Canlyniadau 1–20 o 1900 ar gyfer speaker:John Griffiths

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

John Griffiths: concerned with road safety, and he's been an absolute tower of strength in trying to salvage something positive from that awful incident that killed his daughter. Unsurprisingly, Julian has taken a great interest in the roll-out of 20 mph, and I know that, because he copied it to me, he actually wrote to our former First Minister Mark Drakeford on the policy saying, 'I would like to thank you...

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

John Griffiths: —'They will not have to endure the horrors and pain that my daughter's family and friends have had to endure.'

7. Dadl ar ddeiseb P-06-1407, 'Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu’r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya' (22 Mai 2024)

John Griffiths: May I begin by thanking the Petitions Committee for their general work? And certainly this petition has helped create that focus on this policy and its implementation and the early experience. I’d like to very much agree with what Lee Waters said about change always being difficult, and particularly, perhaps, change that affects car use, because I think we all know over quite a period of...

5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Rheoli cynhyrchion tybaco a nicotin (15 Mai 2024)

John Griffiths: Rwy’n llwyr gefnogi’r hyn a glywsom gan Mabon ap Gwynfor, sydd, yn fy marn i, yn dadlau achos clir a chryf iawn dros gofrestr o fanwerthwyr. Gwn o fy etholaeth fy hun—rwy'n siŵr fod hyn yn wir am Aelodau eraill—pa mor gyffredin yw’r problemau a achosir gan dybaco a fepio ar hyn o bryd. Mae fepio, er enghraifft, yn broblem gynyddol hyd yn oed mewn ysgolion cynradd, lle mae...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi (15 Mai 2024)

John Griffiths: Roeddwn yn falch iawn o noddi digwyddiad y gynghrair ddiogelwch dŵr yn adeilad y Pierhead yr wythnos o'r blaen, ac roedd yn dda iawn eich cael chi yno i siarad, Ysgrifennydd y Cabinet. Fe wyddoch fod mam Mark Allen, a foddodd mewn cronfa ddŵr yng Nghymru, yno i siarad am bwysigrwydd cael cortynnau taflu mewn cronfeydd dŵr, llynnoedd a chamlesi mewn ymdrech i wella ein diogelwch dŵr. A...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Diogelwch Dŵr ac Atal Boddi (15 Mai 2024)

John Griffiths: 6. Pa gamau y mae'r Ysgrifennydd Cabinet yn eu cymryd i wella diogelwch dŵr ac atal boddi? OQ61111

7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Tata Steel (14 Mai 2024)

John Griffiths: Prif Weinidog, rwy'n gwybod eich bod yn gwbl ymwybodol o bwysigrwydd Llanwern i'r economi ranbarthol, y bobl a gyflogir yn uniongyrchol yn y ffatri, y contractwyr, y cyflenwyr a'r gwariant yn yr economi leol. Yr oedran cyfartalog yn Llanwern erbyn hyn yw, rwy'n credu, y tridegau cynnar, wrth gwrs, mae nifer o brentisiaid yno. Felly, mae'n hawdd deall pam y mae llawer iawn o bryder yn lleol am...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ( 8 Mai 2024)

John Griffiths: Beth yw polisi Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio ffonau symudol mewn ysgolion?

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Gweithio gyda llywodraeth leol i ddarparu mwy o dai fforddiadwy ( 7 Mai 2024)

John Griffiths: Diolch, Dirprwy Lywydd. Ysgrifennydd Cabinet, rydych chi wedi sôn yn eich datganiad am ddull newydd, wrth weithio gydag awdurdodau lleol, o asesu'r farchnad dai leol, a bod hynny wedi ailddatgan yr angen am lawer mwy o dai fforddiadwy. Mae'r targed o 20,000 wedi'i seilio, rwy'n credu, ar amcangyfrifon 2019 o angen am dai ychwanegol, tybed, yng ngoleuni'r dull newydd hwn, a allech chi ddweud...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Blaenoriaethau ar gyfer newid hinsawdd a materion gwledig ( 7 Mai 2024)

John Griffiths: Ysgrifennydd Cabinet, diolch am eich datganiad. Fe wyddoch fod llawer o waith da yn digwydd ar wastadeddau Gwent, ardal werthfawr iawn ar gyfer natur a bioamrywiaeth—gwaith da gan gymunedau lleol, grwpiau amgylcheddol lleol a'r Bartneriaeth Tirwedd Lefelau Byw. Ac rwy'n cadeirio pwyllgor sy'n gweithio gyda'r holl bartneriaid hynny i edrych ar sut yr ydym yn cael gwell amddiffyniad drwy'r...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Senedd yn 25 ( 7 Mai 2024)

