Canlyniadau 1–20 o 1900 ar gyfer speaker:Hefin David

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Ansawdd Dŵr Afonydd (17 Gor 2024)

Hefin David: Diolch, Lywydd, ac rwyf wedi sylwi pa mor gyflym y mae'r trafodion yn mynd rhagddynt heddiw, felly rwy'n falch fy mod wedi cyrraedd mewn pryd. [Chwerthin.] Mae Llywodraeth Cymru wedi arloesi gydag uwchgynadleddau llygredd afonydd, gan ddwyn ynghyd rhanddeiliaid allweddol fel rheoleiddwyr, cwmnïau dŵr, datblygwyr, llywodraeth leol, undebau ffermio, y byd academaidd a'r sectorau amgylchedd....

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Ansawdd Dŵr Afonydd (17 Gor 2024)

Hefin David: 1. Sut bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn gweithio gyda Llywodraeth newydd y DU i wella ansawdd dŵr afonydd yng Nghymru? OQ61471

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Hefin David: Wel, mae ardrethi busnes yn fater sy'n parhau, ac yn rhywbeth rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog cyllid sydd yn yr ystafell nawr yn gwrando arno, ond na, ni wnaethom fanylu ar fesurau Llywodraeth Cymru, roeddem yn edrych ar y chwe gwlad o safbwynt y rhestrau A a B, felly roedd yn ymwneud yn benodol â hynny. Ond os ydych chi'n mynd i gael lleoliadau amgen o fewn cymunedau yn dangos y gemau hyn,...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Hefin David: Felly, mae'n bwysig i mi fod cymunedau'n parhau i gael mynediad at ddarllediadau'r chwe gwlad. Nawr, gofynnais am i argymhelliad 3 gael ei gynnwys oherwydd roeddwn i'n aelod o'r pwyllgor pan gafodd hwn ei baratoi, felly mae fy argymhelliad 3 i bob pwrpas yn gynllun B. Fe ddarllenaf yr argymhelliad i chi: 'Os bydd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cael ei darlledu ar blatfformau talu i wylio,...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Hefin David: Sylw golygyddol gan y Dirprwy Lywydd yno. [Chwerthin.] Rwy'n cofio mai 1998 oedd hi, roedd gemau Lloegr ar Sky, felly pan chwaraeodd Cymru yn erbyn Lloegr yn Twickenham, roedd honno ar Sky mewn gwirionedd, ac mae gennyf lawer yn gyffredin â Rishi Sunak, gan nad oedd fy nhad yn gadael i ni gael Sky ychwaith, ac roedd yn rhaid i ni wrando arni ar y radio. [Chwerthin.]  Nawr, rwy'n eithaf...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cymorth Iechyd Meddwl mewn Ysgolion (10 Gor 2024)

Hefin David: Paratowyd y cwestiwn hwn i mi gan unigolyn ifanc yng Nghaerffili sy'n mynychu'r ysgol ac sydd yn y chweched dosbarth. Disgrifiodd sut mae aelod o'i theulu wedi cael trafferth addasu i'r ysgol uwchradd oherwydd gorbryder cymdeithasol, ac o ganlyniad, dechreuodd wrthod mynd i'r ysgol yn rheolaidd, a wnaeth i'w phresenoldeb ostwng o dan 50 y cant. Mae'r rhiant wedi cyfarfod a gweithio gyda'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cymorth Iechyd Meddwl mewn Ysgolion (10 Gor 2024)

Hefin David: 8. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am gymorth iechyd meddwl mewn ysgolion? OQ61430

Grŵp 6: Cyhoeddi hysbysiadau (Gwelliant 19) ( 9 Gor 2024)

Hefin David: A wnewch chi ildio? Yn fyr iawn, rwy'n deall eich dadl yn llwyr, ond rwyf wedi siarad â golygydd y Caerphilly Observer, ac un o'r pethau a ddywedodd Richard Gurner yw bod hwn yn gymhorthdal, fel y dywedwch, i raddau, ond mae angen trafodaeth onest arnom ni hefyd ynghylch sut yr ydym ni'n sybsideiddio newyddiaduraeth gymunedol, ac yn wir, yn y dyfodol, nid dyma'r ffordd i wneud hynny. Mae...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

