Canlyniadau 1–20 o 1000 ar gyfer speaker:Tom Giffard

8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Y sefyllfa bresennol: Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru' (17 Gor 2024)

Tom Giffard: Rwy'n cytuno, ac yn amlwg roeddwn yn aelod o'r pwyllgor a fyddai wedi cytuno ar yr argymhellion. Roeddwn i'n ddigon bodlon i gytuno i rai o'r argymhellion y sonioch chi amdanynt oherwydd rwy'n credu ei bod hi'n bwysig fod gan y Senedd rôl. Er nad yw darlledu ynddo'i hun wedi'i ddatganoli, mae'n bwysig ein bod yn cofio bod gan y Senedd rôl i'w chwarae mewn llawer o ffyrdd eraill, ac mae gan...

8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Y sefyllfa bresennol: Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru' (17 Gor 2024)

Tom Giffard: A gaf i ddiolch i Delyth am agor y ddadl heddiw ac i holl glercod y pwyllgor, y staff a'r rhai a roddodd dystiolaeth i'r pwyllgor? Roedd yn teimlo fel amser maith yn ôl pan oeddem yn derbyn tystiolaeth ar hyn, a sylweddolais ei fod yn amser maith yn ôl mewn gwirionedd. Rwy'n credu bod yr adroddiad wedi'i gyhoeddi ym mis Mawrth, ond rwy'n credu ei fod yn fwy amserol, mae'n debyg, ac fe wnaf...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil y Gymraeg ac Addysg (Cymru) (16 Gor 2024)

Tom Giffard: Ond mae hyn yn codi'r cwestiwn, yn gyntaf oll: pwy sy'n gyfrifol, yn y Llywodraeth hon, am bolisi iaith Gymraeg yn awr? Mae yna fwlch, yn hollol amlwg—nifer o fylchau—wrth wraidd y Llywodraeth hon, yn cynnwys yn y maes pwysig hwn, ac rwy'n gwerthfawrogi eich bod wedi cyflwyno'r datganiad hwn, ond sut allwn ni fod ag unrhyw ffydd y bydd y datganiad a wnaethoch chi heddiw yn adlewyrchu'r...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil y Gymraeg ac Addysg (Cymru) (16 Gor 2024)

Tom Giffard: Diolch ichi, Ysgrifennydd Cabinet, am eich datganiad. A gaf i ddechrau drwy ymddiheuro oherwydd y byddaf i'n siarad heddiw yn Saesneg? 

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil y Gymraeg ac Addysg (Cymru) (16 Gor 2024)

Tom Giffard: Fe ddaw'r rheswm am hynny'n amlwg iawn, ac mae hynny am fy mod i'n siomedig, Ysgrifennydd Cabinet—ac nid arnoch chi'n bersonol y mae'r bai am hyn—na chafodd y datganiad hwn ei rannu ymhlith Aelodau ond tua 45 munud yn unig cyn i chi godi ar eich traed heddiw. Rwy'n credu bod y fersiwn Saesneg wedi cael ei hanfon allan tua 25 munud ar ôl hynny wedyn, ac mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd...

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Felly, fe wnaf i droi hwnna nôl atoch chi: fel y Comisiynydd sydd yn gyfrifol am yr ieithoedd, beth yw eich asesiad chi o'r ateb i'r cwestiwn hwnnw dŷch chi wedi ei roi yn eich adroddiad chi? Diolch.

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Tom Giffard: 'rwyf am i ni herio’n gilydd a holi: beth mwy sydd angen ei wneud i sicrhau y gellir ymwneud yn llwyr ac yn ddi-rwystr â busnes a gwaith y Senedd yn Gymraeg, fel y gellir ei wneud yn Saesneg ar hyn o bryd? Sut mae sicrhau bod y Gymraeg yn wirioneddol gydradd â’r Saesneg yn ein trafodion ac yng ngweinyddiaeth y Senedd? Ac yn bwysicach oll, sut ydym ni’n atebol i’r bobl ydym ni’n...

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Tom Giffard: 'Mae hyn yn arwydd fod y penderfyniad i gyflwyno Cwrteisi Ieithyddol yn y Senedd ddiwethaf wedi creu gwaelodlin cadarn i adeiladu arno'

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Felly, a allaf ofyn beth yn union ydych chi'n mynd i'w wneud nesaf? Dŷch chi wedi cael y courtesy level, dŷch chi wedi cael y sgiliau dechreuol, ond beth yw'r cam nesaf, a sut ŷch chi'n mynd i adeiladu ar hynny? Beth dŷch chi wedi gweld hefyd yw tamaid bach o sefyllfa statig o ran lefelau 4 a 5 o ran y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg. Felly, rwy'n credu efallai fod mwy i'w wneud yn fanna....

