Canlyniadau 1–20 o 1700 ar gyfer speaker:Lynne Neagle

5. & 6. Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) 2024 a Rheoliadau Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Diwygiadau Canlyniadol) 2024 (16 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Llywydd, ac roedd yn esgeulus iawn i mi beidio â diolch i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad am eu gwaith craffu ar y rheoliadau hyn, ac rwy'n hapus iawn i roi'r sicrwydd y mae'r Cadeirydd wedi gofyn amdano heddiw. Gofynnaf i'r Aelodau gefnogi'r rheoliadau hyn. 

5. & 6. Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) 2024 a Rheoliadau Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 (Diwygiadau Canlyniadol) 2024 (16 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Dirprwy Lywydd. Rwy'n cynnig y cynigion. Mae Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 yn darparu ar gyfer sefydlu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil Trydyddol a diddymu Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ar yr un pryd. Y comisiwn fydd y corff rheoleiddio sy'n gyfrifol am ariannu, goruchwylio a rheoleiddio addysg drydyddol ac ymchwil yng Nghymru. Mae addysg drydyddol yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Eco-Sgolion (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch yn fawr, Joyce. Rwy'n cytuno'n llwyr â'ch sylwadau a hoffwn achub ar y cyfle i gofnodi fy niolch o'r galon i'r holl staff, athrawon, disgyblion a sefydliadau fel Cadwch Gymru'n Daclus, sy'n cynrychioli ymrwymiad Cymru i adael ein planed mewn cyflwr gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Roeddwn yn ddigon ffodus yn ddiweddar i brofi hyn yn uniongyrchol gan y bobl ifanc o rai o ysgolion...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Eco-Sgolion (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Mae'r rhaglen Eco-Sgolion yn gweithredu mewn 75 o wledydd gyda bron i 50,000 o ysgolion yn cymryd rhan, sy'n golygu mai hon yw'r rhaglen addysg amgylcheddol fwyaf yn y byd. Yng Nghymru, mae tua 90 y cant o ysgolion wedi ymgysylltu â'r rhaglen Eco-Sgolion gyda 60 y cant o ysgolion wedi cyflawni achrediad baner werdd. Yn ystod y ddegfed flwyddyn ar hugain o'n cyfranogiad, mae gan Gymru un o'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cymorth Iechyd Meddwl mewn Ysgolion (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch yn fawr, Hefin. Mae'n ddrwg iawn gennyf glywed am yr anawsterau y mae'r unigolyn ifanc y gwnaethoch gyfeirio atynt yn eu cael. Rwy'n siŵr eich bod yn cydnabod bod iechyd meddwl yn brif flaenoriaeth i mi ac i'r Llywodraeth. Dyna pam, er gwaethaf ein cyfyngiadau ariannol, ein bod wedi parhau i ddiogelu cyllid ar gyfer ein dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl, ac rydym yn buddsoddi...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cymorth Iechyd Meddwl mewn Ysgolion (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Yn fy natganiad llafar i'r Senedd ar 14 Mai, dywedais mai iechyd meddwl da fydd y llwyfan y bydd ein system addysg yn cael ei hadeiladu arno. Mae'r Cwricwlwm i Gymru, ynghyd â'n canllawiau statudol ar ddull ysgol gyfan o ymdrin â lles emosiynol a meddyliol, yn cefnogi'r uchelgais hwn.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Polisïau Gwisg Ysgol Statudol (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Heledd. Wel, mae'r canllawiau'n statudol eisoes, felly mae'n rhaid i ysgolion a chyrff llywodraethu roi sylw i'r canllawiau. Mae'r canllawiau statudol diwygiedig yn nodi na ddylai gwisg â brand, gan gynnwys y defnydd o logos, fod yn ofyniad gorfodol i ddisgyblion. Mae hefyd yn cynnwys y cyngor na ddylai ysgolion gael trefniadau un cyflenwr gyda chontractwyr penodol. Rwyf newydd anfon...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Polisïau Gwisg Ysgol Statudol (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Yn dilyn cyhoeddi'r canllawiau statudol diwygiedig ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion, gofynnwyd i gyrff llywodraethu adolygu eu polisïau gwisg ysgol presennol. Rwy'n parhau i godi ymwybyddiaeth o'r canllawiau statudol gydag ysgolion. 

