Canlyniadau 1–20 o 3000 ar gyfer speaker:Llyr Gruffydd

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: 'mae'n destun cryn ofid i mi',

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: meddai, nad yw'r arian yn dod i Gymru.

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: 'Nid rhywbeth trist yn unig mo hyn; credaf fod ffermwyr y siaradais â nhw yn hynod o ddig am hyn hefyd, gan yr addawyd na fyddent yn cael "ceiniog yn llai" ac rydym wedi cael llai o arian.'

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Wel, fel dwi'n dweud, mae yna gyfle nawr i gywiro yr anghyfiawnder yna, onid oes e? Mae yna flwyddyn, bron iawn, ers i fi rybuddio bod 'not a penny less' ddim yn ddigon erbyn hyn, gyda chostau mewnbwn amaethyddol wedi cynyddu, ac, wrth gwrs, gofyn i'r diwydiant gyflawni mwy hefyd mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd. Mae'r cyrff amgylcheddol a'r undebau amaeth wedi amlygu bod y £500 miliwn yma...

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Gall Llafur unioni hynny, a gobeithio y byddant yn gwneud hynny.  Yn ail, wrth gwrs, mae angen inni fynd i'r afael â'r bygythiad a achosir gan gytundebau masnach newydd. Nawr, mae'r cytundebau hyn gydag Awstralia a Seland Newydd wedi agor y drws ar fewnforion rhatach, gan danseilio ein cynhyrchwyr domestig. Mae ffermwyr Cymru, sy'n enwog am eu safonau uchel a'u cynnyrch o ansawdd, bellach...

10. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffermio (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Diolch yn fawr iawn, Llywydd, ac a gaf i ddweud hefyd nad oes yna ddim byd yn y cynnig dwi'n anghytuno gydag e, ond dwi'n awyddus i ychwanegu gwelliannau oherwydd dwi ddim yn meddwl bod hi'n deg bod y Ceidwadwyr yn cael getaway gyda'r addewid sydd wedi cael ei dorri o 'ddim ceiniog yn llai' i'r diwydiant yng Nghymru, pan mai'r realiti yw, wrth gwrs, ei fod e'n £0.25 biliwn yn llai. Maen...

7. Dadl y Pwyllgor Cyllid: Blaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2025-26 (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Diolch yn fawr iawn, Dirprwy Lywydd. A dwi'n ddiolchgar am y cyfle i gyfrannu. Dwi hefyd yn ddiolchgar, wrth gwrs, i'r Pwyllgor Cyllid am ei ymdrechion parhaus i wella’r trefniadau craffu ar y gyllideb ddrafft. Nawr, mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith eisoes wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i godi pryderon ynghylch ansawdd y dogfennau sy’n cyd-fynd â’r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Ansawdd Dŵr Afonydd (17 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Hoffwn ofyn i chi, Ysgrifennydd y Cabinet, am y rheoliadau ansawdd dŵr, oherwydd gwyddom fod gofynion storio slyri yn dechrau ar 1 Awst. Nawr, ni fydd rhai ffermydd, yn anffodus, yn barod mewn pryd oherwydd efallai y gallai ceisiadau cynllunio ar gyfer mwy o seilwaith storio slyri fod yn sownd yn y system gynllunio yn rhywle. Gyda'r tywydd gwlyb rydym wedi'i gael, efallai nad ydynt wedi...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (10 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Diolch i chi am hynny, ond mae'n rhaid i fi ddweud dwi'n cael mwy a mwy o rieni plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cysylltu â fi y dyddiau yma yn poeni'n fawr ynglŷn â'r toriadau sydd yn digwydd—rŷn ni'n gweld colli cefnogaeth un i un yn y dosbarth ar draws Cymru ar hyn o bryd—ac, yn aml iawn hefyd, dwi'n cael pobl yn dweud eu bod nhw'n methu â chael lle mewn ysgolion i'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (10 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: 5. Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol? OQ61440

