Canlyniadau 1–20 o 1400 ar gyfer speaker:Gareth Davies

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Gareth Davies: Rwy'n falch o gymryd rhan yn y ddadl hon heddiw, i gydnabod pwysigrwydd ein cymunedau gwledig a ffermio yma yng Nghymru, pa mor hanfodol ydynt i'n cenedl, a sut y gallwn eu cefnogi'n well wrth symud ymlaen. Yn dilyn helynt y cynllun ffermio cynaliadwy, lle cafodd yr ymddiriedaeth rhwng y gymuned ffermio a Llywodraeth Cymru ei niweidio'n ddifrifol, mae bellach yn bwysicach nag erioed fod...

3. Cwestiynau Amserol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (17 Gor 2024)

Gareth Davies: Diolch, Ddirprwy Lywydd. Fel y dywedodd yr Aelod dros Ddwyfor Meirionnydd, un o'r meini prawf cymhwyso ar gyfer isgyfeirio yn wir yw lleihau amseroedd aros, ac fel y gwyddoch ac fel y gwn i, ac fel y gŵyr y rhan fwyaf o bobl, mae'r amseroedd aros yn adran damweiniau ac achosion brys Ysbyty Glan Clwyd yn ofnadwy. Maent yn gwaethygu, ac yn amlwg os yw hynny'n un o'r meini prawf cymhwyso ar...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Gweithredu Cymunedol dros Natur (17 Gor 2024)

Gareth Davies: Yn Nyffryn Clwyd, mae gennym Ffos y Rhyl a Gwter Prestatyn, sy'n aml yn dioddef yn sgil taflu sbwriel, yn debyg i'r hyn a grybwyllodd Darren Millar. Beth bynnag y bo, mae'n mynd i mewn yno—trolïau siopa ac eitemau mawr, a dweud y lleiaf—ac un o'r atebion i hyn a nodwyd gennym gyda'r awdurdod lleol yw gwneud y rhodfa—rydym yn eu galw'n 'destiny paths'—ond agor y llwybrau hynny i...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (16 Gor 2024)

Gareth Davies: Thema debyg. Hoffwn godi datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch materion sy'n cael eu hadrodd gan ysgolion, disgyblion a rhieni ynghylch maint cyffredinol y prydau sy'n cael eu rhoi i ddisgyblion mewn addysg gynradd ac uwchradd. Y mater sy'n achosi pryder yw bod disgyblion yn y dosbarth derbyn yn cael pryd yr un maint â phlant ym mlwyddyn 6. Byddai'n eithaf amlwg bod angen...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Gareth Davies: A wnewch chi dderbyn un, James?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Gareth Davies: Er bod plismona wedi'i ddatganoli i'r Alban a Gogledd Iwerddon, maent yn dibynnu ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu, felly mae rhyngweithio rhwng heddluoedd, ac mae'n rhaid—mae'n rhaid cael hynny. Felly, er bod y meysydd hyn wedi'u datganoli i'r gwledydd hynny, maent yn gweithio'n eithaf cydweithredol.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Offerynnau Cerddorol (10 Gor 2024)

Gareth Davies: Un o'r pethau sy'n drawiadol yn eich ymateb i gwestiwn Julie Morgan yw'r ffaith bod 80 y cant o fyfyrwyr cerddoriaeth sy'n defnyddio'r coleg cerdd a drama yn byw yng Nghaerdydd a'r cyffiniau, felly pan fyddwch chi'n cyfarfod â'r coleg, a ydych chi'n pwysleisio pwysigrwydd darparu cyfleoedd addysg cerddoriaeth i bob darpar ddisgybl ledled Cymru? Ni waeth lle maent yn byw, dylai pawb gael...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Pensiynau Llywodraeth Leol (10 Gor 2024)

Gareth Davies: Er ein bod o ddifrif ynghylch ein hymdrech i gyrraedd sero net, mae hefyd yn bwysig peidio â gwneud penderfyniadau brysiog a fydd yn arwain at ganlyniadau niweidiol. Mae’r mudiad symud pensiynau yn lobïo cynghorau lleol i symud pensiynau llywodraeth leol oddi wrth gwmnïau tanwydd, sy’n swnio’n dda mewn egwyddor, ond ni chredaf y byddai’n ddoeth neidio ar y drol hon heb edrych ar y...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (10 Gor 2024)

Gareth Davies: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet adolygu'r trothwy o ran incwm uchaf i unigolyn fod yn gymwys i gael cyfrif dysgu personol?

