Canlyniadau 1–20 o 1000 ar gyfer speaker:James Evans

9. Dadl Fer: Lle llawen i orffwys pawen — Darparu llety diogel i anifeiliaid anwes yng Nghymru (10 Gor 2024)

James Evans: Can I just say, Carolyn, it's lovely to see one of these short debates on an issue I know that you, Luke Fletcher and a lot of other Members in this Chamber really care about, which is the welfare of our pets right the way across Wales? I'd also just like to thank you for giving me a minute of your time to talk about this. I'm probably halfway through my minute already, Deputy Presiding...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

James Evans: Well, as a proud unionist here, the United Kingdom works well when it's all working together. That's Wales, England, Scotland and Northern Ireland. That is the best way for our United Kingdom to work, together and not divided. [Interruption.] I thought someone else was going to make an intervention then. So, in conclusion, I am of the opinion, on powers, that the Welsh people want us to get...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

James Evans: Well, Scotland had the devolution of policing long before, and actually its own criminal justice system long before as well, so the system is slightly different.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

James Evans: It had its own law system before the rest of the United Kingdom. Scotland's had its own, and so I think that argument isn't very relevant to this; it is a different kettle of fish that you're talking about. But I do think that devolving these areas does risk creating discrepancies and inefficiencies across the system. I don't see it currently, and I'm not seeing the evidence—. I thought you...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

James Evans: Well, maybe. Yes, go on, then.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

James Evans: I'd like to thank Plaid Cymru for tabling this motion today. Whilst I appreciate the intent behind this motion, I am going to have to highlight the concerns that I have with it. Firstly, let us consider the proposal to increase the Welsh budget by £700 million and to restore it to the levels set during the 2021 spending review. Let me be clear: this is something I'm not against. But it is...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio (10 Gor 2024)

James Evans: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet amlinellu strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol?

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

James Evans: Prif Weinidog, diolch am eich datganiad heddiw. Yn ystod cyfnod ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, cefais y fraint wirioneddol o gwrdd â chymaint o bobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y plant hynny a oedd â phrofiad o fod mewn gofal, ac mae'n dda iawn clywed pobl ar draws y Siambr heddiw yn sôn am ein plant â phrofiad o fod mewn gofal a'r gwaith y mae'r Llywodraeth yn ei wneud yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Ffermydd Gwynt ar Raddfa Fawr ( 3 Gor 2024)

James Evans: Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Gyda Llywodraeth Cymru yn anelu at 70 y cant o ddefnydd ynni o ynni adnewyddadwy erbyn 2030, bydd angen gorchmynion prynu gorfodol ar lawer o'r datblygiadau ffermydd gwynt hyn er mwyn cael tir. Felly, mae gennyf ddiddordeb mewn gwybod a fydd Llywodraeth Cymru yn helpu'r cwmnïau hyn gyda gorchmynion prynu gorfodol ar gyfer eu datblygiadau ar raddfa...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Ffermydd Gwynt ar Raddfa Fawr ( 3 Gor 2024)

James Evans: 3. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad ar drafodaethau gyda datblygwyr ffermydd gwynt ar raddfa fawr ym Mrycheiniog a Maesyfed? OQ61376

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

James Evans: Fe allwn i weld y byddai hynny'n broblem. Rwy'n credu bod rhai pobl sy'n sefyll am swydd etholedig mewn rhannau eraill o'r byd wedi defnyddio rhai o'u helfennau troseddol i hyrwyddo eu hymgyrchoedd gwleidyddol eu hunain. Elfen arall sy'n fy mhoeni—ac mae'n rhywbeth rwyf wedi siarad â chyfreithiwr cyfansoddiadol amdano—yw'r elfen sydd, os ydw i'n sefyll yma ym mhob dadl ac yn dweud, 'Yn...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

James Evans: Hoffwn ddiolch i'r Aelod cyfrifol, Adam Price, am ei holl ymwneud ac i'w dîm cyfreithiol a roddodd amser i ni siarad a chraffu ar eitemau unigol y mae gennyf bryder personol yn eu cylch. Fe hoffwn i ddiolch hefyd i'r Cwnsler Cyffredinol am roi yn hael iawn o'i amser, gan ddod i gwrdd â mi a Peter Fox i drafod hyn dro ar ôl tro. Rwy'n gwerthfawrogi'r gwaith rydych chi a swyddogion...

