Canlyniadau 1–20 o 1900 ar gyfer speaker:Vikki Howells

6. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad — Atebolrwydd Aelodau Unigol (17 Gor 2024)

Vikki Howells: Ddirprwy Lywydd, bu cryn drafod ar y lefelau isaf erioed o ymddiriedaeth mewn gwleidyddion yn y cyfryngau ac mewn sgyrsiau ar y stryd. Fel cynrychiolwyr etholedig, mae'n ddyletswydd arnom i wneud popeth a allwn i ailadeiladu a chynnal ymddiriedaeth ynom. Bydd llawer o'r gwaith ailadeiladu'n digwydd drwy ein gweithredoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn. Mae rhai o'r themâu sy'n dod i'r amlwg yn...

6. Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad — Atebolrwydd Aelodau Unigol (17 Gor 2024)

Vikki Howells: Ddirprwy Lywydd, yn ystod eleni, codwyd y cwestiwn ynghylch sut i ddwyn Aelodau unigol i gyfrif mewn sawl cyd-destun, yn ogystal â'r gwaith sydd ar y gweill yn y Pwyllgor Safonau Ymddygiad. Heddiw, hoffwn fanteisio ar y cyfle i nodi i'r Senedd y cyd-destun pam mae hyn yn bwysig, y gwaith y mae'r pwyllgor wedi'i wneud hyd yma, a'r hyn y mae'n bwriadu ei wneud gyda'i ymchwiliad i atebolrwydd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Pwerau Trethiant er Budd Cymunedau (17 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddoch, roeddwn yn frwd fy nghefnogaeth i gynlluniau i gyflwyno treth ar dir gwag pan gawsant eu cynnig gan Lywodraeth Cymru yn ystod y Senedd ddiwethaf. Gallent fod yn ddull hynod bwerus i hyrwyddo adfywio a mynd i'r afael â mannau problemus ('grot spots') sy'n falltod ar ein cymunedau lleol. Roeddwn yn siomedig pan ataliwyd ymdrechion i gyflwyno hyn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Pwerau Trethiant er Budd Cymunedau (17 Gor 2024)

Vikki Howells: 5. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei phwerau trethiant er budd cymunedau ledled Cymru? OQ61455

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Twf Economaidd (16 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Prif Weinidog. Yn sicr mae'n drawiadol gweld y ffordd y mae Llywodraeth Keir Starmer wedi bwrw ati ar unwaith ar draws amrywiaeth o feysydd polisi, ond un ymyrraeth arbennig o drawiadol yw creu'r gronfa gyfoeth genedlaethol i fuddsoddi yn niwydiannau newydd y dyfodol trwy ddod â sefydliadau allweddol ynghyd a chynnig cynnig cymhellol i fuddsoddwyr. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Twf Economaidd (16 Gor 2024)

Vikki Howells: 5. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth newydd y DU ynglŷn â hybu twf economaidd? OQ61483

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Anghenion Tai Tenantiaid (10 Gor 2024)

Vikki Howells: Ysgrifennydd y Cabinet, cyfarfûm â gofal a thrwsio Cwm Taf yn ddiweddar, ac fe wnaethant ddweud wrthyf fod nifer y bobl sy'n gofyn am gymorth ganddynt wedi cynyddu mwy na 134 y cant rhwng 2018-19 a 2022-23. Yn amlwg, mae'n well ym mhob ffordd i bobl os gallwn eu galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain, ond dywedir wrthyf fod perchnogion tai hŷn yn ei chael hi'n fwyfwy anodd ariannu'r...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Dirprwy Lywydd, a diolch i chi, Prif Weinidog, am eich datganiad chi yma heddiw. Yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, rwy'n croesawu eich cyfeiriad chi at y gwaith pwysig y mae fy mhwyllgor i'n ei wneud ar atebolrwydd Aelodau unigol a'ch bod chi unwaith eto wedi datgan yr ymrwymiad i ganiatáu deddfwriaeth ar fater pwysig dichell. Prif Weinidog, a ydych chi'n cytuno â mi fod...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Eisteddfod Genedlaethol 2024 ( 9 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Prif Weinidog. Ar 3 Awst, mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Bontypridd—y tro cyntaf iddi gael ei chynnal yn y de ers 2010. Ar ôl i'r cyhoeddiad gael ei wneud yn Aberdâr yn fy etholaeth i y llynedd, a chyda rhaglen o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ledled ardal gyfan yr awdurdod lleol, mae hwn wir yn ddathliad i Rondda Cynon Taf gyfan. Rwy'n awyddus ein bod yn manteisio i'r...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Eisteddfod Genedlaethol 2024 ( 9 Gor 2024)

Vikki Howells: 3. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Eisteddfod Genedlaethol 2024? OQ61408

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, 'Trydydd adroddiad ar ddeg i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9' ( 3 Gor 2024)

Vikki Howells: Hoffwn gloi drwy ddiolch i'r Aelod am y ffordd gadarnhaol a pharchus y mae wedi ymgysylltu â'r pwyllgor a'r broses safonau.