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Gareth Davies: A gaf i ddatganiad, os gwelwch yn dda, ar amseroedd aros cleifion yn Ysbyty Glan Clwyd yn fy etholaeth i? Maen nhw wedi dechrau gweld gwelliannau araf mewn amseroedd aros ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn enwedig gyda thriniaeth am ganser, ond, yn anecdotaidd, rwy'n clywed gan etholwyr am eu profiadau yn aros yn rhy hir o lawer yn adran damweiniau ac achosion brys Ysbyty Glan...

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 9 Gor 2024)

Gareth Davies: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyfraddau ailgylchu yn Sir Ddinbych?

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Gareth Davies: Rwy’n falch o gymryd rhan yn y ddadl hon heddiw ar bwnc sy’n effeithio ar bawb yng Nghymru, ac mae hynny hefyd yn bwysig i mi yn bersonol, ar ôl gweithio yn ein GIG am 11 mlynedd—cyn cael fy ethol i’r Senedd—ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rwy'n gwybod o fy mhrofiad fy hun am y gwaith anhygoel a’r ymroddiad y mae staff yn ein GIG yn ei ddangos bob dydd, ac rwy’n...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Gofal Iechyd Cymunedol yn Sir Ddinbych ( 3 Gor 2024)

Gareth Davies: Diolch yn fawr iawn, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn anffodus, mae'r diffyg darpariaeth gofal iechyd yn sir Ddinbych yn affwysol ac yn gwaethygu o wythnos i wythnos, ac ni ellir ei anwybyddu mwyach. Mae trigolion ar draws sir Ddinbych wedi gorfod dioddef ysbyty sydd â’r adran ddamweiniau ac achosion brys sy’n perfformio waethaf, gyda’r amseroedd aros gwaethaf yn y bwrdd iechyd sy’n...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Gofal Iechyd Cymunedol yn Sir Ddinbych ( 3 Gor 2024)

Gareth Davies: 1. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am ddarpariaeth gofal iechyd cymunedol yn Sir Ddinbych? OQ61372

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg ( 3 Gor 2024)

Gareth Davies: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â'r gyfradd anweithgarwch economaidd gynyddol yn Sir Ddinbych?

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 2 Gor 2024)

Gareth Davies: Am y pumed tro, hoffwn i alw am ddatganiad gan yr Ysgrifennydd Cabinet sy'n gyfrifol am lywodraeth leol ynghylch y diffyg ailgylchu parhaus ers i'r model gwastraff newydd gael ei gyflwyno fis yn ôl gan Gyngor Sir Ddinbych dan arweiniad Llafur. Er gwaethaf y nifer o weithiau yr wyf i wedi codi'r mater hwn gyda chi, Trefnydd, mewn pum datganiad busnes yn olynol, nid wyf eto wedi derbyn ymateb...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Gareth Davies: Mae Llywodraeth Cymru wedi beio polisïau Llywodraeth y DU yn gyson am lefelau tlodi plant yma yng Nghymru, sydd wedi cael eu beirniadu gan Sefydliad Joseph Rowntree, a nododd fod llawer o fesurau lleihau tlodi plant o fewn pwerau Llywodraeth Cymru, ac ar wahân i'r rhethreg, mae gweithredu ar hyn wedi bod yn ddi-fflach. Mae 28 y cant o blant Cymru yn byw mewn tlodi cymharol—sy'n uwch na'r...

6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Buddsoddi yn addysg a hyfforddiant gweithwyr gofal iechyd proffesiynol 2024-25 (25 Meh 2024)

Gareth Davies: Diolch yn fawr iawn am eich datganiad y prynhawn yma, Ysgrifennydd Cabinet. Fe hoffwn i ddechrau drwy ddweud pa mor bwysig yw sicrhau bod Cymru'n gwneud addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel yn hygyrch a fforddiadwy i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac mae'n rhaid i ni fod yn realistig na fyddwn ni'n hurio mwy o weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer ein GIG heb hyfforddiant a'r...

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (25 Meh 2024)

Gareth Davies: Hoffwn alw am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio ar fethiant Cyngor Sir Ddinbych i gyflwyno casgliadau gwastraff wrth ymyl y ffordd, a oedd, i ryw raddau, yn gynllun a grëwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Y rheswm pam mae fy etholwyr mor ddig ar hyn o bryd yw bod y materion yn mynd ymhell y tu hwnt i broblemau cychwynnol. Mae Cyngor Sir Ddinbych...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.