Canlyniadau 1–20 o 5000 ar gyfer speaker:Ken Skates

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Ken Skates: Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i aelodau'r pwyllgor am eu cyfraniadau gwerthfawr, a oedd, yn fy marn i, yn deg a chytbwys, a gwrthrychol a chalonogol heddiw. Mae'r adroddiad yn rhagorol, ac yn adlewyrchu'r sefyllfa yr oedd Trafnidiaeth Cymru ynddi yn 2023, ac rwy'n croesawu asesiad y pwyllgor o berfformiad Trafnidiaeth Cymru, ac rwy'n falch o dderbyn yr holl...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Teithio i'r Ysgol yn Ddiogel (26 Meh 2024)

Ken Skates: A gaf i ddiolch i'r Aelod am ei chwestiwn? Rwy'n cytuno ein bod ni'n buddsoddi symiau enfawr o gyfalaf mewn darpariaeth teithio llesol, ond i rai pobl, nid teithio llesol fydd yr ateb i'r problemau a wynebant wrth fynd o A i B, yn enwedig i bobl ifanc sy'n ceisio mynd i'r ysgol mewn ardaloedd lle nad yw'r dirwedd naturiol yn addas ar gyfer cyrraedd yr ysgol drwy gerdded neu feicio. A dyna pam...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Teithio i'r Ysgol yn Ddiogel (26 Meh 2024)

Ken Skates: Mae diogelwch dysgwyr yn hollbwysig i Lywodraeth Cymru. Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i asesu anghenion teithio dysgwyr yn eu hardaloedd a darparu cludiant am ddim i ddysgwyr i'w hysgol addas agosaf ar sail oedran, pellter, cymhwyster, a diogelwch wrth gwrs.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwasanaethau Bysiau (26 Meh 2024)

Ken Skates: A gaf i ddiolch i Siân Gwenllian am y cwestiynau hynny? Yn gyntaf oll, ar y manylion ynghylch y cymunedau sy'n cael eu heffeithio'n negyddol gan ddiffyg darpariaeth gwasanaeth ar hyn o bryd, byddaf yn gofyn i Trafnidiaeth Cymru gysylltu â'r awdurdod lleol i weld beth y gellir ei wneud i fynd i'r afael â'r pryderon hynny yn y tymor byr. Ar y Bil bysiau, gallaf gadarnhau i'r Aelodau y bydd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwasanaethau Bysiau (26 Meh 2024)

Ken Skates: Bydd y Prif Weinidog yn nodi blaenoriaethau deddfwriaethol y Llywodraeth yn ei ddatganiad ym mis Gorffennaf. Bydd y ddadl flynyddol o dan y Rheolau Sefydlog sy'n ymdrin ag amcanion polisi a'r rhaglen yn rhoi cyfle pellach i'r Aelodau ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Ffordd Osgoi Cas-gwent (26 Meh 2024)

Ken Skates: Lywydd, a gaf i wneud dau bwynt mewn ymateb i'r cwestiwn? Yn gyntaf oll, rydym yn cydnabod y problemau gyda thagfeydd yng Nghas-gwent—yn bendant. Dyna pam ein bod yn darparu cyllid i Trafnidiaeth Cymru eleni i wneud gwaith i nodi mesurau i wella trafnidiaeth yn y dref. Bydd y gwaith hwnnw'n digwydd mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fynwy. Rwyf wedi dweud heddiw ar sawl achlysur nawr fy mod...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Ffordd Osgoi Cas-gwent (26 Meh 2024)

Ken Skates: Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Fynwy i wella teithio yng Nghas-gwent a'r cyffiniau drwy ystyried opsiynau i wella'r rhwydwaith ffyrdd a'r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus, a darpariaeth teithio llesol hefyd.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwasanaethau Rheilffordd (26 Meh 2024)

Ken Skates: Diolch. Rwy'n awyddus iawn i gyfarfod â'r Aelod i drafod gorsaf reilffordd Crymlyn a sut y gallem fynd ati i unioni camweddau Beeching ar draws ei hetholaeth. Fel y gŵyr yr Aelod, mae gennym hanes hir a balch iawn o fuddsoddi mewn gwasanaethau rheilffordd yng Nglyn Ebwy. Daeth hynny yn gyntaf oll yn 2008, gydag ailagor y rheilffordd, ac yna, yn 2014, yr orsaf newydd yn Pye Corner, ac...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwasanaethau Rheilffordd (26 Meh 2024)

