Canlyniadau 1–20 o 8000 ar gyfer speaker:Lesley Griffiths

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Lesley Griffiths: Y peth cyntaf y byddaf yn gofyn amdano yw cyfarfod—rwy'n credu ei bod yn bwysig iawn cyfarfod wyneb yn wyneb—ac yna byddaf yn llunio'r agenda. Os nad yw'n bosibl cyfarfod yn y dyfodol agos iawn, byddaf yn sicr yn ysgrifennu'n benodol ar rai pynciau, a byddai hwn yn un o'r rheini, oherwydd, fel y dywedwch, bydd yn fis Chwefror cyn bo hir iawn, ac mae angen inni wybod ble rydym arni ar hyn...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Lesley Griffiths: Diolch, Ddirprwy Lywydd, a diolch i'r pwyllgor, o dan gadeiryddiaeth Delyth Jewell, am gyflwyno'r ddadl hon. Mae'n amlwg iawn o gyfraniad pob Aelod ein bod ni i gyd yn cytuno bod rygbi yng Nghymru yn chwarae rhan bwysig iawn yn ein hunaniaeth chwaraeon, ein hunaniaeth ddiwylliannol a'n hunaniaeth genedlaethol. Mae pencampwriaeth y chwe gwlad yn enwedig yn taro tant gyda llawer o gymunedau,...

8. Dadl ar Ddeiseb P-06-1437, 'Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol' (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Mae'n rhaid imi ddweud, yn y cyfarfodydd a gefais, yn enwedig yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, fod ganddynt syniadau anhygoel ynghylch codi arian a sicrhau eu bod yn manteisio i'r eithaf ar bob cyfle, ac ni chredaf eu bod yn ystyried hynny'n rhwystr; credaf eu bod wedi dod dros hynny ac yn cydnabod bod yn rhaid inni wneud pethau'n wahanol, a bod ffyrdd y gallant weithio'n wahanol i sicrhau...

