Canlyniadau 1–20 o 1500 ar gyfer speaker:Rhys ab Owen

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhys ab Owen: The Counsel General has again reiterated the Welsh Government’s commitment to the devolution of justice, while his London-based colleague calls it 'fiddling around'. As Adam Price said, they're rowing back very quickly. There is a wealth of evidence to show that a new set of devolved powers are not only desirable, but necessary for the benefit of the people of Wales. Our current devolution...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Dyw perthnasau rhynglywodraethol ddim wedi bod yn dda iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dwi’n siŵr y bydd y Ceidwadwyr yn y Senedd yn ddigon parod i gyfaddef hynny. Ers Brexit, mae San Steffan wedi gweithio’n galed i danseilio datganoli. Doedd dim ystyriaeth o Senedd Cymru wrth basio deddfau fel Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020. Doedd dim cyfathrebu wedi bod, ychwaith....

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Rwy'n siŵr y bydd llawer o'ch etholwyr, Prif Weinidog, yn falch iawn o glywed y bydd Bil diogelwch adeiladau yn cael ei gyflwyno, ond o gofio bod saith mlynedd wedi mynd heibio ers Grenfell ac mae llawer o bobl yn dal yn methu symud ymlaen â'u bywydau, pryd mae'n rhagweld y bydd y Bil hwnnw'n cael ei gyflwyno? Yn ail, mae'n dair blynedd ers i ni dderbyn adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Rhys ab Owen: A gaf i ddau ddatganiad, os gwelwch yn dda, Trefnydd, y cyntaf o ran y bwriad i gau felodrom Canolfan Maendy, lleoliad chwaraeon olaf gemau'r ymerodraeth yng Nghaerdydd yn 1958, a maes hyfforddi i feicwyr fel Geraint Thomas. Mae Parc Maendy yn eiddo i elusen, a'r cyngor yw ei hunig ymddiriedolwr. Nawr, mae modd dadlau bod cau'r felodrom yn torri pwerau'r cyngor ac, efallai, ei ddyletswydd...

6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Hyfforddiant deintyddol ( 3 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Yn absenoldeb data sylfaenol a hanfodol, fe roddaf stori bersonol i chi o fy ngwaith achos. Daeth etholwr i gysylltiad â mi eleni i sôn am bryderon tebyg iawn i'r rhai a godwyd eisoes yn y ddadl hon, a dyma reswm allweddol pam rwy'n siarad y prynhawn yma. Mae fy etholwr yn fam i fachgen yn ei arddegau a gafodd ei atgyfeirio gan ei ddeintydd yn 2021 am driniaeth orthodontig. Ni chafodd ei...

6. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Hyfforddiant deintyddol ( 3 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Diolch i Siân Gwenllian am gyflwyno'r ddadl hon. Mae'n amlwg o'r cyflwyniadau sydd wedi bod yn barod fod hwn yn broblem ledled Cymru. Prynhawn yma, Ysgrifennydd y Cabinet, hoffwn i godi un gwendid amlwg iawn a hefyd sôn am enghraifft o fy ngwaith achos. Ynglŷn â'r gwendid, dwi'n methu'n lan â deall pam mae gap mor fawr yn y data ynglŷn â deintyddiaeth yng Nghymru. I fi, mae e'n...

4. Datganiadau 90 Eiliad ( 3 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Un o blant Morfa Nefyn oedd Eirlys Parri, neu Eirlys Eckley, ac fe arhosodd swyn y môr gyda hi ar hyd y blynyddoedd. 'Cerrig Gleision' oedd enw hyfryd ei chartref yma yng Nghaerdydd. Roedd Eirlys yn amlwg iawn yn nyddiau cynnar y byd teledu a byd canu pop Cymraeg. Fe enillodd hi Cân i Gymru yn 1986, ac roedd ei llais a’i phersonoliaeth swynol wedi ennill serch y genedl. Des i i adnabod...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ( 3 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Beth y mae'r Ysgrifennydd Cabinet yn ei wneud i wella amseroedd ymateb ar gyfer galwadau coch?

Grŵp 7: Platfform gwybodaeth am etholiadau Cymreig (Gwelliannau 17, 18, 31, 1, 32, 33, 34) ( 2 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Dychmygwch, os gallwch chi, eich bod yn bleidleisiwr anabl yng Nghymru. Gadewch i ni ddweud bod yn rhaid i chi ddefnyddio cadair olwyn. Rydych chi'n mynd i'r orsaf bleidleisio i fwrw eich pleidlais, sef eich hawl dynol, ac yna rydych chi'n canfod na allwch chi fynd i fyny'r grisiau. Nid oes esgynfa wedi'i gosod neu nad yw'r lifft yn gweithio. Neu gadewch i ni ddweud eich bod chi'n ddall yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gweithwyr Rhyngwladol yn y GIG a Gofal Cymdeithasol ( 2 Gor 2024)

Rhys ab Owen: Diolch, Prif Weinidog. Rwy'n siŵr ein bod ni i gyd wedi gweld yma heddiw y cyfraniad uniongyrchol y mae pobl a anwyd y tu allan i'r DU yn ei wneud at ofal cymdeithasol a gofal iechyd yma yng Nghymru. Fel y nododd Mike Hedges, dros y blynyddoedd diwethaf, gwelais ostyngiad yn nifer y gweithwyr mewn cartrefi gofal o ddwyrain Ewrop a chynnydd i nifer y gweithwyr o is-gyfandir India—o India a...

