Canlyniadau 1–20 o 1500 ar gyfer speaker:Laura Anne Jones

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Cyflog y Sector Cyhoeddus (17 Gor 2024)

Laura Anne Jones: Nid yw cynorthwywyr addysgu yn cael eu gwerthfawrogi na’u talu’n ddigonol, ac yn aml, nhw yw'r rhai cyntaf i gael eu diswyddo pan ddaw’n amser gwneud toriadau, ac nid ydynt yn cael cyflogau digonol o bell ffordd yn y sector cyhoeddus. Mae’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol eisoes yn cael eu hesgeuluso mewn ystafelloedd dosbarth mwy ac nid ydynt yn cael y cymorth hanfodol sydd ei...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Laura Anne Jones: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Roedd hwnnw'n ymateb go siomedig. Byddai pob un ohonom yn y Siambr yn cytuno bod athrawon yn rhan hanfodol o gymdeithas, yn addysgu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol a fydd yn gyfrifol am ddyfodol ein gwlad. Y llynedd, roedd nifer frawychus o uchel o athrawon yng Nghymru yn wynebu colli eu swyddi, ac ysgolion Cymru a gafodd y canlyniadau PISA gwaethaf...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Targedau Tai (10 Gor 2024)

Laura Anne Jones: Diolch. Ysgrifennydd y Cabinet, yn 2021, cyhoeddodd Plaid Lafur Cymru eu targed o adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol newydd i’w gosod ar rent erbyn 2026, fel rydych chi newydd amlinellu, ond yn ôl yr amcanestyniadau presennol, ymddengys eich bod yn mynd i fethu’r targed hwn. Fel y dywedwyd, mae gennym argyfwng tai. Mae prinder enbyd o dai fforddiadwy yng Nghymru, ac yn sicr, nid oes...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Targedau Tai (10 Gor 2024)

Laura Anne Jones: 3. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cyrraedd ei thargedau o ran tai? OQ61423

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Laura Anne Jones: 4. Pa asesiad y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o effaith y nifer uchel o athrawon a ddiswyddwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar addysg mewn ysgolion? OQ61424

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Rhyddhad Ardrethi Busnes ( 3 Gor 2024)

Laura Anne Jones: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Y llynedd, cofnodwyd bod un o bob tair siop ar stryd fawr Casnewydd yn wag, ac mae llawer mwy o siopau gwag ar draws fy rhanbarth yn Nwyrain De Cymru, a dyna'r norm, mae'n ymddangos, sy'n sefyllfa drist. Ar adeg pan fo busnesau'n dal i ymadfer ar ôl COVID, mae'r Llywodraeth Lafur hon yn penderfynu gostwng y rhyddhad ardrethi busnes o 75 y cant i 40 y cant, gan...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ysbyty Athrofaol y Faenor ( 3 Gor 2024)

Laura Anne Jones: Diolch. Ysgrifennydd y Cabinet, fel rydych chi newydd ei nodi, yr wythnos diwethaf yn ysbyty'r Faenor, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ei fod o dan bwysau aruthrol, gan annog pobl i beidio â dod yno oni bai bod ganddynt anafiadau difrifol. Euthum i'r adran ddamweiniau ac achosion brys yn ysbyty'r Faenor bythefnos yn ôl, y penwythnos cyn i'r cyhoeddiad pryderus hwn gael ei...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ysbyty Athrofaol y Faenor ( 3 Gor 2024)

Laura Anne Jones: 7. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am wasanaethau brys yn Ysbyty'r Faenor? OQ61363

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Rhyddhad Ardrethi Busnes ( 3 Gor 2024)

Laura Anne Jones: 6. Pa asesiad y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o effaith rhyddhad ardrethi busnes ar yr economi? OQ61370

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Ffordd Osgoi Cas-gwent (26 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Yr wythnos diwethaf, pleidleisiodd Plaid Lafur Cymru a Phlaid Cymru yn erbyn ein cynnig gan y Ceidwadwyr Cymreig ar yr angen am ffordd osgoi ar gyfer Cas-gwent. Mae manteision cael un wedi cael eu hailadrodd droeon yn y Siambr hon, sef lleihau tagfeydd a llygredd aer a gwella diogelwch preswylwyr. Mae David T.C. Davies wedi bod yn allweddol yn ymrwymiad...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Ffordd Osgoi Cas-gwent (26 Meh 2024)

