Canlyniadau 1–20 o 4000 ar gyfer speaker:Mark Isherwood

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Hygyrchedd yng Nghanol Trefi (10 Gor 2024)

Mark Isherwood: For many disabled adults and children, and their families, having a blue-badge parking permit is key to accessing services and facilities in town centres and maximising their independence. Speaking at the cross-party group on disability in February, STAND North Wales CIC—Stronger Together for Additional Needs and Disabilities—who submitted the Senedd petition to make blue-badge...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Mark Isherwood: Iawn. Wel, yn fy nghyfarfod dilynol gydag ymgyrch Diwygio ADY Cymru, dywedon nhw wrthyf i eu bod nhw wedi cael—

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Mark Isherwood: Felly, rwy'n galw am ddatganiad yn ateb eu cwestiwn: 'O ble mae'r atebolrwydd ar hyn yn dod?'

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Mark Isherwood: Rwy'n galw am ddau ddatganiad gan Lywodraeth Cymru. Y cyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar godi ymwybyddiaeth o symptomau a chymhlethdodau diabetes math 1. Ym mis Mawrth y llynedd fe wnes i alw am ddatganiad yma ar godi ymwybyddiaeth o ketoacidosis diabetig, neu DKA, cymhlethdod diabetes math 1, ar ôl cwrdd â mam o sir y Fflint, Dee Pinnington, i drafod ei...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Economi Gogledd Cymru ( 3 Gor 2024)

Mark Isherwood: [Anghlywadwy.]—o fargen twf gogledd Cymru i gynhyrchu cyfanswm buddsoddiad o dros £1 biliwn ar gyfer gogledd Cymru, i bryniant safle niwclear Wylfa ar Ynys Môn am £160 miliwn ar gyfer datblygiadau ynni niwclear newydd, o'r penderfyniad i sefydlu porthladd rhydd yng Nghaergybi, gyda hyd at £26 miliwn o gyllid gan Lywodraeth y DU a'r disgwyl iddo gynhyrchu biliynau o fuddsoddiad cyhoeddus...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gwaith Teg a Gwell Amodau Gwaith ( 3 Gor 2024)

Mark Isherwood: Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar waith teg yn rhoi enghraifft ymarferol o sut olwg allai fod ar waith teg mewn amgylchedd gwaith, gan ddarparu cyfleoedd cynhwysol i gael gwaith, i gaffael a datblygu sgiliau a dysgu, ac i gamu ymlaen mewn gwaith. Roedd cyfarfod diwethaf y grŵp awtistiaeth trawsbleidiol yn cynnwys safbwyntiau pobl awtistig ynghylch mynediad at gyflogaeth, gyda siaradwyr o...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ariannu Cartrefi Gofal ( 3 Gor 2024)

Mark Isherwood: Iawn. Yn ystod y datganiad busnes ddoe, galwais am ddatganiad brys ar ffioedd cartrefi gofal ar ôl i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ysgrifennu at ddarparwyr yng ngogledd Cymru yn nodi bod ffioedd cartrefi gofal yn codi 3.17 y cant ar gyfer 2024-25. Fel y dywedais, cyfarfu Gareth Davies a minnau â Fforwm Gofal Cymru ddydd Gwener diwethaf, ac roeddent yn dweud wrthym mai gogledd Cymru...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Economi Gogledd Cymru ( 3 Gor 2024)

Mark Isherwood: 8. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi economi Gogledd Cymru? OQ61361

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 2 Gor 2024)

Mark Isherwood: Rwy'n gofyn am ddatganiad brys gan yr Ysgrifennydd iechyd a gofal cymdeithasol ar ffioedd cartrefi gofal. Ar 6 Mehefin, ysgrifennodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr at ddarparwyr gofal yn y gogledd, gan nodi cynnydd o 3.71 y cant yn unig yn ffioedd cartrefi gofal ar gyfer 2024-25, gan fethu â chyfateb â chynnydd awdurdodau lleol ac yn is hyd yn oed na chynnydd cyfartalog ffioedd sir...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Diogelu Eiddo rhag Llifogydd ( 2 Gor 2024)

Mark Isherwood: [Anghlywadwy.]—trigolion a ddioddefodd lifogydd ym Mrychdyn, sir y Fflint yn 2021, rhoddodd Cyngor Sir y Fflint fanylion y camau y bydden nhw'n eu cymryd, gan gynnwys y byddai blaenoriaeth yn cael ei rhoi i drigolion oedrannus ac agored i niwed mewn mannau problemus hysbys ar gyfer llifogydd. Ar ôl storm Babet fis Hydref diwethaf, ysgrifennodd etholwr,  'Cafodd cartref fy rhieni yn...