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Dylai anghenion pobl Cymru gael eu hystyried gan holl adrannau Whitehall wrth wneud penderfyniadau polisi. Ni ddylai fod yn ôl-ystyriaeth ac ni ddylai fod yn fater o un unigolyn yn ceisio eu hatgoffa. Ar hyn o bryd, rydym yn gweld dro ar ôl tro fod Llywodraeth Cymru yn cael ei diystyru a'i heithrio o'r bwrdd gwneud penderfyniadau. Ac rwy'n cytuno efo Jenny, mae angen inni gydweithredu; nid...

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Ers gormod o amser yn Whitehall, mae Cymru wedi bod yn ôl-ystyriaeth ar y gorau. Ar y gwaethaf, rydym wedi gweld dirmyg llwyr tuag at anghenion pobl Cymru. Trefnodd George Thomas fod £0.25 miliwn yn cael ei ddwyn oddi wrth deuluoedd dioddefwyr Aberfan er mwyn arbed rhywfaint o arian i'r Trysorlys, tra bo John Redwood wedi anfon £100 miliwn o grant bloc Cymru yn ôl i'r Trysorlys ar ôl...

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Yn fwy diweddar, fe gaewyd llysoedd ac fe adeiladwyd carchardai heb unrhyw ystyriaeth o wir angen pobl Cymru. Fe anfonwyd menywod ein gwlad i garchardai cannoedd o filltiroedd o’u cartrefi. A nawr rydym yn gweld methiant llwyr y rôl i sicrhau cyllido teg i Gymru.

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Mae maniffesto Keir Starmer a sylwadau aelodau o’i Gabinet yn awgrymu’n gryf y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru fynd ati i ailgloddio ffos ar y gyfer y dŵr coch croyw. Roeddwn i ychydig yn ansicr o’r alwad yn y cynnig i ddileu swydd yr Ysgrifennydd Gwladol. Fel Tom Giffard, gwnes i bendroni am ychydig ai gwell yw sicrhau rhyw lais i Gymru o amgylch y bwrdd yn 10 Downing Street? Ond fel...

8. Dadl ar Ddeiseb P-06-1437, 'Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol' (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Ym mis Ionawr eleni, ces i’r cyfle i ymweld â Philadelphia. Tra yno, fe es i ymweld â Delta yn Pennsylvania. Yno, roedden nhw yn parchu'r dreftadaeth Gymreig: bythynnod chwarelwyr o Ddyffryn Nantlle, capel Cymraeg a mynwent gerllaw yn llawn englynion. Penwythnos yma, fe wnes i gyfarfod ag ymwelwyr o Califfornia. Roedden nhw wrth eu bodd yn ymweld â chestyll Cymru. Mae’n hanes a’n...

8. Dadl ar Ddeiseb P-06-1437, 'Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol' (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Mae Amgueddfa Cymru yn wynebu toriad o 10.5 y cant, gyda chyllideb Cadw a'r Comisiwn Brenhinol yn gostwng 22 y cant. Mae Grŵp Treftadaeth Cymru wedi dweud y byddai'n 'amhosibl gweld dyfodol gweithredol i Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dilyn toriad mor ddifrifol.' Mae cyn-brif lyfrgellydd hynaws Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi dweud yn gadarn a chryf: 'Pam mae Llywodraeth Cymru wedi...

5. Datganiadau 90 Eiliad (26 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Yn ei stori fer, 'Adrodd Cyfrolau', mae Jon Gower yn sôn am y pleser o grwydro ar hyd strydoedd cul Pontcanna, yr ardal debycaf o holl ardaloedd Caerdydd i Greenwich Village yn Efrog Newydd, ac yna taro i mewn i siop lyfrau Caban. Sefydlwyd y siop yn wreiddiol i gynnig gwaith i bobl ag anghenion dysgu. Pobl sy’n gwneud siop lyfrau da, ac mae hynny yn sicr yn wir am Caban—pobl fel Meinir...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn Gymraeg a Saesneg (25 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Diolch, Cwnsler Cyffredinol. Dwi'n falch o glywed eich dyhead chi, ac roeddwn yn falch o ddarllen yn ddiweddar, yn adroddiad blynyddol 2023 ar ddyfodol cyfraith Cymru, fod 96 y cant o Ddeddfau a Mesurau Cymru ar gael yn y ddwy iaith. Fodd bynnag, fel rydych chi'n gwybod, nid yw hynny'n wir am offerynnau statudol, gyda dim ond 43 y cant ohonynt ar gael yn y Gymraeg. Os yw'r Gymraeg i'w thrin...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn Gymraeg a Saesneg (25 Meh 2024)

Rhys ab Owen: 7. A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed ar sicrhau bod offerynnau statudol Cymru ar gael yn Gymraeg a Saesneg? OQ61305

QNR: Cwestiynau i Cwnsler Cyffredinol (25 Meh 2024)

Rhys ab Owen: Pa ystyriaeth y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i rhoi i gyfeirio unrhyw un o filiau diwygio'r Senedd i'r Goruchaf Lys i sicrhau eu bod yn dod o fewn cymhwysedd y Senedd?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.