Canlyniadau 1–20 o 1400 ar gyfer speaker:Sioned Williams

9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig o dan Adran 37(1)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (17 Gor 2024)

Sioned Williams: A wnewch chi dderbyn ymyriad? Mae gwahaniaeth mawr rhwng arweinydd gwrthblaid ac arweinydd Llywodraeth.

9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig o dan Adran 37(1)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Mae gwahaniaeth mawr. Yn ôl y gyfraith, mae gwahaniaeth mawr iawn.

9. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cynnig o dan Adran 37(1)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Rwy'n deall gwleidyddiaeth.

8. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Y sefyllfa bresennol: Darlledu gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru' (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Tom, rwy'n cytuno'n llwyr â chi yn eich dadansoddiad o'r newyddion ddoe, oherwydd cefais fy synnu mewn gwirionedd. Ni wnaeth Newsnight sôn o gwbl am yr hyn a ddigwyddodd yma ddoe—dim gair. Roedd yn syfrdanol, a bod yn onest. Dyna'r prif fan lle caiff materion cyfoes eu dadansoddi'n fanwl. Rwy'n derbyn nad yw'n gynulleidfa dorfol, ond fel roeddech chi'n ei ddweud, nid yw darlledu...

7. Dadl y Pwyllgor Cyllid: Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2025-26 (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Rwy'n cytuno ein bod wedi etifeddu cyni, fel yr amlinellais yn fy nghyfraniad, ond a ydych chi'n cytuno bod yna bethau y gallai Llywodraeth y DU eu gwneud i godi refeniw, a allai wedyn gael ei drosglwyddo drwy gyllid tecach i Gymru? Er enghraifft, gallent gydraddoli treth ar enillion cyfalaf gyda threth incwm, yr amcangyfrifir y byddai'n codi rhwng £8 biliwn ac £16 biliwn, a fyddai'n fwy na...

7. Dadl y Pwyllgor Cyllid: Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2025-26 (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Nid yw tlodi yn digwydd ar ddamwain. Mae'n cael ei greu a'i ddwysáu gan ddewisiadau gwleidyddol—dewisiadau gwleidyddol a gaiff eu penderfynu gan ddewisiadau cyllidol. Ac fe glywsom yno am yr angen i ariannu ein hawdurdodau lleol oherwydd mai'r bobl dlotaf sy'n dibynnu fwyaf ar wasanaethau ein hawdurdodau lleol, ar wasanaethau cyhoeddus. Ni welsom unrhyw beth heddiw am ailddosbarthu, yr...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig (17 Gor 2024)

Sioned Williams: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol yng Ngorllewin De Cymru i gyrraedd targedau sero net?

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Sioned Williams: Fel llefarydd Plaid Cymru ar gydraddoldebau, ac fel aelod o'r grŵp seneddol trawsbleidiol ar fenywod, sy'n cael ei gadeirio gan Siân Gwenllian, hoffwn siarad yn benodol am bwysigrwydd elfen y Bil sy'n cyflwyno cwotâu rhywedd. Mae fy nghyd-aelod ym Mhlaid Cymru, Heledd Fychan, wedi gosod mas yn glir pam fod angen cwotâu rhywedd, ac rwyf i fy hun wedi cyflwyno yn y Siambr, a gerbron y...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Lefelau Diffyg Maeth (16 Gor 2024)

Sioned Williams: Mae plant yn mynd yn brin o fwyd oherwydd, yn 66.2 y cant o etholaethau'r DU, mae mwy nag un o bob pedwar plentyn yn byw mewn tlodi. Yng Nghymru, mae'n 84.4 y cant. Tynnodd y Prif Weinidog sylw at y ffaith bod diwygiadau i fudd-daliadau wedi chwarae rhan yn hyn, a dangosodd data a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan yr Adran Gwaith a Phensiynau bod 1.6 miliwn o blant bellach yn byw mewn...

