Canlyniadau 1–20 o 1300 ar gyfer speaker:Samuel Kurtz

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Sut y gallwch chi roi'r corcyn yn ôl yn y botel, ar ôl iddo bopio? [Chwerthin.] Lywydd, y cyfan y byddwn i'n ei ddweud yw bod amaethyddiaeth a ffermio angen ffrind. Gall y lle hwn fod yn ffrind i amaethyddiaeth. Rwy'n falch o'n record ar y meinciau hyn. Rwy’n falch fy mod wedi gallu siarad â’n ffermwyr a brotestiodd ar risiau’r Senedd. Rwy’n falch y byddwn yn parhau i fod yn ffrind...

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Diolch yn fawr, Lywydd, ac yn gyntaf, hoffwn ddechrau drwy ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y ddadl hon y prynhawn yma. Lywydd, rwy'n llawn cyffro ar gyfer yr wythnos nesaf. Dyna pryd y cynhelir Sioe Frenhinol Cymru—fy Glastonbury, fel rwy'n hoff o'i galw. Dyma’r gwyliau yr wyf wrth fy modd yn ei gymryd bob blwyddyn, gan deithio i etholaeth James Evans i ddathlu popeth sy’n wych ac...

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Pob lwc a llongyfarchiadau i chi a'r sir hefyd.

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Wrth agor, disgrifiodd James Evans amaethyddiaeth Cymru fel piler allweddol ein ffyniant cenedlaethol—ac mae'n llygad ei le—gan amlygu arwyddocâd diwylliannol nid yn unig amaethyddiaeth ond Sioe Frenhinol Cymru hefyd. Rwy'n credu bod 200,000 o ymwelwyr â chanolbarth Cymru, yn dathlu popeth sy'n dda ac yn wych am amaethyddiaeth a chefn gwlad Cymru, yn wych. Caiff hynny ei adlewyrchu gan...

7. Cwestiynau Amserol: Tata Steel (10 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Ysgrifennydd y Cabinet, rwyf wedi gwrando'n astud ar eich atebion i Luke Fletcher a David Rees, ac rwy'n gweld realiti'r gwahaniaeth o orfod llywodraethu—Llywodraeth Lafur y DU yn gorfod llywodraethu—yn hytrach na bod yn wrthblaid. Ac os caf droi'n ôl at gwestiwn cychwynnol Luke, a chwestiynau Dai Rees am y cyfnod pontio, a yw'r Llywodraeth hon bellach wedi cyfaddef ei bod yn fodlon...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Samuel Kurtz: A wnaiff y Gweinidog dderbyn ymyriad? Felly, i gadarnhau, fe fyddwch yn ysgrifennu at y Gweinidog cyfatebol newydd yn yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i ofyn am i gemau chwe gwlad Cymru barhau i fod ar deledu rhad ac am ddim.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Diolch yn fawr, Hefin, am dderbyn yr ymyriad, ac rwy'n gwerthfawrogi eich argymhelliad 3. Rwy'n credu ei fod yn un gwerthfawr iawn, ac mae'n gais i Lywodraeth y DU. A wnaethoch chi edrych yn eich trafodaethau yn y pwyllgor, a maddeuwch i mi nad wyf yn gwybod, ar fesurau eraill o fewn rheolaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer lliniaru'r gost bosibl? Rwy'n meddwl am ardrethi busnes.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Diolch ichi fel Cadeirydd y pwyllgor, Delyth, am ddod â hyn i'r Senedd heddiw.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Samuel Kurtz: A diolch yn arbennig i'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol—y teitl pwyllgor hiraf, rwy'n credu, mewn 25 mlynedd o ddatganoli—am yr hyn sydd, o edrych arno, yn gysyniad syml, yn ymchwiliad syml: a ddylai gemau rygbi'r chwe gwlad Cymru fynd y tu ôl i wal dalu? Ond yn y cwestiwn syml hwnnw mae cymhlethdod o atebion, pethau nad ydynt yn...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Trefnydd, a gaf i alw am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ddarparu canolfannau gofal dydd i oedolion yng Nghymru? Mae canolfan gofal dydd Anchorange yn Noc Penfro, y mae Cyngor Sir Penfro yn berchen arno wedi bod yn hafan ddiogel i oedolion agored i niwed ag anawsterau dysgu ac anghenion ychwanegol ers degawdau lawer. Mae llawer o gysylltiadau pwysig...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Tata Steel ( 2 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Diolch i chi, Ysgrifennydd y Cabinet, am y datganiad.

