Canlyniadau 1–20 o 900 ar gyfer speaker:Altaf Hussain

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Anghenion Tai Tenantiaid (10 Gor 2024)

Altaf Hussain: Cabinet Secretary, it's always a pleasure to have your gentle response to our questions. As we're all well aware, we have a serious shortage of housing, and I welcome moves to increase the supply of homes across Wales as we seek to eliminate homelessness. However, we have to ensure that we not only build these homes quickly, but we also ensure that they meet the needs of those seeking to...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Anghenion Tai Tenantiaid (10 Gor 2024)

Altaf Hussain: 6. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod tai yn diwallu anghenion tenantiaid ar bob cam o'u bywydau? OQ61442

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Effaith yr Etholiad Cyffredinol ( 9 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch, Prif Weinidog. Yn anffodus, difaterwch oedd enillydd mwyaf yr etholiad cyffredinol. Cawsom ni un o'r niferoedd lleiaf o bleidleiswyr a gofnodwyd erioed. Mae fy mhlaid i yn cymryd llawer o'r bai am hynny, ond felly hefyd y mae eich plaid chi. Ymhell o gael mandad aruthrol, cefnogaeth dim ond traean o'r etholwyr a wnaeth drafferthu pleidleisio y sicrhaodd eich plaid. Felly, Prif...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Effaith yr Etholiad Cyffredinol ( 9 Gor 2024)

Altaf Hussain: 4. Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd canlyniad yr etholiad cyffredinol yn ei chael ar bobl Cymru? OQ61445

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Rhestrau aros y GIG ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Mae’n bleser cymryd rhan yn y ddadl hon y prynhawn yma, er nad yw'r pwnc yn bleserus, sef methiant enbyd Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag amseroedd aros yn GIG Cymru. Pan ymddeolais fel meddyg ymgynghorol orthopedig, ni fu gennyf fawr o restr aros. A dweud y gwir, mynnais fod rheolwyr yr ysbyty yn caniatáu imi weld cleifion oedrannus yn breifat, yn rhad ac am ddim, er mwyn sicrhau...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Prosiectau Ynni Adnewyddadwy ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn anffodus, mae llawer o gymunedau yn fy rhanbarth yn cael eu defnyddio fel mannau ar gyfer profi technolegau ynni adnewyddadwy. Mae'n edrych yn debyg y bydd pentref Bryn yn dod dan gysgod 18 o dyrbinau gwynt, pob un yn fwy na'r Shard yn Llundain. Nid wyf yn gofyn i chi wneud sylwadau ar gais cynllunio unigol, ond yn hytrach, i roi sylw i'r egwyddorion. Sut y...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch eto, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn anffodus, mae canlyniadau uniongyrchol y prinder nyrsys nid yn unig yn effeithio ar ddiogelwch cleifion, ond hefyd ar nifer y bobl sy’n aros mewn poen am driniaeth yn ein GIG. Mae gennym y rhestrau aros hiraf yn y DU, a thros 21,000 o bobl yn aros yn hwy na dwy flynedd am driniaeth. Mae hyn yn gywilyddus. Ysgrifennydd y Cabinet, mae Syr Keir Starmer yn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Wrth gwrs, y brif her yw cadw staff nyrsio. Ar hyn o bryd, mae oddeutu 2,700 o swyddi nyrsys cofrestredig gwag yn GIG Cymru. Os ydym am gael unrhyw obaith o lenwi’r swyddi gwag hynny a chadw staff presennol, mae’n rhaid i ni, yng ngeiriau cyfarwyddwr gweithredol y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru, sicrhau 'bod nyrsys yn cael eu gwerthfawrogi a'u gwobrwyo...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch yn fawr, Lywydd. Ysgrifennydd y Cabinet, ddydd Llun, datgelodd y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru fod mwy na thri chwarter yr holl shifftiau yng Nghymru heb ddigon o nyrsys cofrestredig. Mae arolwg shifftiau diwethaf y Coleg Nyrsio Brenhinol, a ofynnodd i staff nyrsio yng Nghymru ynglŷn â'u profiadau ar eu shifft ddiweddaraf, wedi datgelu prinder brawychus sy’n effeithio ar...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bwydydd wedi'u Prosesu'n Helaeth ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Yn anffodus, fe wyddom yn iawn fod cyfyngiadau cyllidebol yn gwthio rheolwyr y GIG i gaffael bwyd am y pris isaf posibl, ac yn rhy aml o lawer, mae hyn yn golygu defnyddio bwyd wedi'i brosesu'n helaeth. Ddoe, lansiwyd ymgynghoriad gennych ar Fil newydd i gyfyngu ar hyrwyddo a gwerthu bwydydd nad ydynt yn iach, ac eto rydym yn dal i ganiatáu i...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bwydydd wedi'u Prosesu'n Helaeth ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: 2. Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ddarparu bwydydd sydd wedi'u prosesu'n helaeth i gleifion yn ysbytai'r GIG? OQ61371