Ken Skates: Rydym wedi buddsoddi £70 miliwn i uwchraddio rheilffordd Glynebwy, gan ddyblu amlder y gwasanaeth a chyflwyno gwasanaethau uniongyrchol i Gasnewydd, ac rwy'n gwybod bod yr Aelod wedi bod yn ymgyrchu'n frwd dros hynny. Fodd bynnag, mae'r rhan hon o'r rhwydwaith wedi'i chadw'n ôl i Lywodraeth y DU, ac rwy'n awyddus i weithio gyda phwy bynnag fydd y Gweinidog rheilffyrdd newydd i ddatblygu...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Ken Skates: Mae'n ymwneud yn fawr â'r data ar wrthdrawiadau. Byddwn yn gwneud gwaith pellach ar osod terfynau cyflymder lleol yng Nghymru yn ystod y misoedd nesaf, gan sicrhau y gall y data hwnnw lywio unrhyw fesurau eraill y mae angen eu rhoi ar waith mewn ardaloedd unigol. Rwy'n credu bod y gostyngiad yn y terfyn cyflymder yn y Gelli Aur yn werthfawr iawn i hyrwyddo gwell diogelwch. Nid oeddwn yn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Ken Skates: Wel, yn sicr mae'n rhywbeth y credaf fod angen ei godi gyda'r awdurdod lleol. Mae sicrhau bod llwybrau'n fwy diogel yn ymwneud â mwy na'u gwneud yn fwy diogel mewn gwirionedd; mae'n ymwneud â sicrhau bod pobl yn teimlo'n fwy diogel hefyd, yn enwedig o amgylch ysgolion. Felly, byddwn yn cefnogi mesurau, os ydynt wedi eu costio'n ofalus ac yn fforddiadwy, sy'n gwella diogelwch o amgylch...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Ken Skates: Rwy'n credu bod Joyce Watson wedi gwneud nifer o bwyntiau gwerthfawr iawn. Mae'r data am hawliadau yswiriant yn ddiddorol iawn. Cyfarfûm â Chymdeithas Yswirwyr Prydain yn ddiweddar, a gofynnais a allai'r polisi hwn gael effaith ar bremiymau yswiriant. Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar gostau yswiriant: mae dwyn a difrod sy'n gysylltiedig â chod post yn un ohonynt, ac mae...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Ken Skates: Rwyf wedi ystyried y data'n ofalus ac rwy'n falch o nodi bod gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd wedi lleihau ers cyflwyno 20 mya ym mis Medi 2023.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Llwybrau Diogel i Ysgolion (26 Meh 2024)

Ken Skates: A gaf i ddiolch i’r Aelod am ei gwestiwn? Mae'n llygad ei le, cafwyd adolygiad ac adolygiad mewnol o'r Mesur teithio gan ddysgwyr. Y ffaith amdani yw, er bod pobl yn galw am wneud newid deddfwriaethol iddo, nid yw'r her o newid y trothwy pellter yn ymwneud o reidrwydd â chost yn unig, mae'n ymwneud hefyd ag argaeledd gyrwyr bysiau a bysiau. Gyda masnachfreinio bysiau, rwy'n credu y byddwn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Llwybrau Diogel i Ysgolion (26 Meh 2024)

Ken Skates: A gaf i ddiolch i’r Aelod nid yn unig am ei chwestiwn, ond hefyd am amlinellu llwyddiant ysgubol rhaglenni, yn enwedig yn y Rhath, ond mae gennyf restr helaeth o raglenni sydd wedi bod yn llwyddiannus ledled Caerdydd ac sy’n haeddu cymeradwyaeth yn fy marn i? Gwn fod cynlluniau fel rhaglen cerdded i’r ysgol Living Streets, a gefnogir gennym, wedi bod yn hynod lwyddiannus, felly hefyd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Llwybrau Diogel i Ysgolion (26 Meh 2024)

Ken Skates: Rydym yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd i gefnogi llwybrau mwy diogel i ysgolion, ac rydym yn darparu cyllid i'r awdurdod lleol ar gyfer hyfforddi cerddwyr a beicwyr ifanc, yn ogystal ag ar gyfer gwelliannau i ddiogelwch ar y ffyrdd a llwybrau cerdded a beicio i'r ysgol.

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Ken Skates: Wel, mae’r Aelod yn llygad ei le: mae angen imi dynnu sylw at y Bil bysiau, ac mae masnachfreinio bysiau yn gyfle enfawr mewn cenhedlaeth i allu gwella trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru, a chredaf y dylid meddwl am drafnidiaeth gyhoeddus fel y trydydd gwasanaeth cyhoeddus, ochr yn ochr ag iechyd ac addysg. Mae'n hynod o alluogol i bobl, mae'n fecanwaith ar gyfer codi'r gwastad go iawn, a...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Ken Skates: Credaf fod yr Aelod yn codi pwynt gwirioneddol bwysig ynghylch datganoli'r seilwaith rheilffyrdd. Fy marn i yw y dylid meddwl am ddatganoli'r seilwaith rheilffyrdd fel proses yn hytrach nag un digwyddiad. Gwyddom, gyda throsglwyddo llinellau craidd y Cymoedd i Lywodraeth Cymru ac yna'r gwaith y mae Trafnidiaeth Cymru wedi’i wneud i uwchraddio llinellau craidd y Cymoedd, fod cyflwr yr ased,...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (26 Meh 2024)

Ken Skates: Wel, a gaf i ddiolch i'r Aelod am ei gwestiwn a dweud bod Ysgrifennydd Gwladol yr wrthblaid dros Gymru—sef Ysgrifennydd Gwladol Cymru cyn bo hir, gobeithio—a minnau'n siarad yn rheolaidd iawn am bob math o feysydd polisi, gan gynnwys trafnidiaeth rheilffyrdd? Credaf y gellir dadlau bod cael y gallu i Gymru gyfeirio buddsoddiad o fewn Great British Railways yn fwy gwerthfawr na chyllid...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.