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Tata Steel ( 2 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Yn sicr, rydym ni'n croesawu'r gostegu a'r ewyllys da a ddangoswyd gan Tata Steel ac undebau'r gweithwyr dur fel ei gilydd dros y dyddiau diwethaf, ac rydym ni'n ddiolchgar am fod Tata wedi penderfynu peidio â chau'r ail ffwrnais chwyth yn gynnar, yn dilyn y newyddion fod Unite wedi gohirio ei streic. Fe fyddai cau yn gynnar wedi bod yn newyddion drwg i gynhyrchiant dur yng Nghymru, ac i'r...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Economi Canolbarth a Gorllewin Cymru ( 2 Gor 2024)

Samuel Kurtz: Prif Weinidog, cefais y pleser o ymuno â Stephen Crabb yn ddiweddar i gwrdd â siambr fasnach Dinbych-y-pysgod, y siambr fasnach sydd newydd gael ei hailsefydlu, ym mwyty ardderchog Qube yn y dref. Er iddyn nhw rannu rhai o'u pryderon gyda ni, un pethau allweddol a ddaeth i'r amlwg oedd penderfyniad Llywodraeth Cymru i dorri rhyddhad ardrethi busnes a'r effaith y mae hynny'n ei chael ar ein...

7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Bil Buddion Ynni Cymunedol (26 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Diolch ichi, Adam, am ddod â'r ddadl yma heddiw.

7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Bil Buddion Ynni Cymunedol (26 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Mae hyn yn fy nghyffroi’n fawr, gan fod cyfleoedd adnewyddadwy, yn enwedig yn fy rhan i o’r byd, ein rhan ni o’r byd yng ngorllewin Cymru, yn fy etholaeth, Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro, ac nid yn unig fy nghyffroi i ond y gymuned gyfan, gan eu bod yn gweld y cyfleoedd a ddaw nid yn unig o ran y gyflogaeth a ddaw yn sgil y prosiectau adnewyddadwy hyn i’r cymunedau, ond hefyd y...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Ysgrifennydd y Cabinet, ger mynedfa ochr Ysgol Gelli Aur ym Mhenfro yn fy etholaeth i mae St Daniel's Hill, a oedd yn 40 mya pan gyflwynwyd y polisi 20 mya, felly ni chafwyd gostyngiad yn y terfyn cyflymder y tu allan i fynedfa ochr y mae plant yn ei defnyddio, a lle na cheir croesfan pelican na chroesfan sebra. Rwyf wedi ysgrifennu atoch o'r blaen ar y mater hwn a'i godi gyda'r cyngor lleol...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd (12 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Ond nid yw bywyd bob amser wedi bod yn hawdd i'n harloeswyr. Roedd pandemig COVID-19 yn gwneud bywyd yn anodd i bob un ohonom ac fe gafodd ein busnesau eu taro'n galed gan y cyfyngiadau a roddwyd ar waith. Diolch byth, drwy'r camau a gymerwyd ar ran y wlad gan Ganghellor y Trysorlys ar y pryd, Rishi Sunak, cafodd dros 11 miliwn o swyddi eu hachub—11 miliwn o swyddi. Mae'n ffaith bod cynllun...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd (12 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Diolch, Ddirprwy Lywydd. Rwy'n croesawu'r cyfle i agor y ddadl hon a gwneud y cynnig yn enw Darren Millar. Mae'n bleser siarad am economi Cymru y prynhawn yma. Mae Cymru'n genedl fenter, ac yn gartref i gymaint o arloesedd mewn cymaint o sectorau. O amaethyddiaeth i arloesedd gofal iechyd, mae entrepreneuriaid a busnesau ym mhobman yn rhoi Cymru ar y map. O Valero ac RWE i Velfrey Vineyard a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Gwella Cyrhaeddiad Addysgol (12 Meh 2024)

Samuel Kurtz: Mae cyrhaeddiad addysgol o’r pwys mwyaf, ac Ysgrifennydd y Cabinet, rwy’n siŵr y gwnewch chi ymuno â mi i dalu teyrnged i Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Maenorbŷr, sy'n ysgol dan reolaeth wirfoddol, y bu’n rhaid iddi symud i Neuadd Gymunedol Jameston yn dilyn tân ym mis Hydref 2022, ac o dan arweinyddiaeth wych y pennaeth Sharon Davies, cafodd adroddiad gwych gan Estyn a ddywedodd:...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.