Canlyniadau 1–20 o 2000 ar gyfer speaker:Lee Waters

Grŵp 6: Cyhoeddi hysbysiadau (Gwelliant 19) ( 9 Gor 2024)

Lee Waters: Yn fyr, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig nad ydym yn drysu dulliau a chanlyniadau yn y fan yma. Rwy'n credu mai'r canlyniad y mae arnom ni eisiau ei weld yw cefnogi newyddiaduraeth leol. Nid drwy roi cymhorthdal i hysbysebion astrus yw'r ffordd i wneud hynny. Mae arnom ni eisiau cefnogi gwneud gwybodaeth yn hygyrch i bobl. Nid cyhoeddi hysbysebion astrus mewn papurau newydd yw'r ffordd i wneud...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

Lee Waters: Rwy'n credu y bu'r dadleuon a gawsom ni ar y mater hwn yn enghraifft dda o'r broses seneddol ar waith a'r ffordd gydsyniol y gallwn ni weithio ar draws llinellau plaid yn y Senedd hon. Erbyn hyn mae consensws ar draws y Siambr bod dweud celwydd yn fwriadol yn tanseilio ymddiriedaeth y cyhoedd mewn gwleidyddiaeth ac yn berygl y mae angen mynd i'r afael â hi'n gadarn. Rwy'n credu mai'r prif...

7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Bil Buddion Ynni Cymunedol (26 Meh 2024)

Lee Waters: —iâ yn yr Antarctig yn datblygu ar gyfradd lawer cyflymach nag a ragwelwyd gennym. Felly, bydd angen dod â chymunedau gyda ni, ond drwy ohirio gweithredu yn erbyn newid hinsawdd, byddwn yn rhoi’r cymunedau hynny mewn perygl llawer mwy nag y byddem yn dymuno. Mae'n bwysig ein bod yn deall y cyfaddawdau hynny, a'n bod yn eu hwynebu mewn ffordd ddoeth. Diolch.

7. Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Bil Buddion Ynni Cymunedol (26 Meh 2024)

Lee Waters: Hoffwn wneud ymyriad byr i danlinellu fy nghefnogaeth i’r egwyddorion y tu ôl i’r cynnig heddiw. Yn amlwg, mae arnom eisiau mwy na sbarion, ac mae arnom eisiau dysgu gwersi’r gorffennol lle mae’r model echdynnol yn gwneud niwed i Gymru. Yn amlwg, mae ein hasedau adnewyddadwy a naturiol ymhlith ein cryfderau mwyaf wrth inni geisio adfywio ein heconomi, ac mae'n hollbwysig ein bod yn...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

Lee Waters: Rydych yn dyfynnu astudiaeth Belfast eto, sydd, fel y dywedwch, yn cael ei chrybwyll yn y ddeiseb. Rydym wedi dweud sawl tro fod hyn yn rhywbeth gwahanol. Nid yw'n cymharu tebyg â'i debyg. Mae’r astudiaeth honno’n ymwneud â therfyn 20 mya sydd eisoes yn bodoli yng nghanol y ddinas, a chasgliad yr astudiaeth honno yw ei bod yn argymell bod y cyngor yn mabwysiadu dull gweithredu ardal...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

Lee Waters: Wel, dylech ddarllen yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y panel—ac rwy'n credu bod yr adroddiad terfynol allan yn fuan—sy'n mynd i mewn iddo'n fanwl, ond yn y bôn gwnaed penderfyniad gan swyddogion awdurdodau lleol eu bod am gadw at lythyren y canllawiau ac nad oeddent am ei adolygu am flwyddyn i roi amser iddo ymsefydlu. Fel awdurdodau priffyrdd lleol, dewis iddynt hwy oedd hyn. Roedd y...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

Lee Waters: Dylai protest o'r maint hwn wneud inni oedi a myfyrio—ac mae wedi gwneud hynny. Er bod y ddeiseb ei hun yn anffodus yn llawn o gamddealltwriaeth a chamwybodaeth, nid dyna'r pwynt mewn gwirionedd. Rhoddodd cannoedd o filoedd o bobl eu henwau arni, ac fe wnaeth inni gymryd sylw. Nawr, roeddem yn disgwyl gwrthwynebiad wrth gwrs, ond roedd ei angerdd yn fwy na'r disgwyl. Diolch byth, mae pethau...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

Lee Waters: Rwyf am eich profi chi ar hynny, oherwydd nid wyf yn siŵr fod y gwahaniaeth rhyngom mor fawr â hynny. Felly, ddwy flynedd yn ôl, pan wnaethom bleidleisio ar hyn, dywedodd eich llefarydd eich bod yn ei gefnogi y tu allan i ysbytai; mae ein canllawiau'n dweud 'o fewn 100m i ysbytai'. Fe ddywedoch chi 'ysgolion a meysydd chwarae'; mae'r canllawiau'n dweud 'unrhyw leoliad addysg'. Fe ddywedoch...

7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Tata Steel (14 Mai 2024)

Lee Waters: Defnyddiwyd y geiriau 'dinistriol' a 'thrychinebus', ac mae'n anodd dod o hyd i ansoddeiriau eithaf sy'n disgrifio'r effaith y bydd hyn yn ei chael. Bydd hyn yn gwneud Cymru'n dlotach. Mae hyn yn mynd i wneud economi de Cymru yn dlotach yn sylweddol am genedlaethau i ddod. Nid wyf yn credu y dylem danbrisio maint effaith hyn ar ein heconomi a'n cymdeithas. Ac rwy'n croesawu pob cyfle y mae'r...