9. Dadl Plaid Cymru: Cymru a Llywodraeth nesaf y DU (26 Meh 2024)

Mark Isherwood: Diolch, Lywydd. Rwy'n cynnig gwelliant 1 a chyfeiriaf hefyd at dystiolaeth ddogfennol yn fy areithiau blaenorol sy'n dangos mai Blair, Brown a Balls oedd penseiri cyni. Fel pob plaid yma, mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn cefnogi darparu cyllid canlyniadol i Gymru yn sgil HS2. Byddai’r amcangyfrif o £4 biliwn yn hwb i’r economi, a gellid ei ddefnyddio i uwchraddio seilwaith yng Nghymru. Mae...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Gweinyddiaeth Lles (26 Meh 2024)

Mark Isherwood: Roeddwn yn aelod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a gyhoeddodd adroddiad yn 2016, sef 'Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well', a argymhellodd fod 'Llywodraeth Cymru yn ceisio datganoli’r broses asesu ar gyfer budd-daliadau salwch ac anabledd.' Daethom i'r casgliad, fel y dywedodd Cartrefi Cymunedol Cymru,  'mai problem fwyaf pobl gyda’r system...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Diogelwch ar y Ffyrdd (26 Meh 2024)

Mark Isherwood: Diolch. Yn gynharach y mis hwn, fe gyhoeddoch chi ddatganiad ysgrifenedig lle dywedoch chi fod data newydd ar wrthdrawiadau ffyrdd yn dangos bod nifer yr anafusion wedi lleihau ar y ffyrdd ers cyflwyno’r terfynau cyflymder 20 mya newydd ym mis Medi y llynedd. Fodd bynnag, mae’r data newydd a ddyfynnwyd gennych ar gyfer tri mis olaf 2023, o gymharu â’r un cyfnod yn 2022, yn dangos, hyd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Diogelwch ar y Ffyrdd (26 Meh 2024)

Mark Isherwood: 3. Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ddiogelwch ar y ffyrdd? OQ61310

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (25 Meh 2024)

Mark Isherwood: Diolch i chi. Wrth gwrs, uwch swyddogion a fu'n gwasanaethu dan Carl Foulkes, pan ymwelais i â'r uned troseddau cyfundrefnol ranbarthol, a wnaeth godi'r pryderon hynny gyda mi. Mae plismona yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn faterion datganoledig yno, ond, am resymau hanesyddol, daearyddol ac o ran poblogaeth a hefyd, gyda phatrymau troseddu rhwng Cymru a Lloegr yn digwydd dros y ffin, o'r...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (25 Meh 2024)

Mark Isherwood: Wel, rwy'n gofidio na ofynnwyd i chi roi cyngor, yn enwedig ynglŷn â'r effaith y gallai hyn ei chael ar y rhai sydd wedi eu hallgáu yn ddigidol, yn enwedig pobl hŷn a phobl anabl. Ond gan aros gyda phwnc cyflawniad swyddogaethau eraill er mwyn y cyhoedd a'ch cyfrifoldebau ehangach chi, fe ofynnais i chi yma ym mis Tachwedd y llynedd ynghylch yr ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (25 Meh 2024)

Mark Isherwood: Diolch, Llywydd. Wel, mae eich cyfrifoldebau fel Cwnsler Cyffredinol yn cynnwys y ddarpariaeth o raglenni deddfwriaethol yn ogystal â chyflawni swyddogaethau eraill er mwyn y cyhoedd. Mae datganiad barn yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadw'r ddyletswydd ddeddfwriaethol i argraffu hysbysiadau'r dreth gyngor mewn papurau newyddion lleol, a gyflwynwyd gan Mike Hedges AS, wedi cael cefnogaeth...

5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod — Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru) (19 Meh 2024)

Mark Isherwood: O'r gorau. Wel, diolch i Blaid Cymru am gadarnhau eu cefnogaeth. Fe ofynnodd hi nifer o gwestiynau ac rwy'n credu fy mod yn cytuno â'r holl bwyntiau a godwyd gennych, ac rwy'n credu y byddai'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cynnwys mewn unrhyw ymgynghoriad a fyddai'n dilyn pe byddem yn cael cytundeb i fwrw ymlaen. Dywedodd Sam yn gwbl briodol fod gan y Bil botensial i chwyldroi bywydau pobl...

5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod — Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru) (19 Meh 2024)

Mark Isherwood: Diolch. Efallai na fydd pobl sy’n gwylio ac yn mynychu yn yr oriel yn gwybod, ond mae’n rhaid i’r sawl sy’n agor dadl ei chloi a'i chrynhoi hefyd, felly rwyf wedi bod yn ysgrifennu llawer o nodiadau, a dyna pam nad oeddwn yn hollol barod pan wnaethoch chi alw arnaf gyntaf. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet yn ei hymateb fod Llywodraeth Cymru yn ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw’r...

5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod — Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru) (19 Meh 2024)

Mark Isherwood: Byddai’r Bil hefyd yn gweithio tuag at sicrhau nad yw arwyddwyr BSL yn cael eu trin yn llai ffafriol na phobl sy’n siarad Cymraeg neu Saesneg, a sicrhau bod gan gymunedau byddar lais gwirioneddol yn y gwaith o lunio a darparu gwasanaethau i sicrhau eu bod yn diwallu eu hanghenion. Nid yw'r ddeddfwriaeth bresennol yn diwallu anghenion y gymuned fyddar ac arwyddwyr BSL. Mewn tystiolaeth a...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.