. [Torri ar draws.] Iawn. Mae'r Llywodraeth newydd wedi etifeddu—diolch—anawsterau ariannol difrifol—

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Rwy'n iawn, diolch. Mae'n cynnwys y baich treth mwyaf ar aelwydydd Cymru ers yr ail ryfel byd. Mae'n rhaid inni dderbyn y bydd yn cymryd amser i gyllid cyhoeddus adfer yn dilyn hyn. Fodd bynnag, rwy'n credu y bydd benthyca darbodus i adeiladu tai cyngor yn arwain at fuddion ac rwy'n gobeithio y bydd Llywodraeth y DU yn ystyried gwneud hynny ac y gallwn gael cyllid canlyniadol i wneud hynny...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Rwy'n croesawu'r ddadl bwysig hon, sy'n galw am fwy o bwerau datganoli i Gymru, galwad rwy'n ei chefnogi'n llwyr. Ers dros ddegawd yma yng Nghymru, rydym wedi bodloni ar friwsion bach oddi ar fwrdd Ceidwadol San Steffan. Boed yn roi mwy o gyllid ffyniant bro i ardal ariannol Llundain na Chymru gyfan, neu fethu cymeradwyo £1 biliwn ar gyfer trydaneiddio rheilffordd arfordir gogledd Cymru,...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch i’r Cadeirydd a chlercod y pwyllgor am gyflwyno’r ddadl hon heddiw. Yn ôl Llywodraeth y DU, digwyddiad rhestredig yw un y teimlir at ei gilydd fod iddo bwysigrwydd cenedlaethol arbennig ac yn cynnwys elfen sy’n uno’r genedl. I Gymru, rygbi’r undeb yw’r gamp honno. Drwy’r adegau da a drwg, mae rygbi’n dod â phobl o bob rhan o Gymru ynghyd, ac mae wedi gwneud hynny ers...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Seilwaith Trafnidiaeth Gyhoeddus yng Ngogledd Cymru ( 9 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch, Prif Weinidog. Mae'r buddsoddiad diweddar o gerbydau newydd gan Lywodraeth Cymru drwy Trafnidiaeth Cymru yn gwneud gwahaniaeth enfawr, yn ogystal â grant bysiau Llywodraeth Cymru, sydd wedi cynnal gwasanaethau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Fel y dywedoch chi'n gynharach, ni wnaeth Llywodraeth y DU gymeradwyo'r £1 biliwn i drydaneiddio rheilffordd arfordir y gogledd, a ddwywaith fe...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Seilwaith Trafnidiaeth Gyhoeddus yng Ngogledd Cymru ( 9 Gor 2024)

Carolyn Thomas: 6. Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i wella seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Ngogledd Cymru? OQ61444

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Mae’r gwasanaeth iechyd gwladol yn wych; rydym mor ffodus, ac mae'n rhaid inni beidio â'i golli. Mae ein GIG yn cynnig gwerth anhygoel am arian mewn gwirionedd, os edrychwch ar systemau gofal iechyd eraill dros y byd. Fodd bynnag, mae ein gallu i fuddsoddi’n briodol yn y GIG wedi’i effeithio’n ddifrifol gan 14 mlynedd o gamreolaeth Dorïaidd, gan gynnwys effaith ddinistriol degawd o...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch i glercod y pwyllgor am lunio'r adroddiad hwn. Hoffwn ddechrau drwy nodi bod y data bodlonrwydd cwsmeriaid a gynhwysir yn yr adroddiad yn dyddio'n ôl i'r llynedd, ac mae gwelliannau wedi bod dros yr ychydig fisoedd diwethaf wrth i Trafnidiaeth Cymru drosglwyddo i gerbydau newydd ac mae mwy o gerbydau wedi'u cyflwyno. Fe wnaeth Trafnidiaeth Cymru archebu 71 o drenau newydd gyda dau a...

6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Hyfforddiant deintyddol ( 3 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch i Siân Gwenllian am gyflwyno’r ddadl bwysig hon heddiw. Ledled y DU, mae pobl yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at ddeintyddion y GIG, gyda naw o bob 10 heb fod yn derbyn cleifion newydd. Yn gynharach eleni, gwelsom gannoedd o bobl ym Mryste yn ciwio am oriau i gofrestru gyda meddygfa a oedd newydd agor, sy’n symptom o flynyddoedd o danfuddsoddi gan San Steffan mewn...

4. Datganiadau 90 Eiliad ( 3 Gor 2024)

Carolyn Thomas: Diolch, Lywydd. Bob blwyddyn, mae'r dydd Sadwrn cyntaf ym mis Gorffennaf fel arfer yn Ddiwrnod Cenedlaethol y Dolydd. Eleni, fe'i cynhelir ar ddydd Sadwrn, 6 Gorffennaf. Mae'n gyfle inni ddathlu ein cynefinoedd mwyaf cyfoethog eu rhywogaethau pan fyddant ar eu gorau yn ystod yr haf, ac i ymweld ag un o bosibl. Maent yn wych ar gyfer cysylltu â natur ac adfer iechyd a lles. Gall...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.