5. Datganiadau 90 Eiliad ( 8 Mai 2024)

Lee Waters: David Marquand, a fu farw bythefnos yn ôl, oedd un o feddylwyr gwleidyddol mwyaf blaenllaw Prydain. Roedd ei ysgrifau drwy'r 1980au a'r 1990au yn arloesol ac yn cael eu hedmygu'n fawr. Yn AS Llafur, un o sylfaenwyr y Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol, Democrat Rhyddfrydol ac yn ddiweddarach, yn aelod o Blaid Cymru, fe wnaeth nodi un tro ei fod wedi bod mewn mwy o 'parties' na Thywysog Cymru....

8. Dadl Plaid Cymru: Uchafswm ar roddion gwleidyddol ( 1 Mai 2024)

Lee Waters: Rwyf wedi'i chael hi'n anodd prosesu fy nheimladau am y materion ger ein bron heddiw, ac mae hon yn araith y byddai’n well gennyf fod wedi’i hosgoi. Pan gyhoeddwyd y newyddion am y rhodd, dywedais yn syth fy mod yn credu ei bod yn gyfeiliornus ac na ellid ei chyfiawnhau—mae hynny wedi'i gofnodi—ac nid yw fy marn wedi newid. Mae £200,000 yn swm syfrdanol o arian, na welwyd ei debyg...

Grŵp 11: Refferendwm ar Ddeddf Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) 2024 (Gwelliannau 37, 38) (30 Ebr 2024)

Lee Waters: Diolch. O ran y cwestiwn pryd y mae refferendwm yn briodol ai peidio, a nododd refferendwm 2011, ar ôl hynny, cyhoeddodd Pwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi adroddiad swmpus iawn a ddywedodd, yn eu barn nhw, y dylem ni osod y safon yn llawer uwch. Rwyf wedi sylwi, bob tro mae yna gynnig i newid y setliad datganoli, mae'r Ceidwadwyr wastad yn awgrymu refferendwm. Wnaethon nhw ddim awgrymu...

Grŵp 4: Y system bleidleisio yn etholiadau cyffredinol y Senedd a dyrannu seddi (Gwelliannau 32, 33, 34, 39, 35, 36) (30 Ebr 2024)

Lee Waters: Hoffwn wneud ymyriad byr i ymateb i rai o'r pwyntiau a wnaeth Darren Millar. Roedd yn araith deg a rhesymol, ac rwy'n siŵr y byddwn ni'n cydymdeimlo ag elfennau ohoni ar draws y Siambr. Ond, wrth gwrs, fel y gwyddom ni, mae systemau etholiadol yn gawdel enwog. Mae cymaint ohonyn nhw, ac mae gan bawb eu ffefrynnau eu hunain, ac rwy'n siŵr, o gwmpas y Siambr hon, pe byddem yn rhoi pleidlais...

Grŵp 3: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o’r Senedd neu’n ymgeisydd: personau sydd wedi eu heuogfarnu o ddichell o fewn y pedair blynedd diwethaf (Gwelliant 43) (30 Ebr 2024)

Lee Waters: Diolch i Adam Price am gyflwyno hwn, a Jane Dodds hefyd am ychwanegu ei chefnogaeth. Mae'n rhaid i mi ddweud, pan glywais i Adam Price yn gwneud y dadleuon y tro diwethaf i ni drafod hyn, roeddwn i'n amheus, ond cytunais i'w drafod ymhellach ac i siarad â'r tîm yn Compassion in Politics a noddodd yr adroddiad, a phrofi'r dadleuon, a rhaid imi ddweud fy mod wedi fy mherswadio bod hwn yn gam...

Cwestiwn Brys: Digwyddiad Difrifol yn Ysgol Dyffryn Aman (24 Ebr 2024)

Lee Waters: Diolch. Rwyf innau hefyd yn siarad fel un o gyn-ddisgyblion yr ysgol a rhywun sy'n cynrychioli rhan o'r dalgylch, ac rwyf am gydymdeimlo'n fyr â phawb sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad a'r rhai sydd wedi ymateb. Gwelsom i gyd y lluniau o rieni'n rhuthro at gatiau'r ysgol yn poeni am eu plant, a gall pob un ohonom sy'n rhieni ac sydd â phlant yn ein teuluoedd ddychmygu pa mor ofidus oedd...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar berfformiad Dŵr Cymru' (24 Ebr 2024)

Lee Waters: Os caf ddechrau'n fyr drwy gydymdeimlo â disgyblion, athrawon a theuluoedd Ysgol Dyffryn Aman. Mae nifer ohonom yn y Siambr hon yn gyn-ddisgyblion, ac mae pob un ohonom yn bryderus o weld yr hyn sy'n digwydd yno y prynhawn yma. Rwy'n falch iawn o weld bod y gwaith o graffu ar berfformiad Dŵr Cymru yn mynd rhagddo. Mae llawer o ewyllys da i'w gael tuag at gwmni sydd, fel y dywed, er lles...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig (17 Ebr 2024)

Lee Waters: A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi'r camau nesaf ar gyfer datblygu strategaeth ddiwydiannol ar gyfer pren?

2. Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (20 Maw 2024)

Lee Waters: Rwy'n credu bod ailadrodd camwybodaeth, gwybodaeth ffug a chelwyddau'n barhaus yn ein Siambr ddemocrataidd yn druenus, ac mae hynny'n rhywbeth i fod â chywilydd ohono. Nid yw hwn yn bolisi cyffredinol. Nid ydym wedi gwahardd adeiladu ffyrdd. Nid ydym yn taflu arian tuag at Trafnidiaeth Cymru. Rydym yn ariannu uwchraddio am y tro cyntaf ers oes Fictoria yn y rhan fwyaf poblog o Gymru i greu...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.