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Jenny, ac mae'n wych clywed am y gwaith cadarnhaol a ddisgrifiwyd gennych yn ysgol Albany. Mae'r rhaglen cymunedau dysgu cynaliadwy yn cefnogi amrywiaeth eang o brosiectau ac mae'n ymwneud â mwy na darparu ysgolion a adeiledir o'r newydd, ac rydym wedi cyflawni prosiectau adnewyddu mawr i wella cyfleusterau presennol, yn enwedig lle mae cyfle cyfyngedig i ailadeiladu. Mae'r rhaglen...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y Rhaglen Ysgolion ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Mae ein rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn cyd-fynd yn llawn â'r datganiad sefyllfa ar ganol trefi ac egwyddorion 'canol trefi yn gyntaf' wrth ystyried ysgolion a cholegau newydd. Mae'r lleoliad a'r cysylltiadau â chanol trefi a dinasoedd yn cael eu hystyried yn allweddol i wella mynediad a chefnogi mwy o ymwelwyr.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch yn fawr, Llyr. Os caf ddechrau drwy ddweud na ddylai plant a phobl ifanc fod angen diagnosis i dderbyn darpariaeth ddysgu ychwanegol. Rydym wedi bod yn glir iawn gydag ysgolion ac awdurdodau lleol ynglŷn â hynny. Rydym hefyd wedi buddsoddi'n helaeth iawn wrth weithredu ADY, sy'n dal i fod yn broses barhaus. Mae rhai plant yn dal i drosglwyddo o'r hen broses anghenion addysgol...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Mae'r fframwaith statudol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol yn sicrhau darpariaeth ddysgu ychwanegol i ddysgwyr ADY sy'n seiliedig ar ddull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant. Lluniwyd y Cwricwlwm i Gymru i chwalu'r rhwystrau i bob dysgwr, gan roi mwy o hyblygrwydd i athrawon ddiwallu anghenion unigol pob plentyn yn y ffordd orau.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch yn fawr, Mabon. Fe fyddwch yn ymwybodol fod penderfyniad Prifysgol Aberystwyth i dynnu'n ôl o addysg gychwynnol i athrawon wedi deillio o'r broses annibynnol a wneir ar ein rhan gan Gyngor y Gweithlu Addysg. Nid yw hynny'n rhywbeth a wnawn ni yn y Llywodraeth, a phenderfynodd Prifysgol Aberystwyth beidio ag apelio yn erbyn hynny. Roedd ein hymdrechion yn canolbwyntio felly ar geisio...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch am y cwestiwn atodol, Laura Anne. Fel y dywedais yn fy ateb gwreiddiol, mae cyflogi staff ysgolion yn fater i awdurdodau lleol. Rhaid i gyrff sy'n cyflogi sicrhau bod staff digonol, addas yn cael eu cyflogi i weithio yn yr ysgol i ddarparu addysg sy'n briodol ar gyfer oedrannau, galluoedd ac anghenion y disgyblion. Rydym newydd gael y ffigurau ar gyfer faint o arian y mae llywodraeth...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diswyddiadau Athrawon (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu sy'n gyfrifol am gyflogi athrawon; ni all Gweinidogion Cymru ymyrryd. Er bod awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu yn gyfrifol am staffio ysgolion, rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa ledled Cymru ac yn gweithio gydag ysgolion i leihau'r effaith ar ddysgwyr.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Cefin. Fel y dywedais yn fy ateb cyntaf i chi, prin fod cyllid Llywodraeth Cymru a ddarperir drwy CCAUC yn 10 y cant o gyfanswm cyllid y sector ar gyfer darparwyr Cymru. Mae'r heriau y maent yn eu hwynebu yn deillio o ystod o ffactorau, fel cyllid myfyrwyr tramor, newidiadau mewn refeniw masnachol ac incwm ymchwil. Rydym am wneud yr hyn a allwn i gefnogi ein sector prifysgolion, a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch, Cefin, ac rydych chi'n llygad eich lle fod holl ymagwedd Llywodraeth flaenorol y DU tuag at fewnfudo a'r hinsawdd hynod ddigroeso sydd wedi'i chreu wedi cael effaith fawr ar recriwtio myfyrwyr tramor, ac mae hynny wedi achosi anawsterau sylweddol iawn i brifysgolion yng Nghymru, ac nid ydym wedi cefnu ar hynny eto. Yn amlwg, roedd adolygiad y pwyllgor cynghori ar fudo yn cynnwys...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Diolch am y cwestiwn, Cefin. Rwyf am gydnabod fy mod yn gwybod bod hwn yn gyfnod heriol iawn i sefydliadau addysg uwch nid yn unig yng Nghymru, ond ledled y DU. Er bod dyraniadau cyllid CCAUC yn anodd i sefydliadau, cyhoeddwyd y gostyngiadau i gyllidebau addysg uwch yn y gyllideb derfynol ym mis Mawrth, a gwn fod y sector wedi bod yn cynllunio yng nghyd-destun y pwysau ar gyllid. Mae...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Wel, rydych chi'n codi adroddiad y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn gyson, ac fel rwy'n gorfod esbonio o hyd, mae'r ystadegau am PISA a amlygwyd yn adroddiad y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn ymwneud â phlant a phobl ifanc nad ydynt wedi bod drwy'r cwricwlwm newydd. Rydym hefyd yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau ein bod yn dysgu gan wledydd eraill lle maent wedi mynd ar drywydd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (10 Gor 2024)

Lynne Neagle: Wel, mae'n teimlo fel pe baem wedi bod yma droeon o'r blaen, oherwydd fe atebais lawer o'r cwestiynau hyn yr wythnos diwethaf pan nad oeddech chi yma, ond rwy'n hapus iawn i fynd dros hyn eto er eich budd chi. Mae lleihau baich gwaith athrawon yn flaenoriaeth i'r Llywodraeth hon. Mae gennym grŵp strategol ar lwyth gwaith wedi'i sefydlu gydag amrywiol ffrydiau gwaith y mae ein partneriaid yn...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.