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, 'Trydydd adroddiad ar ddeg i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9' ( 3 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Lywydd. Fel Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad, rwy'n gwneud y cynnig yn ffurfiol. Mae'r pwyllgor wedi ystyried adroddiad gan y comisiynydd safonau mewn perthynas â chwyn a wnaed yn erbyn Mick Antoniw AS ynghylch trydariad sarhaus. Rhoddodd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ystyriaeth ofalus i adroddiad y comisiynydd, ac mae ein hadroddiad yn nodi dyfarniad y pwyllgor ynghylch y...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Maes Awyr Caerdydd ( 3 Gor 2024)

Vikki Howells: Ysgrifennydd y Cabinet, mae 96 y cant o feysydd awyr y byd mewn perchnogaeth gyhoeddus, ac mae bob amser yn fy mhoeni bod y Ceidwadwyr yn awyddus i hyrwyddo Maes Awyr Rhyngwladol Teesside a'i fodel perchnogaeth gyhoeddus, ond eto maent bob amser yn awyddus i ladd ar Faes Awyr Caerdydd a'i bwysigrwydd rhyngwladol i ni a'i arwyddocâd economaidd hefyd. O gofio'r ffigurau gwerth ychwanegol gros...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Canser yr Ysgyfaint ( 3 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae diagnosis cynnar o ganser yr ysgyfaint yn hollbwysig. Mae chwech o bob 10 o bobl yn goroesi eu canser am bum mlynedd neu fwy os gwnaed diagnosis ar ei gam cynharaf, o gymharu â llai nag un o bob 10 ar ei gam hwyraf. Gall archwiliadau iechyd yr ysgyfaint wneud gwahaniaeth gwirioneddol, ac yn ddiweddar, mae tîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Canser yr Ysgyfaint ( 3 Gor 2024)

Vikki Howells: 3. Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella canlyniadau i bobl yng Nghwm Cynon a gaiff eu heffeithio gan ganser yr ysgyfaint? OQ61362

11. Dadl Fer: Gwarchod cymunedau rhag effaith cloddio am fwynau: Yr angen i gau Chwarel Craig yr Hesg (26 Meh 2024)

Vikki Howells: Ers cael fy ethol yn 2016, rwyf wedi cyd-sefyll gyda thrigolion Glyn-coch i wrthwynebu’n ffurfiol bob cais cynllunio i ehangu chwarel Craig-yr-Hesg, ac mae’n braf iawn cael cwmni Heledd yn hynny o beth ers iddi hi gael ei hethol. Credaf ein bod wedi ffurfio perthynas waith drawsbleidiol ragorol ar y mater hwn i gefnogi ein hetholwyr. Mae’r holl bryderon y mae Heledd wedi’u hamlinellu...

5. Datganiadau 90 Eiliad (26 Meh 2024)

Vikki Howells: Roedd 23 Mehefin yn nodi 130 o flynyddoedd ers trychineb glofa’r Albion, yr ail drychineb glofaol gwaethaf yng Nghymru. Collodd 290 o ddynion a bechgyn eu bywydau, gyda'r ieuengaf yn ddim ond 13 oed. Roedd y rhan fwyaf yn dod o Gilfynydd, y dywedodd gohebwyr ei bod fel tref y meirw. Siaradais am y trychineb yma dair blynedd yn ôl, pan soniais am fy ngobeithion y byddai digwyddiad yr oeddwn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Hanes a Threftadaeth Cymoedd y De (26 Meh 2024)

Vikki Howells: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Drwy brosiect Ail-ddweud Stori'r Cymoedd, bu pwyllgor Pwll Gerddi Lee ym Mhenrhiw-ceibr yn fy etholaeth yn gweithio gydag Amgueddfa Cymru i ddod â threftadaeth gyfoethog y pentref yn fyw. Cefnogodd yr amgueddfa oedolion a phlant i gasglu a churadu straeon ac arteffactau lleol, gan ddysgu sgiliau gwerthfawr a gwarchod eu treftadaeth, gan arwain at lwybr celf ac...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Hanes a Threftadaeth Cymoedd y De (26 Meh 2024)

Vikki Howells: 6. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo mynediad i hanes a threftadaeth Cymoedd y de? OQ61334

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Yr Argyfwng Costau Byw (25 Meh 2024)

Vikki Howells: Diolch, Prif Weinidog. Rwy'n aelod o'r Undeb Gweithwyr Siopau, Dosbarthu a Gwaith Perthynol, ac yn  ddiweddar, mae wedi rhyddhau canlyniadau ei arolwg costau byw diweddaraf, gan amlygu sut mae argyfwng costau byw y Torïaid wedi effeithio ar bobl sy'n gweithio. Mae tri chwarter yr ymatebwyr yn teimlo'n waeth eu byd nag yr oedden nhw yn yr etholiad cyffredinol diwethaf, a 72 y cant yn ei...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.