Laura Anne Jones: 7. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch datblygu ffordd osgoi Cas-gwent? OQ61320

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Lleoliadau Cerddoriaeth ar Lawr Gwlad (25 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Mae'r llynedd wedi'i henwi fel y flwyddyn waethaf ar gyfer lleoliadau cerddoriaeth—cafodd 125 o leoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad ledled y DU eu cau yn y flwyddyn honno. Mae'r Music Venue Trust, sy'n cynrychioli cynghrair o 500 o leoliadau cerddoriaeth, wedi dweud bod hyn wedi arwain at golli 4,000 o swyddi. Er gwaethaf bod llawer o leoliadau yn cael trafferth gyda'r costau cynnal sydd...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Lleoliadau Cerddoriaeth ar Lawr Gwlad (25 Meh 2024)

Laura Anne Jones: 5. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi lleoliadau cerddoriaeth ar lawr gwlad ledled Cymru? OQ61316

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Cass (12 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Diolch. Ysgrifennydd y Cabinet, mae dyletswydd ar bob un ohonom i ddiogelu iechyd a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig chi yn eich rôl newydd, a gwn eich bod o ddifrif ynghylch hynny. Mae'n amlwg o ganfyddiadau adolygiad Cass, sy'n peri cryn bryder, fod plant sy'n ddryslyd ynghylch eu rhywedd wedi cael cam oherwydd diffyg tystiolaeth ac ymchwil. Mae adolygiad Cass, y mae ei...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Cass (12 Meh 2024)

Laura Anne Jones: 4. Pa arweiniad y mae Llywodraeth Cymru wedi ei roi i ysgolion yn dilyn adolygiad Cass? OQ61234

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ( 5 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Cwestiwn gwych gan fy nghyd-Aelod ar draws y llawr, a dweud y gwir—rwy'n falch eich bod wedi gofyn hynny. Hoffwn ofyn cwestiwn mwy cyffredinol i chi, Ysgrifennydd y Cabinet, os yw hynny'n iawn. Yn amlwg, ni allwn gael dull un maint i bawb o fonitro a chynorthwyo byrddau iechyd. Hoffwn ofyn i chi: sut ydych chi a Llywodraeth Cymru yn cydnabod anghenion penodol byrddau iechyd unigol sy'n aml...

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol — Ailddatgan ein gwerthoedd ( 4 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Diolch am eich datganiad, Ysgrifennydd Cabinet, er nad yw'n un ymrwymol iawn. Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod y datganiad yn un diddorol iawn yn fy marn i oherwydd fe wnaethoch chi sôn am ddiwylliant, ac eto mae dyfodol Opera Cenedlaethol Cymru, yn llythrennol, yn hongian yn y fantol, a galla' i ddim dweud bod unrhyw ran o'r datganiad wedi tawelu fy meddwl. Dydy hi ddim yn ymddangos bod unrhyw...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 4 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Diolch, Dirprwy Lywydd. Hoffwn i ofyn am ddatganiad, os gwelwch yn dda, Trefnydd, gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Chyfiawnder Cymdeithasol ar fapio cyfleusterau chwaraeon yng Nghymru. Mae'n amlwg o sgyrsiau gyda chyrff a sefydliadau chwaraeon ei bod ar hyn o bryd yn anodd iawn dod o hyd i restr glir o gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru a hyd yn oed yn anoddach ddod o...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cymorth i Fusnesau yng Nghaerffili ( 4 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Fel y mae fy nghyd-Aelod eisoes wedi ei ddweud, rydym ni bellach yn gweld busnesau Cymru yn wynebu'r ardrethi busnes uchaf ym Mhrydain. Yn sicr, nid chi yw'r blaid i fusnesau bach. Mae'r busnesau hyn, yn enwedig yn ein rhanbarth ni, wedi bod angen cymorth yn daer, a'r hyn y mae etholwyr wedi bod yn ei ddweud wrthym ni i gyd ers misoedd yw y bydd y cynnydd hwn i ardrethi busnes yn achosi i...

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 4 Meh 2024)

Laura Anne Jones: Pa ganllawiau newydd ynghylch cydberthynas a rhywioldeb y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi i ysgolion yn dilyn adolygiad Cass?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.