Canlyniadau 1–20 o 1200 ar gyfer speaker:Peter Fox

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Peter Fox: Well, they’re here at the moment. We cannot entrust them with further devolved powers. They cannot manage well what they’ve already got. We need to see them be able to deliver well on education—[Interruption.] We need to see them be able to deliver well before we consider giving more to them. The Centre on Constitutional Change conducted a survey in December 2023 on devolution in Wales...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Peter Fox: Yes, certainly, Rhun.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Peter Fox: Well, thank you for that, but what I’m saying is we haven’t got the evidence that the Labour Party, who are currently the Government in power—

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch, Dirprwy Lywydd, and, yes, I move our amendment in the name of Darren Millar. For all of the political knockabout for the last six or seven weeks, it's good to live in a country where the peaceful transition of power has happened so smoothly and amicably; this is not something that any of us should take for granted. And I also want to wish the new Prime Minister the best of luck, and...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Clybiau Gwyliau (10 Gor 2024)

Peter Fox: Thank you, Cabinet Secretary, for that response. I have grave concerns regarding the issue of holiday clubs and the safeguarding procedures that should be in place. It has come to my attention that protocols may not always be straightforward and in place to address safeguarding when it comes to holiday clubs using school premises. Depending on the description of the holiday club, some...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Blaenoriaethau Tai (10 Gor 2024)

Peter Fox: Cabinet Secretary, I'm sure we can all agree that the housing crisis is worrying here in Wales, and I would strongly argue that it's a consequence of the failure of successive Labour Governments to build sufficient housing stock for the last 25 years. However, the planning regulations have been a barrier to local authorities across Wales, and I'm pleased to see, in the legislative programme...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Clybiau Gwyliau (10 Gor 2024)

Peter Fox: 2. Pa asesiad y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud o drefniadau diogelu ar gyfer clybiau gwyliau sy’n defnyddio adeiladau ysgolion? OQ61434

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Wedi ei gynnig.

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: [Anghlywadwy.]—yn yr un modd, fel gyda 23.

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Ddim yn cael ei gynnig.

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch yn fawr, Llywydd. Dyma fy nghyfle olaf i siarad hefyd, byddwch i gyd yn falch o wybod. Ac a gaf i hefyd adleisio diolch yr Ysgrifennydd Cabinet i bawb sy'n ymwneud â chyflwyno'r Bil hwn, ac unwaith eto, sôn y ffordd gydweithredol yr ydym ni wedi ymgysylltu â hyn? Er nad ydym ni bob amser yn cytuno ar y gwelliannau, rydym yn cydnabod safbwyntiau ein gilydd. Fe wnes i gyflwyno'r grŵp...

Grŵp 9: Adolygu’r defnydd o bwerau (Gwelliannau 21, 24) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Bydd, bydd y gwelliannau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gynnal adolygiad o'r pwerau a gynigir yn adrannau 5, 9, 10 ac 18 o'r Bil a chyhoeddi casgliadau'r adolygiad hwnnw erbyn diwedd 2029, gan y bydd yn bwysig i'r pwerau hyn gael eu hadolygu yn unol â'r nodau polisi nad ydyn nhw wedi eu hamlinellu eto. Am y rheswm hwn rwy'n annog cefnogi'r gwelliant hwn.

Grŵp 8: Cynnydd yn y dreth gyngor (Gwelliannau 20, 26) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch. Felly, fel y mae pobl wedi dweud yn fan yma lawer gwaith, mae angen i ni ganfod ffordd gynaliadwy o ariannu awdurdodau lleol fel nad oes rhaid i ni barhau i fynd yn ôl at y sawl sy'n talu'r dreth gyngor. Mae Peredur yn sôn am gyflwyno diwygiadau i'r dreth gyngor yn gynharach oherwydd bod cymaint o bobl dan anfantais, ond yna rydych chi'n dweud, 'Gynghorau, ewch chi ymlaen a chodwch...

Grŵp 8: Cynnydd yn y dreth gyngor (Gwelliannau 20, 26) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch. Fydd neb yn sefyll cornel cynghorau yn fwy na fi. Bûm yn rhedeg un am 13 mlynedd. Peidiwch ag anghofio bod cynnydd o 5 y cant yn y dreth gyngor yn gynnydd mawr yn y dreth gyngor. Rydym ni'n sôn am godiadau i'r dreth gyngor y tu hwnt i hyn, lle mae'n fyrbwyll—rwy'n credu y gall fod yn fyrbwyll. Felly, pwy sy'n sefyll cornel y dinasyddion? Rydym ni'n sefyll cornel y cynghorau, onid...

Grŵp 8: Cynnydd yn y dreth gyngor (Gwelliannau 20, 26) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch yn fawr, Llywydd. Bydd y gwelliannau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i alw refferendwm lleol o dan amgylchiadau penodol. Bydd cynnydd yn y dreth gyngor wedi cael effaith uniongyrchol ar holl ddinasyddion Cymru. Dyna pam y dylai eu lleisiau a lleisiau cynghorau gael eu clywed pan wneir y penderfyniadau hyn. Yn ogystal â hyn, bydd cynnal y refferenda lleol hyn yn helpu i gynyddu tryloywder...

Grŵp 6: Cyhoeddi hysbysiadau (Gwelliant 19) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch yn fawr iawn, a diolch i bawb a gymerodd ran yn y drafodaeth. Fe lwyddodd rhywbeth cymharol fach mewn dadl mor bwysig i gael cymaint o bobl i fyny ar eu traed; mae'n drueni na fu cymaint o frwdfrydedd efallai am rai o'r meysydd pwysicach. A gaf i ddiolch i chi, Ysgrifennydd Cabinet, am wrando a gweithio gyda phobl? Oherwydd er y gellid ystyried hyn yn fater dibwys, mae dau faes sy'n...

Grŵp 6: Cyhoeddi hysbysiadau (Gwelliant 19) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Diolch yn fawr, Llywydd. Cyn i mi sôn am y gwelliant hwn, fe hoffwn i yn wir ganu clodydd yr Ysgrifennydd Cabinet am geisio cyflwyno gwelliant hwyr i geisio datrys hyn. Rwyf yn wir yn diolch iddi am y ffordd yr aeth i'r afael â hyn. Yn anffodus, nid felly oedd hi i fod. Mae gwelliant 19 yn dileu adran 20 o'r Bil. Bydd hyn yn sicrhau y bydd newidiadau i hysbysiadau treth gyngor yn parhau i...

Grŵp 5: Y dreth gyngor: disgownt person sengl (Gwelliant 14) ( 9 Gor 2024)

Peter Fox: Rwy'n cynnig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.