Canlyniadau 1–20 o 2000 ar gyfer speaker:Joyce Watson

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Eco-Sgolion (10 Gor 2024)

Joyce Watson: Mae'n stori newyddion dda iawn, Ysgrifennydd y Cabinet. Mae'r rhaglen Eco-Sgolion yn hynod drawiadol, ac rydych eisoes wedi cyfeirio at beth o'r wybodaeth yr oeddwn am ei rhoi i chi—fod 90 y cant o ysgolion wedi cymryd rhan. Ond rwy'n credu ei bod yn galonogol iawn gweld cymaint o bobl ifanc yn cael cyfle i ddysgu a chymryd diddordeb mewn materion amgylcheddol yn eu hysgolion a'u cymunedau....

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Datgarboneiddio Cartrefi (10 Gor 2024)

Joyce Watson: Diolch am eich ateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Gydag 11 y cant o'n hallyriadau carbon yn dod o'n cartrefi, er mwyn cyrraedd ein targedau lleihau carbon, mae'n hanfodol ein bod yn gwella effeithlonrwydd ynni o fewn y stoc dai. Wrth gwrs, nid yw inswleiddio cartrefi ond yn un ffordd o wella effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio cartrefi, ond mae'n hanfodol bwysig. Yn ôl ymchwil gan Which?, mae...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Datgarboneiddio Cartrefi (10 Gor 2024)

Joyce Watson: 7. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi’r broses o ddatgarboneiddio cartrefi? OQ61416

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Eco-Sgolion (10 Gor 2024)

Joyce Watson: 9. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am gyfranogiad ysgolion yn y rhaglen Eco-Sgolion? OQ61415

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 9 Gor 2024)

Joyce Watson: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi'r diwydiant adeiladu?

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gweithwyr yn Berchnogion ar Fusnesau ( 3 Gor 2024)

Joyce Watson: Roeddwn yn falch iawn o weld eich bod wedi cyrraedd eich targed, ac rwy'n credu bod y nod o gyrraedd 74 o fusnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru i fod i ddigwydd erbyn 2026. Felly, mae hynny'n golygu ein bod ddwy flynedd o flaen yr amserlen. Un busnes o'r fath yn fy ardal i yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru sydd wedi elwa o'r cymorth hwn yw'r felin wlân yn sir Benfro, Melin Tregwynt, a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gweithwyr yn Berchnogion ar Fusnesau ( 3 Gor 2024)

Joyce Watson: 5. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi gweithwyr i fod yn berchnogion ar fusnesau? OQ61375

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Economi Canolbarth a Gorllewin Cymru ( 2 Gor 2024)

Joyce Watson: Diolch i chi am yr ateb yna, Prif Weinidog. Mae gan Lywodraeth Cymru, wrth gwrs, hanes profedig o helpu'r economi yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, drwy ei chefnogaeth i ficro-fusnesau, a busnesau bach a chanolig eu maint yn y rhanbarth, busnesau fel LEB Construction Limited yn Aberystwyth, a dderbyniodd grant o £537,000 i helpu i dyfu ei fusnes, ac Airflo ym Mhowys, a dderbyniodd...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Economi Canolbarth a Gorllewin Cymru ( 2 Gor 2024)

Joyce Watson: 2. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella'r economi yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ61374

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Joyce Watson: Diolch am hynny. Bu llawer o drafod am y data heddiw, ac rydym i gyd yn gwybod ei fod yn gipolwg mewn amser a bod y data hwnnw'n gallu amrywio a newid. Un o'r pethau diddorol sydd wedi codi yw bod y cwmni yswiriant Esure yn gweld gostyngiad o 20 y cant mewn hawliadau am ddamweiniau ceir yng Nghymru ers cyflwyno'r terfynau cyflymder newydd. Rhaid imi ddiolch iddynt am y dadansoddiad hwnnw, ac...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Gwrthdrawiadau 20 mya (26 Meh 2024)

Joyce Watson: 5. Pa ystyriaeth y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i rhoi i ddata'r heddlu a gyhoeddwyd ar wrthdrawiadau 20 mya? OQ61322

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol (26 Meh 2024)

Joyce Watson: A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi gwirfoddoli?