7. Cwestiynau Amserol: Tata Steel (10 Gor 2024)

Sioned Williams: Diolch, Lywydd. Dywedwyd wrthym yn aml gan wleidyddion Llafur y byddai newid Llywodraeth yn San Steffan, yn eich geiriau chi, yn newid 'cyd-destun cynhyrchu dur yn y DU yn gyfan gwbl.' Fe ddywedoch chi mai safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod 'bargen well, ar gyfer dur ac i'r gweithlu, ar gael ac y dylai fod wedi bod yn fath o gytundeb a gafodd ei negodi rhwng Llywodraeth y DU a Tata.' Pa...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Sioned Williams: Mae rhai banciau bwyd hyd yn oed wedi dechrau cynnwys eli haul fel eitem y maen nhw'n ei ddarparu, ond dim ond nifer fach o fanciau bwyd sy'n gwneud hyn ar hyn o bryd. Mae’r Llywodraeth, yn gwbl briodol, wedi buddsoddi mewn gwella mynediad at gynnyrch mislif mewn ysgolion, felly hoffwn wybod a yw’r Llywodraeth wedi meddwl am ymchwilio i ddichonoldeb darparu eli haul effeithiol o ansawdd...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Sioned Williams: Er bod modd trin canser y croen ac er bod y gyfradd oroesi yn uchel iawn ac yn gwella, bydd dros 2,000 o bobl yn dal i farw bob blwyddyn ar draws y DU; mae hynny'n fwy na chwech o bobl bob dydd. Mae'n hanfodol, felly, fod pobl yn ceisio lleihau eu risg yn y lle cyntaf, a dyna pam mae gwir angen i Lywodraeth Cymru ganolbwyntio ar y dull ataliol. Fel gyda llawer o faterion iechyd a drafodir...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Sioned Williams: Cysylltiad ag UV o'r haul yn ogystal â defnydd o welyau haul yw prif achos canser y croen. Yn 2019, canserau'r croen oedd bron i hanner yr holl ganserau yng Nghymru—hanner. A dyma'r canser mwyaf cyffredin o bell ffordd sy'n effeithio ar bobl Cymru ac yn anffodus, mae'r cyfraddau'n cynyddu. Rhwng 2016 a 2019, cynyddodd cyfraddau canser y croen 8 y cant, ac mae'r cyflwr bellach yn ffurfio...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Sioned Williams: A byddaf yn rhoi munud o fy amser i Mabon ap Gwynfor ac i Siân Gwenllian.  Mae'r tywydd twymach yma o'r diwedd—wel, dwi'n meddwl ei fod e, beth bynnag—ac felly bydd mwy o bobl yn rhoi heibio eu dillad trwm ac yn treulio mwy o amser yn yr awyr agored, boed yn mwynhau yn yr ardd neu'n cael hwyl ar y traeth neu yn y parc. Ac mae'r haf yn rhoi cyfle inni i gyd, wrth gwrs, fwynhau mwy o'r...

10. Dadl Fer: Diogelu'r croen: Rôl ysgolion wrth atal canser y croen ( 3 Gor 2024)

Sioned Williams: Diolch, Ddirprwy Lywydd. Bydd fy nadl ar ddiogelu'r croen, pwysigrwydd addysg i atal canser y croen. 

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Tata Steel ( 2 Gor 2024)

Sioned Williams: Roeddech chi'n dweud yn eich datganiad fod y tyndra dros y dyddiau diwethaf wedi tynnu sylw at y ffaith fod cymaint yn y fantol ar hyn o bryd. Yr hyn a ddaeth i'r golwg i mi oedd agwedd resynus tuag at hawliau dilys gweithwyr, yr ymladdwyd mor galed i'w hennill. Mae'n debyg na ddylai hi fod o syndod i ni, o ystyried bygythiadau ffiaidd Tata dros y mis diwethaf, y tynnodd fy nghyd-Aelod, Luke...

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Sioned Williams: Roeddwn yn cytuno â llawer o'r hyn a ddywedodd Jenny a'r ysbryd y gwnaethoch chi ei ddweud ynddo, a gwn eich bod wedi gofyn inni beidio â gwneud y ddadl hon yn un bersonol, ond i mi, roedd y ffordd drahaus y gwnaeth Jo Stevens ddiystyru'r achos dros ddatganoli pwerau cyfiawnder a phlismona yn llawn fel 'ffidlan' yn arwyddocaol iawn, oherwydd rwy'n credu bod pawb ohonom wedi cael gweld y...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Sioned Williams: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Da clywed eich bod wedi rhoi mewnbwn, ond mae'n siomedig clywed na wrandawodd Llafur y DU. Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi beirniadu effaith ddinistriol 14 mlynedd o gyni ar eu cyllidebau, yn gywir ddigon, ac rydym yn cofio, wrth gwrs, mai'r gyllideb cyfiawnder cymdeithasol a welodd y toriad mwyaf yn ei chyllideb yn y rownd ddiwethaf. Felly, beth yw...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Sioned Williams: Diolch, oherwydd, yn syfrdanol, nid yw mynd i'r afael â thlodi plant yn un o'r chwe cham ar gyfer newid yng Nghymru a restrir ym maniffesto Llafur Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer yr etholiad hwn. Mae lansio trefn ddiogelwch y ffin newydd yno, sy'n fwy o flaenoriaeth yn ôl pob golwg. Rwy'n siŵr fod pobl o leoedd fel sir Fynwy a Phowys wedi dychryn ac yn synnu ar yr un pryd. Yn ei...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Sioned Williams: Rydych wedi dweud mai mynd i'r afael â thlodi plant yw un o'ch prif flaenoriaethau, ac mae croeso i hynny wrth gwrs, o gofio bod oddeutu un o bob tri phlentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Ac yn unol â hynny wrth gwrs, trafodwyd dyfnder tlodi plant yng Nghymru a'i effeithiau niweidiol ar genedlaethau'r dyfodol yn y Siambr hon lawer gwaith gan Aelodau a Gweinidogion a Phrif Weinidogion....


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.