Canlyniadau 1–20 o 5000 ar gyfer speaker:Rhun ap Iorwerth

7. Cwestiynau Amserol: Datganiad Hannah Blythyn AS (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Most of us were here yesterday when the Member for Delyn gave her personal statement, and across the benches in this Senedd we all owe it to each other to look after one another, and we all appreciated how difficult it would have been for Hannah to speak yesterday. She spoke with bravery, and I think we owe it to her also to be pursuing this today. I wrote to the First Minister yesterday...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Diolch yn fawr iawn, Lywydd, a diolch yn fawr iawn i bob un sydd wedi cymryd rhan yn y ddadl yma. Ar wahân i'r cyfraniadau o'r meinciau yma, mae'n rhaid imi ddweud mor siomedig ydw i yn y cyfraniadau heddiw. 

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: I'm disappointed today not just in the lack of confidence in Wales that I hear from Members from the Conservative benches—I guess we're used to that, but have some confidence in the opportunities that devolution offers us. But the main disappointment is in listening to the Minister speak. And I'm sorry to say, but I have to tell you how that sounded from where we're sitting. It sounded as...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: How do you think they manage to get consistency between England and Scotland?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: But crime is crime, isn't it?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Well, I hope they’re not going to be there for long.

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Will you take an intervention?

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: I’m grateful to you for taking an intervention. We’re talking here about powers that are already devolved. Policing, for example, is not only devolved to Northern Ireland and to Scotland, but even cities in England. Why do you think that we are incapable as a nation of controlling these matters? I agree with you on my attitude towards the current Government that we have, but we’re...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: The Government amendment confirms what Plaid Cymru has always pointed to as the main difference between ourselves and Labour in Wales: that when it comes to fairness and ambition for Wales, they will more often than not choose to dilute our asks and dampen the scale of aspiration that we hold for the future of our nation. So, when Labour Welsh Secretary Jo Stevens blames Liz Truss's...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Mae yna lawer y gallwn ni gytuno efo fo yng ngwelliant y Llywodraeth heddiw. Ydy, mae llanast y Llywodraeth Geidwadol flaenorol wedi gadael cyd-destun heriol iawn o ran y pwrs cyhoeddus, ac, oes, mae yna angen i Lywodraethau Cymru a San Steffan weithio efo'i gilydd i gryfhau datganoli. Ond yr hyn sydd yn rhyfeddol—ac mae o wir yn rhyfeddol—ydy nad ydy Llywodraeth Lafur Cymru yn teimlo y...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Much has been made of having two Labour Governments working side by side. I’ll be the first to welcome co-operation, certainly. Labour promised change, including a change in the relationship between Welsh and UK Governments. It was long overdue. But the warm words of a party once in opposition must translate to deeds of a party now in Government. Let me quote the previous First Minister:...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. Mi osodwyd y cynnig yma ym merw ymgyrch yr etholiad cyffredinol, etholiad lle gwnaeth Plaid Cymru roi pwyslais digyfaddawd ar flaenoriaethau Cymru a rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf. Mae'r ffaith bod y neges honno wedi treiddio drwy gymunedau ymhob rhan o Gymru yn cael ei adlewyrchu yng nghanlyniad gorau erioed Plaid Cymru mewn etholiad San Steffan. Mi oedd...