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: System fwyd Cymru — Cynhyrchu bwyd mewn ffordd gynaliadwy (25 Meh 2024)

Joyce Watson: Diolch, Dirprwy Lywydd. Effeithir ar gynaliadwyedd bwyd gan bethau fel rhyfel a newid hinsawdd, ac rydym wedi gweld rhyfel yn creu mynediad annibynadwy at fewnforion allweddol o fwyd ond hefyd tanwydd. Felly, mae'n rhaid i ni atal ein dibyniaeth ar danwydd ffosil. Ond mae newid hinsawdd wedi cynhyrchu'r gaeaf gwlypaf a gofnodwyd, materion enfawr gyda phlâu gwlithod a malwod ledled ein gwlad...

QNR: Cwestiynau i Cwnsler Cyffredinol (25 Meh 2024)

Joyce Watson: Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r effaith y bydd y gofyniad am brawf adnabod pleidleiswyr yn ei chael ar yr etholiad cyffredinol sydd ar y gweill yng Nghymru?

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: TB Buchol yn y Canolbarth (19 Meh 2024)

Joyce Watson: Gwyddom fod lladd gwartheg â TB ar y fferm yn aml yn drawmatig ac yn cael effaith wirioneddol ar ffermwyr a'u teuluoedd. Yn dilyn sefydlu'r grŵp cynghori TB, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn ddiweddar i helpu i leihau nifer y gwartheg a laddir ar y fferm, yn enwedig y rhai sydd ar gamau olaf beichiogrwydd. Rwyf wedi clywed adborth cadarnhaol iawn am waith llwybr sir Benfro sy'n...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Gwella Cyrhaeddiad Addysgol (12 Meh 2024)

Joyce Watson: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Roeddwn yn falch iawn o glywed bod cynllun peilot y pencampwyr cyrhaeddiad i’w ymestyn i ail gam ym mis Medi, ac mae’r cynllun peilot, a gynlluniwyd i helpu i fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol disgyblion ac i hybu safonau mewn ysgolion, wedi dangos canlyniadau cadarnhaol. Felly, rwy’n falch iawn o weld ei fod am barhau....

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cefnogi Canol Trefi (12 Meh 2024)

Joyce Watson: Diolch am eich ateb. Roeddwn yn arbennig o falch o weld y grant Trawsnewid Trefi yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu dwy neuadd farchnad hanesyddol bwysig yn fy etholaeth, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn ddiweddar, mae gwaith gyda chyllid y grant hwn gan Lywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf Ewropeaidd, a buddsoddiad cyfalaf gan Gyngor Sir Ceredigion yn achos neuadd farchnad Aberteifi, wedi ei...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Cefnogi Canol Trefi (12 Meh 2024)

Joyce Watson: 1. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi canol trefi yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru? OQ61236

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Gwella Cyrhaeddiad Addysgol (12 Meh 2024)

Joyce Watson: 5. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella cyrhaeddiad addysgol? OQ61237

6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: D-day ac Wythnos y Lluoedd Arfog (11 Meh 2024)

Joyce Watson: Diolch, Llywydd. Hoffwn i ddiolch i chi am eich datganiad heddiw, a hoffwn i ymuno â Gweinidogion a chyd-Aelodau yma heddiw, a'r tu allan, i dalu teyrnged i'r rhai a fentrodd eu bywydau, a'r rhai a roddodd eu bywydau, yn anffodus, ar gyfer ein dyfodol, a chydnabod y ddyled enfawr o ddiolch i bersonél a chyn-filwyr y lluoedd arfog. Ail fataliwn Cyffinwyr De Cymru aeth pellaf i mewn i'r tir...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.