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: A gaf i ofyn am ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Dai, Llywodraeth Leol a Chynllunio, os gwelwch yn dda, ar y broses o wneud cais am fathodyn glas a chael bathodyn glas ar gyfer pobl ag anableddau? Nawr, yn amlwg, dyna'r bathodynnau y mae pobl yn eu cael i'w galluogi nhw i ddefnyddio mannau parcio hygyrch. Mae'r system bresennol yn gorfodi unigolion i ailymgeisio am eu bathodynnau...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Soniodd Carolyn am ddata bodlonrwydd cwsmeriaid. Mae yna wahanol ddehongliadau o'r hyn y mae sefydliadau penodol, a'r gwaith sydd wedi mynd rhagddo, yn ei ddweud wrthym o bosibl, ond rydym i gyd eisiau gweld mwy o bobl yn dewis defnyddio'r trenau, onid ydym, ac er mwyn i hynny ddigwydd, mae'n rhaid iddynt fod yn ddibynadwy ac mae'n rhaid iddo fod yn brofiad dymunol. Ac os na chawn ni'r pethau...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd, a gaf i ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu i'r drafodaeth yma?

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Fel y bydd yr Aelodau'n gweld yn yr adroddiad, un o'n prif bryderon ni yw pa mor dryloyw yw'r broses o bennu'r gyllideb. Rŷn wedi argymell y dylai Trafnidiaeth Cymru gyhoeddi ei gynlluniau busnes ac ariannol cyn pob blwyddyn ariannol, a bydd hyn yn golygu wedyn y gallwn wneud gwaith craffu gwell. Rŷn ni hefyd wedi argymell y dylai cyllideb lawn Trafnidiaeth Cymru fod ar gael ar yr un pryd...

7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 'Adroddiad ar wasanaethau rheilffyrdd a pherfformiad Trafnidiaeth Cymru 2023-24' ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Diolch o galon, Dirprwy Lywydd. Dyma’r ail adroddiad ar Trafnidiaeth Cymru a gwasanaethau rheilffyrdd y mae’r pwyllgor wedi’i gyhoeddi yn ystod tymor y Senedd yma. Cyn trafod y materion penodol sy’n codi yn yr adroddiad, mae’n bwysig cydnabod bod 2023 wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i Trafnidiaeth Cymru, gyda phroblemau gyda’r fflyd, materion dibynadwyedd a chostau cynyddol i gyd...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gwaith Teg a Gwell Amodau Gwaith ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Wel, er mor falch yr wyf i o glywed hynny i gyd, efallai eich bod yn ymwybodol fod tua 1,200 o weithwyr yn Rowan Foods yn Wrecsam yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd cynlluniau gan y perchnogion, Oscar Mayer, i ddiswyddo gweithwyr a newid amodau gwaith, ac mae hynny'n cynnwys toriad o £3,000 i'r cyflog blynyddol. Mae'n bolisi o gyflogi ac ailgyflogi ar amodau gwaeth, arfer sy'n perthyn i oes...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ariannu Cartrefi Gofal ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: Mae nifer o gartrefi gofal ar hyd y gogledd wedi cysylltu â fi yn ddiweddar yn codi pryderon, wrth gwrs, am gyflwr cyllido'r sector. Mae cartrefi gofal yn derbyn llai o gyllid gan Betsi Cadwaladr ar gyfer darparu gwasanaeth continuing healthcare nag y maen nhw'n ei gael gan awdurdodau lleol am ofalu am unigolion sydd ag anghenion gofal llai dwys; yng Nghonwy, er enghraifft, mae'n £6,000 yn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ariannu Cartrefi Gofal ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: 6. A wnaiff yr Ysgrifenydd Cabinet ddatganiad ar gysondeb ariannu gofal o fewn y gyfundrefn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru? OQ61377

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gwaith Teg a Gwell Amodau Gwaith ( 3 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: 4. Pa drafodaethau y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi cael gyda chyflogwyr ac undebau llafur i hyrwyddo gwaith teg ac annog gwell amodau gwaith i weithwyr yng Ngogledd Cymru? OQ61378

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer y cynllun gorfodol newydd i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol ( 2 Gor 2024)

Llyr Gruffydd: A gaf fi ddiolch i'r Ysgrifennydd Cabinet am ei ddatganiad? Dwi wedi bod yn gefnogwr brwd o'r cynllun gwaredu BVD o'r dyddiau cyn bod y cynllun yn bodoli. Ac, wrth gwrs, roeddwn i'n falch iawn i weld bod y cynllun wedi dod i fod, a dwi eisiau achub ar y cyfle i dalu teyrnged i bobl fel Dr Neil Paton fuodd yn gwthio yn galed iawn i weld hyn yn digwydd, ac wrth gwrs sydd wedi gwneud cymaint i...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.