Canlyniadau 1–20 o 2000 ar gyfer speaker:Russell George

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Systemau Chwistrellu Dŵr mewn Eiddo Newydd (10 Gor 2024)

Russell George: Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Un o'r pethau y mae datblygwyr yn eu codi gyda mi yn weddol fynych yw'r gost ychwanegol iddynt yn aml, nid o osod y systemau chwistrellu dŵr eu hunain, ond lle nad oes digon o bwysedd dŵr wedi'i ddarparu gan gwmnïau dŵr, y gost ychwanegol o ddod o hyd i ddulliau eraill o hwyluso system chwistrellu dŵr, megis cost pympiau neu danciau dŵr....

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Systemau Chwistrellu Dŵr mewn Eiddo Newydd (10 Gor 2024)

Russell George: 9. Pa drafodaethau y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'u cael gyda chwmnïau dŵr ynglŷn â gosod systemau chwistrellu dŵr mewn eiddo newydd? OQ61418

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: TB Buchol yn y Canolbarth (19 Meh 2024)

Russell George: Diolch am eich ateb, Weinidog. Wrth gwrs, mae TB buchol, fel y byddwch yn cytuno, rwy'n siŵr, yn glefyd creulon iawn o ran stoc ffermydd, mewn bywyd gwyllt, a hefyd i deuluoedd ffermio sy’n gorfod dioddef yr emosiwn o ddifa eu stoc, ond hefyd y nosweithiau di-gwsg wrth iddynt aros am ganlyniadau TB hefyd. Roeddwn yn darllen erthygl ddiddorol yn y Farmers Guardian, ac mae’r teitl yn nodi...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: TB Buchol yn y Canolbarth (19 Meh 2024)

Russell George: 4. A wnaiff yr Ysgrifenydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddileu TB buchol yn y canolbarth? OQ61281

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet (19 Meh 2024)

Russell George: Pa diweddar y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o effaith yr ardoll ymwelwyr ar fusnesau'r canolbarth?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cerddorion Ifanc (18 Meh 2024)

Russell George: Mae arweinydd yr wrthblaid newydd ddweud wrthyf i ei fod yntau'n gallu chwarae'r trwmped hefyd, Prif Weinidog, felly edrychaf ymlaen at gystadleuaeth rhwng y ddau ohonoch chi ar bwy all chwarae'r trwmped yr uchaf. [Chwerthin.] Ond ar nodyn difrifol, mae hwn yn gwestiwn pwysig iawn ar y papur trefn heddiw a'r mis diwethaf yn adeilad yr Urdd ar draws y ffordd, roedd rhai Aelodau yma yn...

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (18 Meh 2024)

Russell George: Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â phryderon diogelwch ffyrdd yn Sir Drefaldwyn?

9. Dadl Plaid Cymru: Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd (12 Meh 2024)

Russell George: Roeddech chi'n siarad yno am y cynlluniau sydd gan y Grid Cenedlaethol a Bute Energy. Nid eu diben yw cryfhau'r rhwydwaith yng nghanolbarth Cymru, fel y nodoch chi o bosibl; eu diben yw cludo'r pŵer allan, ac efallai mai dyna un o'r pethau y mae angen mynd i'r afael â nhw hefyd.

9. Dadl Plaid Cymru: Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd (12 Meh 2024)

Russell George: —yn hytrach na safbwynt a ffafrir, a dylid gosod llinellau pŵer newydd o dan y ddaear. Felly, rwy'n cefnogi'r cynnig hwn yn llwyr ac yn angerddol heddiw ac rwy'n gobeithio y bydd Gweinidogion Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi'r cynnig fel y'i cyflwynwyd.

9. Dadl Plaid Cymru: Polisi cynllunio ar gyfer llinellau pŵer newydd (12 Meh 2024)

Russell George: Fis ar ôl i mi gael fy ethol i'r Senedd hon yn 2011, gwelsom un o'r protestiadau mwyaf erioed ar risiau'r Senedd hon. Rwy'n credu efallai fod y brotest ffermio a gafwyd yn gynharach eleni yn fwy, ond roedd yn un o'r rhai mwyaf er hynny. Roedd y brotest honno'n ymwneud â dau beth: gormod o ffermydd gwynt yn cael eu hadeiladu mewn un lleoliad, a'r llall ynghylch cynlluniau i osod llinell...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Y Cynllun Strategol ar gyfer y Gweithlu Deintyddol (12 Meh 2024)

