Canlyniadau 1–20 o 1800 ar gyfer speaker:Mabon ap Gwynfor

12. Dadl Fer: Wynebu'r argyfwng: Mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru (17 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch i ti, Luke, am ddod â'r ddadl yma ger ein bron ni heno. Dwi'n falch iawn o glywed Luke yn cyfeirio at Upstream Cymru, a gobeithio y bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn cymryd sylw o hynny, oherwydd pan oeddwn i mewn sgyrsiau efo pobl yn Llywodraeth y Ffindir yn ddiweddar, dyna'n union yr hyn maen nhw'n ei wneud yn y Ffindir, ond ar raddfa anferthol. Maen nhw'n adnabod yr anghenion ymhell...

3. Cwestiynau Amserol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (17 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch am yr ateb, Ysgrifennydd y Cabinet, ond fe fyddwch yn cofio pan gyhoeddwyd yr archwiliad o fframwaith mesurau arbennig Cymru gyfan yn gynharach eleni, mynegais fy mhryderon ei fod wedi tyfu mewn cymhlethdod heb roi llawer o eglurder ynghylch a allai ymgorffori gwelliannau mewn safonau yn effeithiol ar sail barhaol. Ar ôl darllen drwy'r newidiadau i'r trefniadau yn Betsi Cadwaladr,...

3. Cwestiynau Amserol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (17 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: 1. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am y fframwaith mesurau arbennig newydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr? TQ1157

11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru — Cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth (16 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Er enghraifft, mae'r adroddiad yn cyfeirio at y ffaith bod y gwasanaeth 111 ar gyfer iechyd meddwl brys yn cael ei ddefnyddio gan 80,000 o bobl erbyn hyn, ond nid yw'n sôn am sut mae hyn yn cael ei drosi'n ganlyniadau iechyd meddwl gwell i'r defnyddwyr. Yn yr un modd, mae'r cynllun Helpwch ni i'ch helpu chi yn cael ei fframio o ran ei gwmpas, yn hytrach na'i effaith ar leihau'r pwysau ar...

11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru — Cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth (16 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Mae rhagair yr adroddiad yma yn dweud bod agenda'r Llywodraeth, beth bynnag sydd ar ôl ohoni, gyda ffocws di-baid ar gyflawni. Mae hyn yn uchelgais canmoladwy, ond mae'n rhaid i'r cyflawni fod yn seiliedig ar ganlyniadau diriaethol, nid proses benagored yn unig. Mae angen pen draw clir i'r daith, efo'r camau wedi cael eu harwyddo'n glir ar hyd y ffordd, yn hytrach na'r drefn bresennol o...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (16 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch i’r Prif Weinidog am yr ateb hynny. Wrth gwrs, mae’r ystadegau ynghylch aflonyddu rhywiol yn llawer rhy gyfarwydd i bob un ohonon ni. Mae 97 y cant o ferched rhwng 18 a 24 oed yn profi aflonyddwch rhywiol yma yn y Deyrnas Gyfunol, ond mae’r sefyllfa yng ngogledd Cymru hyd yn oed yn fwy pryderus, gyda’r rhanbarth yma ymhlith y cyfraddau uchaf o droseddau rhywiol yn yr holl...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (16 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: A gaf i ddymuno’r gorau i’r Prif Weinidog hefyd a diolch iddo am ei flynyddoedd o wasanaeth?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (16 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: 3. A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am nifer y cynghorwyr trais rhywiol annibynnol sydd ar gael yng ngogledd Cymru? OQ61478

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: A wnewch chi dderbyn ymyriad?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: A allwch chi egluro pam fod y Blaid Lafur wedi rhwyfo’n ôl ar yr addewid i ddatganoli plismona a chyfiawnder?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Ydych. Felly, mae'r Blaid Lafur yn Llundain yn gwanhau'r hyn rydych chi wedi'i addo yma.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: A ydych chi'n sylweddoli bod y tri pheth rydych chi newydd eu crybwyll nawr yn wanhad o'r hyn y mae'r Llywodraeth yma a'r hyn y mae Llafur yng Nghymru wedi'i addo. Felly, nid yw ar y lefel y byddech chi, fel plaid, eisiau ei weld. Mae'r Blaid Lafur yn Llundain yn gwanhau—