8. Dadl ar Ddeiseb P-06-1437, 'Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol' (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch, Ddirprwy Lywydd, ac rwy’n falch iawn o ymateb ar ran Llywodraeth Cymru. Credaf fod y ddeiseb hon yn adlewyrchu'n dda pa mor bwysig yw'r sefydliadau hyn i'n cenedl. Fodd bynnag, rydym yn wynebu’r heriau ariannol mwyaf ers dechrau datganoli, heb unrhyw atebion hawdd. Felly, mae'n rhaid inni weithio gyda'n gilydd i ddiogelu ein sefydliadau cenedlaethol, ac rwy'n ddiolchgar i'r holl...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Pobl â Nam ar eu Golwg (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Rydych yn codi pwynt pwysig iawn. Mae'n gwbl hanfodol fod pobl ag amhariad ar y golwg yn gallu teithio'n annibynnol, eu bod yn gallu gwneud hynny'n hyderus, ac yn sicr, mae'r gweithgor trafnidiaeth a luniodd yr argymhellion i Lywodraeth Cymru, argymhellion yr ydym yn gweithio drwyddynt ar hyn o bryd gan y tasglu hawliau pobl anabl y cyfeiriais ato, yn mynd i'n helpu gyda'r gwaith...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Pobl â Nam ar eu Golwg (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu gwasanaethau hygyrch, ymatebol o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ac sy’n diwallu anghenion holl bobl anabl Cymru, gan gynnwys y rheini sy’n ddall neu sydd ag amhariad ar y golwg. Mae gwaith y tasglu hawliau pobl anabl yn rhan annatod o'r ymrwymiad hwn.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diogelu'r Amgylchedd Hanesyddol (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Wel, byddai'n amhriodol imi wneud sylwadau ar gynigion penodol, Ddirprwy Lywydd. Fel y gwyddoch, Gweinidogion Cymru sy'n penderfynu a ddylid cymeradwyo ceisiadau ai peidio. Ond rwy'n credu mai'r hyn sy'n wirioneddol bwysig, fel y dywedais, yw bod gennym y ddeddfwriaeth fwyaf blaengar yn y maes hwn. Daw i rym yn yr hydref, ac rwy'n credu y bydd yn rhoi cyfraith hygyrch, ddwyieithog...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diogelu'r Amgylchedd Hanesyddol (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Pan ddaw Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023 i rym yn ddiweddarach eleni, Cymru fydd â'r ddeddfwriaeth fwyaf blaengar yn y DU ar gyfer rheoli a gwarchod yr amgylchedd hanesyddol. Caiff ei hategu gan bolisïau cynllunio sy'n diogelu nodweddion unigryw ein hamgylchedd hanesyddol.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Hanes a Threftadaeth Cymoedd y De (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Wel, rwy'n credu eich bod wedi rhoi darlun ardderchog o sut y gall ein cyrff treftadaeth cenedlaethol weithio'n rhagweithiol gyda chymunedau ac amgueddfeydd lleol fel y gallant ymchwilio ac adrodd eu straeon i'r gymuned ehangach, a'r hyn sy'n bwysig iawn yw nad ydym yn colli'r straeon hynny. Mae'n bwysig iawn eu bod gyda ni a'n bod yn eu cadw ac yn eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Hanes a Threftadaeth Cymoedd y De (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo mynediad at hanes a threftadaeth Cymoedd de Cymru drwy ei hymgyrchoedd marchnata lleol a rhyngwladol ac yn gweithio i addysgu cenedlaethau'r dyfodol am bwysigrwydd ein hamgylchedd hanesyddol a diwylliannol.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Nid oes yr un aelod o Lywodraeth Cymru yn hapus â'r lefelau tlodi plant sydd gennym ar hyn o bryd, ond mae'n rhaid inni wynebu'r ffaith bod llawer o'r ysgogiadau yn nwylo Llywodraeth y DU a'n bod, hyd at 2010 pan ddaeth y Torïaid i mewn, wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y plant a oedd yn byw mewn tlodi. Rwy'n cytuno'n llwyr â chi ynghylch yr economi a phwysigrwydd yr economi, ac yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Credaf eich bod wedi codi pwynt pwysig iawn. Cyfarfûm â Sefydliad Bevan yn gynnar iawn ar ôl cael y portffolio hwn i siarad am amrywiaeth o faterion ac yn sicr, mae llawer o'r adroddiadau y maent wedi'u cyflwyno yn ddefnyddiol iawn i'n helpu i fynd i'r afael â thlodi. Ac rydych chi'n iawn, nid tlodi plant yn unig ydyw; mae'n ymwneud â mynd i'r afael â thlodi, oherwydd fe wyddom...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Yn sicr, nid ydynt yn benaethiaid i mi. Nid wyf yn anghytuno â chi ynglŷn â'r effaith y credaf y gallai dileu'r cap budd-daliadau dau blentyn hwnnw ei chael. Yn sicr, mae popeth a ddarllenais ers imi gael y portffolio yn gwneud imi gredu hynny. Hynny yw, un o'r rhesymau pam y gwnaethom ddileu ein targedau oedd oherwydd bod Llywodraeth y DU wedi dileu eu targedau nhw, ac mae'n rhaid inni...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi Plant (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Mae ein strategaeth tlodi plant yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â thlodi plant yng Nghymru drwy fentrau i leihau costau, cynyddu incwm a datblygu llwybrau allan o dlodi fel y gall pob plentyn fwynhau ei hawliau a chael pob cyfle i gyrraedd ei botensial.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Gweinyddiaeth Lles (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Rwy'n credu eich bod wedi codi pwynt pwysig iawn ynglŷn â chyllid. I mi, mae'n bwysig iawn, pan fyddwn yn ceisio datganoli unrhyw bwerau pellach, ein bod yn gwybod pam ein bod am gael y pwerau hynny. Rydym yn gwybod y byddant o fudd i bobl Cymru, ond mae'n bwysig iawn fod y cyllid yn dod hefyd. A phan oedd gennyf bortffolio blaenorol ac roedd gennym bwerau cynllun gostyngiadau'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Gweinyddiaeth Lles (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Wel, fel y gŵyr Siân Gwenllian, roedd siarter budd-daliadau Cymru yn rhan gwbl ganolog o'n paratoadau, gan ei bod yn nodi'r ymrwymiad y credwn ei fod yn angenrheidiol ar gyfer cynllun a darpariaeth budd-daliadau sy'n dosturiol ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn fel y nodais. Ac rwy'n gwybod eich bod wedi gweithio'n agos iawn gyda fy rhagflaenydd fel rhan o'r cytundeb cydweithio. Yr...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Gweinyddiaeth Lles (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Drwy weithredu siarter budd-daliadau Cymru, rydym yn sefydlu'r seilwaith ar gyfer system fudd-daliadau sy'n dosturiol ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn. Byddai unrhyw weinyddu pwerau lles yn y dyfodol yn cael ei gyflawni yn unol ag ymrwymiadau'r siarter.

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cartrefi sydd wedi'u Rhestru gan Cadw (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau penodol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros dai, ond rwy'n cytuno'n llwyr â chi, mae rhesymau da iawn dros wella effeithlonrwydd ynni adeiladau hanesyddol. Rydym am eu gweld yn lleihau eu hallyriadau carbon. Mae angen iddynt leihau eu biliau tanwydd. Mae angen iddynt wneud yr adeiladau'n llawer mwy cyfforddus i'r preswylwyr hefyd. Fel y dywedwch, maent i...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cartrefi sydd wedi'u Rhestru gan Cadw (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Fel y dywedais ar ddechrau fy ateb i Julie Morgan, mae'n amhriodol imi wneud sylwadau ar achosion penodol. Ond mae'r awdurdod cynllunio lleol yn gyfrifol am reoleiddio newidiadau i adeiladau rhestredig, er enghraifft, drwy'r gofyniad am gydsyniad adeilad rhestredig. Maent yn gallu rhoi cyngor i berchnogion, ac rwy'n gwybod—. Rwy'n meddwl ei bod hi'n deg dweud, er bod eich adeilad wedi ei...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cartrefi sydd wedi'u Rhestru gan Cadw (26 Meh 2024)

Lesley Griffiths: Diolch. Ddirprwy Lywydd, cyn imi ymateb i'r cwestiwn penodol, mae angen imi nodi y byddai'n amhriodol imi wneud sylwadau ar achosion penodol gan nad wyf i fod i niweidio rôl Gweinidogion Cymru ym mhroses y cydsyniad adeilad rhestredig. Felly, er enghraifft, mae gan berchennog hawl i apelio at Weinidogion Cymru yn erbyn penderfyniad yr awdurdod cynllunio lleol. Os caf godi'r pwynt cyffredinol...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.