Russell George: Ysgrifennydd y Cabinet, efallai eich bod wedi fy nghlywed yn trafod yr anawsterau o ddenu deintyddion i ddod i weithio yng nghanolbarth Cymru gyda rhai o'ch cyd-Aelodau yn y Cabinet. Nawr, darllenais adroddiad AaGIC a oedd yn cyfeirio at y ffaith, pan fo graddedigion a myfyrwyr wedi gweithio mewn ardaloedd gwledig, neu lle maent wedi byw mewn ardaloedd gwledig, a lle maent wedi'u magu yn yr...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Twristiaeth (22 Mai 2024)

Russell George: Ond nid wyf eisiau i bobl o bob rhan o Gymru orfod talu treth dwristiaeth i ddod i ymweld ag eisteddfodau yn sir Drefaldwyn yn y dyfodol. A dyna'r pwynt yr oeddwn yn ei ystyried fel—. Mae'n glanio arnaf nawr, y pryfyn. Nid wyf am iddi fod felly.  A gaf i ddweud wrth yr Aelodau y prynhawn yma fy mod yn diolch iddynt am eu cyfraniadau? Rwy'n gobeithio y bydd yr Aelodau'n cefnogi ein cynnig...

8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Twristiaeth (22 Mai 2024)

Russell George: Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. A gaf i ddiolch i'r Aelodau am eu cyfraniadau y prynhawn yma? Rwy'n credu bod llawer o'r rhai sydd wedi cyfrannu y prynhawn yma wedi siarad i ddyrchafu'r sector twristiaeth yng Nghymru ac amlinellu sut mae'r sector twristiaeth yn cyfrannu at wneud Cymru'n lle gwell. Nawr, cyfrannodd sawl un—Janet Finch-Saunders er enghraifft—i ddweud bod un o bob naw...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

Russell George: Rwy'n credu mai'r hyn y mae'r cyn-Weinidog yn anghofio yw bod rhannau o Gymru yn wahanol iawn. Ceir sawl rhan o fy etholaeth fy hun, etholaeth wledig iawn, lle mae parthau 30 mya bellach yn 20 mya, ac nid ydynt yn yr un o'r categorïau y cyfeirioch chi atynt. Ac nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr o gwbl. Mewn rhai rhannau o Gymru, efallai fod yr hyn a amlinellwyd gennych yn rhan fawr o'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Stelcio (22 Mai 2024)

Russell George: Yn ddiweddar, Ysgrifennydd y Cabinet, dywedwyd wrthyf am yr acronym SODA—sefydlog, obsesiynol, digroeso ac ailadroddus. Nid oeddwn yn ymwybodol ohono cyn hyn. Ysgrifennydd y Cabinet, o ystyried yr hyn a ddywedoch chi mewn ymateb i Jane Dodds, beth arall y gallwch ei ddweud ynglŷn ag unrhyw ymgyrch gyfathrebu bosibl y gall Llywodraeth Cymru ei chynnal er mwyn annog pobl, os oes arwyddion o...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth (22 Mai 2024)

Russell George: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am wella diogelwch ar y ffyrdd yn y canolbarth?

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (21 Mai 2024)

Russell George: Trefnydd, a gaf i ofyn am ddatganiad sy'n nodi'r broses galw i mewn gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, os gwelwch yn dda? Fy mhryder i yw'r amser y mae'n ei gymryd i Lywodraeth Cymru ystyried cais galw i mewn. Mae gen i sawl achos lle mae busnesau ac ymgeiswyr yn wynebu oedi am gyfnodau sylweddol o amser tra bod Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn penderfynu a...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Practisau meddygon teulu a chyllido (15 Mai 2024)

Russell George: A wnewch chi dderbyn ymyriad, Peter?

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Practisau meddygon teulu a chyllido (15 Mai 2024)

Russell George: Un o'r pryderon rwy'n parhau i'w cael yw'r dagfa am 8 y bore. Mae cyd-Aelodau'n cytuno â hynny. 

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Practisau meddygon teulu a chyllido (15 Mai 2024)

Russell George: Fe wnaf. Rwy'n ymyrryd ar hyn, oherwydd rwy'n credu yn ymateb y Gweinidog fod y Gweinidog wedi awgrymu nad oedd hynny'n wir. Mae'r Gweinidog yn dweud wrthyf am ysgrifennu ati ynglŷn â hynny. Rwy'n credu bod yn rhaid i bawb ohonom wneud hynny pan fyddwn yn cael y profiad hwnnw, oherwydd mae'n amlwg fod y Gweinidog yn cael gwybod rhywbeth gwahanol. Felly, rwy'n awyddus iawn fod y Gweinidog yn...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.