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Prosiectau Ynni Adnewyddadwy ( 3 Gor 2024)

Altaf Hussain: 7. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau nad yw prosiectau ynni adnewyddadwy yn cael effaith negyddol ar gymunedau cyfagos? OQ61379

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gweithwyr Rhyngwladol yn y GIG a Gofal Cymdeithasol ( 2 Gor 2024)

Altaf Hussain: I ddod at y mater moesegol, Prif Weinidog, fel rhywun a anwyd y tu allan i Brydain Fawr, a dreuliodd ei yrfa yn gweithio yn y GIG, gallaf dystio'n bersonol i'r cyfraniadau y mae meddygon, nyrsys, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a gofalwyr tramor yn eu gwneud at ein system iechyd a gofal. Ond rwyf i hefyd yn ymwybodol iawn o anfanteision ein dibyniaeth ar weithwyr tramor, sef ein bod...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol (26 Meh 2024)

Altaf Hussain: Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau nad oes rhwystrau i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon elitaidd?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Pobl â Thiwmor ar yr Ymennydd (25 Meh 2024)

Altaf Hussain: Diolch, Julie, am godi'r mater pwysig hwn. Prif Weinidog, y peth gorau y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i gynorthwyo pobl â thiwmorau'r ymennydd yw sicrhau eu bod nhw'n cael diagnosis cynnar a thriniaeth gyflym, fel yr ydych chi wedi ei ddweud eisoes. Mae ymchwil canser a'r byd academaidd yn chwilio am driniaeth well a gwellhad, ond mae'n disgyn i'r Llywodraeth sicrhau'r cyfleoedd gorau i...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Amgylchedd Lleol (19 Meh 2024)

Altaf Hussain: Ysgrifennydd y Cabinet, nid y prosiectau y mae Llywodraeth Cymru yn eu hariannu'n uniongyrchol yn unig y dylem fod yn bryderus amdanynt, ond hefyd y rhai a ariennir gan grantiau a benthyciadau. Er enghraifft, mae landlord cymdeithasol cofrestredig sy'n derbyn nifer o grantiau gan Lywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chynlluniau i ddinistrio cynefin unigryw, sy'n gartref i lawer o rywogaethau o...

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (18 Meh 2024)

Altaf Hussain: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau llesiant holl bobl Cymru?

6. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, 'Gweithredu, nid geiriau: creu Cymru wrth-hiliol erbyn 2030' (12 Meh 2024)

Altaf Hussain: Hoffwn gofnodi fy niolch i Gadeirydd fy nghyn-bwyllgor, y tîm clercio rhagorol a'r holl dystion a wnaeth yr ymchwiliad hwn yn bosibl. Pan gyflwynodd Llywodraeth Cymru y cynllun gweithredu gwrth-hiliol hwn, er fy mod yn cefnogi'r weledigaeth o Gymru wrth-hiliol, dywedais yn glir nad oedd y cynllun yn mynd i'w gyflawni. Mae'n ymddangos nad fi'n unig oedd yn pryderu felly. Rwyf am ei gwneud...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.