Canlyniadau 1–20 o 800 ar gyfer speaker:Cefin Campbell

3. Datganiadau 90 Eiliad (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: Diolch yn fawr iawn. Fel un o drigolion Dyffryn Tywi, mae'n bosibl y dylwn i fod yn datgan diddordeb wrth i fi ganmol harddwch digymar yr ardal, o gopa’r Garn Goch i'r cestyll godidog, Parc Dinefwr a'r gerddi botaneg. Ond heddiw, fy mhleser i yw dathlu un o atyniadau eraill yr ardal, sef Gerddi Aberglasne ger Llangathen, dafliad carreg, fel mae'n digwydd, o lle dwi'n byw, wrth i’r safle...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: Rwy'n deall bod eich toriadau wedi digwydd o ganlyniad i doriadau Torïaidd dros nifer o flynyddoedd, ond mae cyfle i newid hynny nawr, ac rwy'n gobeithio, ymhen blwyddyn, pan gawn gwestiynau pellach ar hyn, y bydd y sefyllfa wedi newid. Ond mae eich agwedd gibddall yn y cyfamser yn golygu y bydd effaith wael ar rôl addysg uwch fel sbardun i dwf economaidd a symudedd cymdeithasol, oherwydd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: Diolch yn fawr i chi. Jest dau bwynt yn dilyn eich ateb: un, mae gyda chi gyfle nawr, gan fod yna Lywodraeth newydd yn Llundain, i ddylanwadu, gobeithio, ar newid y cynllun fisas yma sydd wedi, yn sicr, effeithio ar allu myfyrwyr o dramor i ddod i astudio yma yng Nghymru. Yr ail bwynt, wrth gwrs, yw bod y baich mwyaf yn mynd i syrthio ar ein myfyrwyr, achos mae’n anochel, efallai, y bydd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: Diolch, Llywydd. As you know, Cabinet Secretary, the latest financial allocations for Welsh universities were released yesterday, which show a significant reduction once again. Now, here are some of the figures, just to shed light on the very real situation that they are facing: Aberystwyth University, a reduction of £1.1 million; Swansea University, £2.4 million; Cardiff, £3.7 million;...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Polisi Datblygiadau Un Blaned (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: Diolch. The so-called One Planet developments have been provided for by Welsh Government planning policy for more than a decade. According to Welsh Government practice guidance for OPDs, there are a range of strict criteria that these developments must meet on carbon neutrality and self-sufficiency in terms of income, food, energy and waste disposal. A series of FOIs we did recently shows...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Polisi Datblygiadau Un Blaned (10 Gor 2024)

Cefin Campbell: 5. Pa werthusiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r polisi datblygiadau Un Blaned? OQ61428

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 9 Gor 2024)

Cefin Campbell: Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod Ystad y Goron yn cael ei datganoli i Gymru?

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Cefin Campbell: Ac yn olaf, hefyd ar fater cynnwys y cwricwlwm, a gaf i hefyd ofyn am ddiweddariad mwy penodol ar sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i gyflawni'r ymrwymiad y bydd pob disgybl yng Nghymru yn dysgu am hanes Cymru fel rhan orfodol o'r cwricwlwm hwn? Oherwydd ei fod yn ymrwymiad yr wyf yn falch bod Plaid Cymru wedi gallu ei gyflawni drwy'r cytundeb cydweithio, a hoffwn gael yr wybodaeth...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Cefin Campbell: O ran y cynnwys, byddwn yn tynnu sylw at adroddiad diweddar gan yr Institute for Fiscal Studies, gan Luke Sibieta, ac rwy’n siŵr y byddwch chi’n cytuno ei fod yn achosi cryn dipyn o bryder. Yn benodol, byddwn i’n tynnu sylw at adran yn yr adroddiad sydd yn amlygu y dylai Cymru fod yn dysgu gwersi pwysig o’r broses o gyflwyno Cwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban. Nawr, mae Sibieta wedi codi...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Cefin Campbell: O ran y gweithlu, a gaf i ofyn ble a sut mae'r hyn rydych chi'n ei amlinellu heddiw yn gorgyffwrdd â'ch strategaeth ar recriwtio a chadw? Mae'r undebau athrawon wedi pwysleisio i mi effaith cyflwyno'r cwricwlwm newydd ar weithlu sydd eisoes dan bwysau ac sydd heb ddigon o adnoddau. Nawr, un o addewidion allweddol eich plaid yn yr etholiad, wrth gwrs, yw recriwtio mwy o athrawon. Mae'n...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y cynnydd o ran diwygio’r cwricwlwm a'r camau nesaf ( 2 Gor 2024)

Cefin Campbell: Diolch, Ysgrifennydd Cabinet, am y datganiad heddiw. Yn sicr, mae yna gefnogaeth gyffredinol ymhlith y sector addysg i brif egwyddorion y cwricwlwm cenedlaethol newydd, ac mae hynny'n cynnwys cefnogaeth glir gan Blaid Cymru. Rŷn ni yn hynny o beth, wrth gwrs, yn awyddus iawn i weithio'n drawsbleidiol yn y Siambr hon i sicrhau bod y cwricwlwm yn effeithiol ac yn gweithio i blant a phobl ifanc...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Cefin Campbell: Diolch. Rwy'n credu y cytunir yn gyffredinol fod record Llywodraeth Lafur Cymru ar drechu tlodi plant yn un wael. Yn wir, mae fy nghyd-Aelod, Sioned Williams, wedi ein hatgoffa eisoes heddiw o fethiant systematig eich Llywodraeth i fynd i'r afael â hyn. Yn hytrach na gweithio'n galetach i gyrraedd targedau, rydych chi wedi'u dileu, ac rwyf wedi dweud o'r blaen yma ac mewn mannau eraill fod...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Cefin Campbell: 5. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â thlodi plant? OQ61302

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth (26 Meh 2024)

Cefin Campbell: Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch?

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (25 Meh 2024)

Cefin Campbell: Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod datblygiadau gwynt arnofiol ar y môr o fudd i gymunedau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Coedwigo (19 Meh 2024)

Cefin Campbell: Diolch, Ysgrifennydd Cabinet. Rhai misoedd yn ôl, bues i mewn cyfarfod yn ardal Llanboidy yn sir Gâr i drafod ffarm a oedd wedi cael ei phrynu gan gwmni o bant er mwyn plannu coed, a'r gymuned leol yn pryderu, wrth gwrs, am yr effaith byddai’r datblygiad yn ei gael wrth inni golli tir amaeth ffrwythlon, yr effaith ar y tirwedd a'r ffaith ei fod o’n cael ei anharddu, a'r effaith hefyd ar...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Coedwigo (19 Meh 2024)

Cefin Campbell: A wnaiff Llywodraeth Cymru ddiwygio ei chanllawiau cynllunio i sicrhau bod gan gymunedau gwledig fwy o lais o ran y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw?

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (19 Meh 2024)

Cefin Campbell: Ysgrifennydd y Cabinet, mae pum mis wedi mynd heibio ers i'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru gyhoeddi ei adroddiad terfynol, ac mae mwy na thri mis ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i adroddiad y comisiwn, yn derbyn ei holl argymhellion, yn unigol ac fel pecyn. Nawr, roedd y comisiwn yn glir iawn ynghylch y brys i weithredu'r argymhellion hyn, ond ni chlywsom air...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (19 Meh 2024)

Cefin Campbell: 8. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu datganiadau'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru? OQ61268

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Coedwigo (19 Meh 2024)

Cefin Campbell: 7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddarparu dull o goedwigo sy'n gweithio gyda chymunedau lleol ac ar eu cyfer? OQ61288


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.