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Rydym ni ym Mhlaid Cymru'n glir am y mathau o bethau rydym ni'n credu y dylai Llywodraeth ddatganoledig geisio eu cyflawni ar gyfer Cymru. Mi wnawn ni amlinellu llawer o'r rheini rhwng rŵan a mis Mai 2026: sicrhau datblygiad economaidd yn seiliedig ar dargedau uchelgeisiol; strategaeth wirioneddol ar gyfer brwydro yn erbyn tlodi plant—eto, efo targedau mesuradwy; cronfa gyfoeth sofran i...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Rydym ni yn y sefyllfa anffodus erbyn hyn o fod â rhagor i'w ddweud am yr hyn a adawyd allan o raglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth na'r hyn sydd ynddi hi: mae trefniadau llywodraethu amgylcheddol ôl-Brexit sydd wedi bod ar waith ers amser maith mewn gwledydd eraill yn y DU yn cael eu dal yn ôl o hyd; oedi mesurau arloesol i greu Senedd gytbwys o ran rhywedd dro ar ôl tro, o bosibl o nawr...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Pan ddaeth o'n Brif Weinidog yn ôl ym mis Mawrth, mi amlinellodd y Prif Weinidog ei uchelgais o i gyflawni newid cadarnhaol a blaengar, ac mi oeddem ni ar y meinciau yma yn barod i hyrwyddo'r weledigaeth honno, mewn ffordd, ac i weithio'n adeiladol efo'r Llywodraeth i'w chyflawni. Ac, wedi'r cyfan, mi oedd cyflawni newid cadarnhaol a blaengar wrth wraidd y cytundeb cydweithio a oedd eisoes...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Ni atebodd y Prif Weinidog fy nghwestiwn am y £3 biliwn a pha gyfran o hynny fydd yn dod i ddur yng Nghymru; efallai y gall ddychwelyd at y pwynt hwnnw. Ond fe wnaf i gloi gydag iechyd. Prin fod yr Ysgrifennydd iechyd newydd yn Lloegr wedi camu i mewn i'r adran iechyd cyn iddo ddatgan bod y GIG wedi torri. Rwy'n tybio ei fod yn siarad am y GIG yn Lloegr, er, gan fod Llafur yng Nghymru wedi...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Bydd llawer o bobl sy'n gwrando ar hynna yn gresynu nad yw Prif Weinidog Cymru yn mynnu ar y tegwch hwnnw i Gymru a'r penderfyniadau hynny am ariannu o amgylch HS2. Ac i gael Prif Weinidog yn dweud ei fod yn hapus i faniffesto gael ei weithredu nad oedd yn addo mynd ar drywydd buddiannau Cymru o ran datganoli trosedd a chyfiawnder, mae hwnnw'n arwydd pryderus ar ddechrau'r Llywodraeth newydd...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Diolch yn fawr iawn. Dwi am ddechrau drwy longyfarch bob Aelod Seneddol gafodd eu hethol yng Nghymru'r wythnos diwethaf, a dymuno'n dda iawn iddyn nhw yn cynrychioli cymunedau Cymru. Mi wnaeth Cymru ddatgan ei barn yn glir iawn am 14 blynedd o lywodraetha Ceidwadol, ond mi oedd yna neges amlwg iawn i Lafur hefyd i beidio â chymryd Cymru yn ganiataol. Mi wnaeth Plaid Cymru sefyll ar...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Rwyf i wedi ysgrifennu at Brif Weinidog newydd y DU yn ei llongyfarch ac rwy'n gwybod y bydd y pedwar AS Plaid Cymru yn ei ddwyn ef a'i Lywodraeth newydd i gyfrif yn gadarn ond yn adeiladol. Rydym ni eisoes wedi clywed llawer gan Brif Weinidog y DU am ei ddymuniad i ailosod y berthynas rhwng Llywodraethau a chenhedloedd y DU, ond mae'n rhaid i'r geiriau hynny, er eu bod i'w croesawu, olygu...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 2 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: Y diffyg addewidion i Gymru sydd mor amlwg yn yr etholiad hwn, os caf i ddweud. Rydym ni'n gwybod y byddai'r methiant i gyflawni o ran unrhyw un o'r materion hynny y soniais amdanyn nhw a anwybyddwyd gan y Prif Weinidog, heb sôn am anwybyddu pob un ohonyn nhw, yn gyfystyr â bradychu buddiannau Cymru. Ni allwn ganiatáu i Lafur mewn Llywodraeth gymryd Cymru yn ganiataol. O agwedd ddirmygus,...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.