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Does yna ddim amheuaeth bod y sefyllfa efo niferoedd athrawon yn argyfyngus, ac yn arbennig, felly, efo athrawon cyfrwng Cymraeg, sydd hyd yn oed yn waeth. Mae'r ffaith bod Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu peidio â pharhau â'r cwrs hyfforddi athrawon am wneud pethau'n waeth fyth, yn enwedig i ysgolion cyfrwng Cymraeg ardal Dwyfor Meirionnydd, fel dwi'n ei chynrychioli, er enghraifft,...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Anghenion Tai Tenantiaid (10 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Mae'r ateb yna gan yr Ysgrifennydd Cabinet yn dangos bod y Llywodraeth yn edrych i ateb rhai o anghenion corfforol pobl, ond, wrth gwrs, mae yna anghenion diwylliannol gan bobl, ac anghenion cymdeithasol, ac anghenion eraill. Wrth gwrs, y ffordd rwyddaf o sicrhau bod yr holl anghenion yma, i denantiaid a phawb arall, yn cael eu cyfarch ydy drwy sicrhau bod yna hawl i dai digonol gennym...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch yn fawr iawn i ti, Sioned, am ddod â'r ddadl yma gerbron. Roedd hi'n ddiddorol iawn clywed yr argymhellion am faint o eli haul i roi ar y corff. Bydd fy mhlant i'n falch iawn o glywed hynna, achos rydyn ni'n dueddol o 'lather-io' nhw efo gormod ac maen nhw'n edrych fel zombies ar ôl i ni orffen efo nhw. [Chwerthin.] Ond mae o'n bwysig wrth ystyried bod achosion canser y croen sydd...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Gyda’u Brexit caled trychinebus a achosodd i brisiau cyffuriau godi i’r entrychion, polisi mudo creulon sydd wedi gwaethygu'r pwysau ar y gweithlu, gwastraffu biliynau ar gyfarpar diogelu personol diffygiol a gyflenwyd gan eu ffrindiau, erydiad hirhoedlog mewn termau real cyflogau’r GIG a 14 mlynedd o gyni sydd wedi creu anghydraddoldebau iechyd sydd wedi costio £322 miliwn y flwyddyn...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Yn gynharach eleni, wrth gwrs, fe wnaethon ni nodi 75 mlwyddiant ein gwasanaeth iechyd cenedlaethol, llwyddiant sosio-wleidyddol mwyaf yr ugeinfed ganrif ac un sydd wedi ei wreiddio yma yng Nghymru. Ond yn dilyn 25 mlynedd o gamreoli gan y Blaid Lafur a 14 mlynedd o lymder Torïaidd, mae'r NHS yn wynebu argyfwng, ac heb driniaeth brys, yna mae'n anodd...

6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Hyfforddiant deintyddol ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Diolch yn fawr iawn i Siân Gwenllian am ddod â'r ddadl amserol a phwysig yma o flaen y Senedd heddiw. Dwi'n nodi, ac mae'n ddifyr nodi, fod Keir Starmer wedi bod yn ymgyrchu dipyn ar ddeintyddiaeth, gan gyfeirio'n aml iawn at ymweliad a wnaeth o ag Alder Hey, a sôn am y nifer o blant sydd yn gorfod mynd i fanna er mwyn cael eu dannedd wedi'u tynnu allan. Wrth gwrs, mae pawb yn ymwybodol...

4. Datganiadau 90 Eiliad ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Mae eleni yn nodi 150 o flynyddoedd ers creu Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, digwyddiad oedd yn arwyddocaol iawn yn ein hanes ni fel cenedl. Mae hefyd yn 150 o flynyddoedd ers y cloi allan yn chwarel Dinorwig. Sefydlwyd yr undeb yn nhafarn y Queen's Head yng Nghaernarfon mewn ymateb i'r gwrthdaro parhaus rhwng y gweithwyr a'r rheolwyr am degwch o ran diogelwch, cyflogau ac amodau gwaith. Bu'r...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Mabon ap Gwynfor: Ymateb syfrdanol eto gan Ysgrifennydd y Cabinet. A gaf i ei hatgoffa nad ydym mewn Llywodraeth a'i bod hi mewn Llywodraeth ac mai chi sy'n gyfrifol am iechyd yma? Bydd y toriadau'n dod, a chi a fydd yn gorfod eu gwneud. Yr agwedd fwyaf rhwystredig ar y rhagolygon llwm hyn yw bod dewis arall i'w gael, sef cael gwared ar fformiwla Barnett, sydd wedi hen ddyddio, a chyflwyno model ariannu yn ei...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.