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer y cynllun gorfodol newydd i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol ( 2 Gor 2024)

James Evans: Hoffwn i ddiolch i chi, Ysgrifennydd Cabinet, am eich datganiad y prynhawn yma yn amlinellu cynllun Llywodraeth Cymru i ddileu dolur rhydd feirysol buchol, BVD, o Gymru. Er fy mod i'n cydnabod y dyhead sydd gan y Llywodraeth, mae rhai pryderon sylweddol y mae angen ymdrin â nhw cyn y gallaf gefnogi'r rhaglen y mae'r Llywodraeth hon yn mynd ar ei hôl yn llwyr. Dydw i ddim yn credu,...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diogelu'r Amgylchedd Hanesyddol (26 Meh 2024)

James Evans: Diolch yn fawr am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddoch, yn fy etholaeth i ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, mae cynigion gan Bute Energy a Green GEN Cymru i godi ffermydd gwynt a pheilonau yr holl ffordd drwy fy etholaeth. Mae hyn yn mynd i gael effaith enfawr ar yr amgylchedd hanesyddol yn fy etholaeth, ac mae gennyf ddiddordeb mawr mewn gwybod beth mae Llywodraeth Cymru yn mynd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diogelu'r Amgylchedd Hanesyddol (26 Meh 2024)

James Evans: 7. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddiogelu amgylchedd hanesyddol Cymru? OQ61332

4. Datganiadau 90 Eiliad (19 Meh 2024)

James Evans: Diolch, Ddirprwy Lywydd. Yr wythnos hon yw Wythnos Ffermio Cymru. Y thema eleni yw 'diogelu dyfodol bwyd o Gymru'. Mae'r wythnos hon yn taflu goleuni ar waith anhygoel ein ffermwyr a'r gwaith a wnânt bob dydd. O godiad haul hyd fachlud haul, mae ffermwyr Cymru yn ymroi i gynhyrchu'r bwyd o ansawdd uchel a fwynhawn. Maent yn tyfu cnydau, yn magu da byw iach ac yn rheoli'r tir, gyda'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Materion Capasiti Staff yn Cyfoeth Naturiol Cymru (19 Meh 2024)

James Evans: Ysgrifennydd y Cabinet, yn dilyn y cwestiwn a ofynnais i'r Prif Weinidog ychydig wythnosau'n ôl am faterion capasiti, hoffwn ofyn yn benodol am yr effaith y gallai'r rhain ei chael ar gytundebau rheoli tir. Rwyf wedi cael nifer o gyfarfodydd a gohebiaeth gyda thirfeddianwyr yn fy etholaeth sy'n dweud bod oedi cyn cyflwyno cytundebau rheoli tir; nid ydynt yn cael eu llofnodi, ac nid yw CNC yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (19 Meh 2024)

James Evans: Nid wyf yn hoffi ei waethygu, Ysgrifennydd y Cabinet; y cyfan rwy'n ceisio ei wneud yw egluro'r sefyllfa y mae'r diwydiant ynddi. Mae pobl wedi colli rhywfaint o hyder yn Hybu Cig Cymru, a chredaf ei bod yn iawn ein bod yn ceisio ailadeiladu'r hyder hwnnw. Oherwydd yr hyn yr hoffwn i a’r Ceidwadwyr Cymreig ei weld, Ysgrifennydd y Cabinet, ac y byddai llawer o’r diwydiant yn hoffi ei weld,...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (19 Meh 2024)

James Evans: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Gwn eich bod yn sylweddoli, fel fi, ei bod yn adeg dyngedfennol iawn i'r sector amaethyddol ledled Cymru. Mae ein ffermwyr yn awyddus i gynhyrchu bwyd o'r safon uchaf ac i allforio'r bwyd hwnnw i bob marchnad sydd ar gael iddynt. Mae adroddiadau fod corff ein diwydiant yn ddiffygiol ac nad oes ganddo weledigaeth strategol yn niweidiol iawn i’r sector ac yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (19 Meh 2024)

James Evans: Diolch, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, mae darllen yr adroddiadau mewn perthynas â Hybu Cig Cymru a'r diwylliant gwenwynig o fwlio yn y sefydliad yn peri cryn bryder. Mae’r prif swyddog gweithredol wedi ymddiswyddo, mae dau uwch swyddog gweithredol yn gadael ac mae aelodau o’r bwrdd ar fin ymddiswyddo. Ni chyhoeddwyd unrhyw gofnodion gan y bwrdd ers 2022, ac nid oes unrhyw adroddiadau...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.