Hefin David: Doedd arna i ddim eisiau torri ar eich traws a chithau yn llif eich araith. Mae'r hyn rydych chi'n ei ddweud wir yn taro tant gyda mi. Rwyf wedi defnyddio braint seneddol fy hun i bobl Caerffili ac mae wedi bod yn effeithiol iawn. Ond hefyd, onid oes perygl, os oes gennym y bensaernïaeth a gormod o strwythur o amgylch cyfraith droseddol, y gallai rhai pobl ar yr adain dde eithafol, a hyd yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gwasanaethau Bysiau ( 2 Gor 2024)

Hefin David: Diolch, Prif Weinidog. Mae'r 86X y gwnaeth Julie Morgan sôn amdano hefyd yn cael ei ychwanegu ato gan y 26, a fydd nawr yn teithio i'r de-orllewin allan o fy etholaeth i etholaeth Mick Antoniw, gan gynnwys Ffynnon Taf a Nantgarw hefyd. Nawr, fe ddaeth hyn o gymhorthfa bysiau a gafodd ei chynnal gennym ar 1 Mawrth yn Neuadd y Gweithwyr Bedwas, ac mae'n rhaid i mi ddweud bod fy swyddog cymorth...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Trwyddedu Arfau Tanio ( 2 Gor 2024)

Hefin David: I ddechrau lle y gwnaeth Julie Morgan orffen—

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gwasanaethau Bysiau ( 2 Gor 2024)

Hefin David: 7. A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad ar gymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau bysiau? OQ61394

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Opera Cenedlaethol Cymru (26 Meh 2024)

Hefin David: Ac rwy'n gwerthfawrogi popeth a wnewch, Ysgrifennydd y Cabinet. Fy etholwr i, sy'n gantores gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Angharad Morgan, a dynnodd hyn i fy sylw, ond rwy'n gwybod bod fy nghyd-Aelod Rhianon Passmore yn Islwyn hefyd wedi cael etholwyr yn ymgyrchu ar y mater hwn. Roeddwn yn falch iawn o fynychu'r brotest wych—un o'r protestiadau gorau a welsoch erioed mae'n siŵr—ar...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Opera Cenedlaethol Cymru (26 Meh 2024)

Hefin David: 1. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ei thrafodaethau gydag Opera Cenedlaethol Cymru ynghylch y pwysau cyllidebol y mae'n eu hwynebu? OQ61337

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Technoleg mewn Ffermio (19 Meh 2024)

Hefin David: Rwy'n gadeirydd grŵp trawsbleidiol y Senedd ar brifysgolion—

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Technoleg mewn Ffermio (19 Meh 2024)

Hefin David: —felly mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn gweld sut y gall technoleg ac arloesedd gefnogi pobl ifanc sy'n dod i mewn i'r gweithle yn y sector amaethyddol i helpu i ysgogi effeithlonrwydd. Felly, sut mae Llywodraeth Cymru yn helpu pobl i weithio gyda'r dechnoleg ddiweddaraf, cyn iddynt ddechrau yn y gweithle, fel eu bod mor barod â phosibl a bod ganddynt fantais gystadleuol? 

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Busnesau Bach yng Nghaerffili (18 Meh 2024)

Hefin David: Ddoe, fe ymwelais i â bar a bwtîc adnabyddus a phoblogaidd iawn ym Margoed sydd ond wedi bod ar agor am gyfnod byr iawn. Dirty Cowgirl yw ei enw. Mae wedi dod yn enwog iawn ym Margoed ac yn boblogaidd iawn. Ond nawr, yn anffodus, mae'n mynd i orfod gadael yr adeilad yng nghanol y dref oherwydd bod landlord y busnes yn gwerthu'r eiddo. Diolch byth, mae'r busnes wedi llwyddo i ddod o hyd i...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Busnesau Bach yng Nghaerffili (18 Meh 2024)

Hefin David: 7. Pa gymorth a chyngor a roddir gan Lywodraeth Cymru i fusnesau bach yng Nghaerffili? OQ61291


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.