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Tom Giffard: A allaf i ddiolch i’r Aelod am gynnig y ddadl hon heddiw ac am y pwyntiau mae wedi’u gwneud? Dim ond cwpwl o bwyntiau sydd gen i i'w gwneud. Fe wnaf i ddechrau drwy ddweud ein bod ni fel Ceidwadwyr Cymreig yn gwybod pwysigrwydd yr iaith Gymraeg, a hefyd pa mor bwysig yw hi bod y Senedd yn rhoi enghraifft i bobl ar draws Cymru o ran beth rydych chi’n gallu ei wneud yn y Gymraeg a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Rydych chi wedi sôn amdano ddwywaith, felly rwyf am roi sylw iddo: nid oeddwn yma yr wythnos diwethaf, ac rwy'n ddiolchgar iawn i Joel James am gymryd fy lle yr wythnos diwethaf, ond fe wneuthum baratoi'r sylwadau a wnaeth Joel James ar fy rhan ac rwyf wedi adolygu eich ymatebion. Felly, nid oes angen i chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi, Ysgrifennydd y Cabinet. Rwy'n poeni mwy am sicrhau...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Diolch. Rwy'n falch eich bod wedi sôn am eich canllawiau newydd, oherwydd dyna oedd fy nghwestiwn nesaf. Wrth lansio'r canllawiau newydd, fe wnaethoch chi gyfaddef, 'bod angen manylion a chefnogaeth ychwanegol ar arweinwyr ac ymarferwyr i'w helpu i wneud y mwyaf o'r cyfleoedd hynny, yn enwedig mewn meysydd fel dilyniant ac asesu.' Ond mae'n codi'r cwestiwn pam nad oedd y manylion hynny'n...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Prynhawn da, Ysgrifennydd y Cabinet.  

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Tom Giffard: Ysgrifennydd y Cabinet, rydym wedi gweld llawer o Weinidogion yn eich rôl yn ceisio gwrthdroi'r llithro mewn perfformiad academaidd yn ein system addysg yng Nghymru ar ôl 25 mlynedd o'r Llywodraeth Lafur hon yng Nghymru. Dro ar ôl tro, rydym wedi gweld Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn lansio cwricwla, strategaethau, cynlluniau, oll â'r nod o godi Cymru o'r lle trist yr ydym ynddo ar...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Tyfu Economi Twristiaeth Cymru ( 9 Gor 2024)

Tom Giffard: Diolch yn fawr iawn. Byddwch chi'n gwybod, gyda misoedd hollbwysig yr haf i ddod, fod pryder eang ynghylch cyflwyno treth dwristiaeth bosibl yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Mae'r pryder hwnnw mor eang fel ei fod, mewn gwirionedd, wedi lledaenu i'r Canghellor newydd, Rachel Reeves, a oedd, yr wythnos diwethaf, pan gafodd hi ei gofyn a oedd hi'n cefnogi cyflwyno treth twristiaeth yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Tyfu Economi Twristiaeth Cymru ( 9 Gor 2024)

Tom Giffard: 7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn tyfu economi twristiaeth Cymru? OQ61412

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Tom Giffard: A wnewch chi dderbyn ymyriad? Diolch am dderbyn yr ymyriad. Mae gennyf ddiddordeb mawr yn eich cynnig heddiw, gan fy mod wedi gweld dicter gan Blaid Cymru wrth iddynt ddweud bod colli wyth AS o Gymru yn sgil adolygu'r ffiniau yn golygu rywsut fod llai o lais gan Gymru ar lefel Llywodraeth y DU, ond yn yr un modd, yr hyn y mae eich cynnig yn galw amdano heddiw yw dileu llais Cymru o amgylch...

8. Dadl ar Ddeiseb P-06-1437, 'Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol' (26 Meh 2024)

Tom Giffard: A gaf i ddiolch i'r deisebwyr am lansio'r ddeiseb i ddiogelu ein sector diwylliannol a'r gwaith a wnaiff y rhai sy'n gweithio ynddo i wneud i'n diwylliant Cymreig a'n hanes a'n cynnig Cymreig yr hyn ydyw heddiw? Rwy'n credu, ac mae cymaint o rai eraill yn y Siambr hon yn credu, a Chymru gyfan mae'n debyg, fod angen inni weithio'n galed i ddiogelu ein diwylliant Cymreig a sicrhau bod ein...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Pobl â Nam ar eu Golwg (26 Meh 2024)

Tom Giffard: Diolch yn fawr. Mewn llythyr at brif weithredwr Cyngor Caerdydd, nododd Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall fethiant y cyngor i roi cyfrif am anghenion pobl ddall a rhannol ddall. Er bod y materion a godwyd yn y llythyr hwnnw’n ymwneud yn benodol â'r mannau ar gyfer mynd ar fysiau yng Nghaerdydd, mae llawer o'r bobl ddall a rhannol ddall y siaradais â nhw yn fy rhanbarth yn dweud...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Pobl â Nam ar eu Golwg (26 Meh 2024)

Tom Giffard: 9. Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn hawdd eu cyrraedd i bobl â nam ar eu golwg? OQ61338


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.