John Griffiths: Mae'n fraint cael bod yn un o'r pedwar Aelod presennol a oedd yn Aelodau o'r Cynulliad ar y pryd yn ôl yn 1999, gyda chi, wrth gwrs, Llywydd, Jane Hutt a Lynne Neagle. Gallaf dystio yn sicr i gyfyngiadau'r Siambr ddadlau wreiddiol, lle roedd gennym ni bileri yn wir yn y ffordd, ac roedd gennym Aelodau yn ceisio ymyrryd ar Aelodau eraill mewn dadl ond heb gael eu gweld a methu â gweld yr...

10. Dadl Fer: Gaza — Ymateb Cymreig ( 1 Mai 2024)

John Griffiths: Rhaid i ddynoliaeth fod yn drech yn Israel a Phalesteina. Mae fy etholwyr yn dweud wrthyf eu bod eisiau cadoediad parhaol ar unwaith, rhyddhau gwystlon, lefelau priodol o gymorth dyngarol, a dechrau ateb gwleidyddol a fydd yn para. Mae António Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig wedi siarad yn rymus iawn yn ystod y cyfnod ofnadwy hwn. Mae wedi dweud, 'Mae'r rhain yn...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a'r Gymraeg: Tata Steel (30 Ebr 2024)

John Griffiths: Ysgrifennydd Cabinet, mae Llanwern yn waith pwysig iawn, o hyd, yn yr economi leol yng Nghasnewydd a'r cyffiniau, gan gynnwys cymoedd Gwent, ac mae'n darparu swyddi â chyflog da, medrus dros ben, ac mae'r proffil oedran yn llawer iau mewn gwirionedd na'r hyn y mae llawer o bobl yn ei dybio, gyda nifer o brentisiaid yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru, wrth gwrs. Felly, wrth i faterion...

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 Ebr 2024)

John Griffiths: Ysgrifennydd y Cabinet, rwyf wedi bod yn cefnogi etholwr, Lucy Vers, y mae gan ei mab chwech oed, Elliot, nychdod cyhyrol Duchenne, cyflwr prin sy'n golygu bod y cyhyrau'n nychu ac sy'n cyfyngu ar fywyd. Mae llawer o'i phryder yn ymwneud â mynediad at dreialon clinigol, ac, ar brydiau, mae hi wedi mynd ag Elliot yr holl ffordd o dde Cymru i Newcastle dim ond ar gyfer prawf gwaed, fel rhan...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Colli Bioamrywiaeth (30 Ebr 2024)

John Griffiths: Prif Weinidog, mae gwastadeddau Gwent yn ased gwych i Gymru, ac, yn sicr, yn fy ardal leol yn Nwyrain Casnewydd. Yn ffodus, mae gennym ni'r bartneriaeth gwastadeddau byw sy'n gwneud llawer iawn o waith i ddatblygu'r amgylchedd a bioamrywiaeth gyda grwpiau bywyd gwyllt a phartneriaid allweddol. Fi yw'r hyrwyddwr rhywogaethau dros lygod y dŵr, ac erbyn hyn rydym ni'n gweld llygoden y dŵr yn...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Teithio Llesol (24 Ebr 2024)

John Griffiths: Ysgrifennydd y Cabinet, un o ddarpariaethau pwysig Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw'r gofyniad i Weinidogion Cymru ac awdurdodau lleol gymryd camau rhesymol i wella cyfleusterau ar gyfer cerddwyr a beicwyr wrth wella neu gynnal y briffordd. Mae ymgorffori'r darpariaethau teithio llesol hyn yn y gwaith o adeiladu a chynnal a chadw ffyrdd yn llawer mwy costeffeithiol nag ôl-osod wrth gwrs,...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Teithio Llesol (24 Ebr 2024)

John Griffiths: 5. Beth yw asesiad yr Ysgrifennydd Cabinet o'r cynnydd o ran gweithredu polisïau teithio llesol yng Nghymru? OQ60969

6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Blaenoriaethau ar gyfer Trafnidiaeth: Gwrando, partneriaeth, gwneud newid (23 Ebr 2024)

John Griffiths: A gaf i ddiolch i Ysgrifennydd y Cabinet am ei ddatganiad heddiw? Rwy'n cytuno'n fawr bod consensws cryf yn y Siambr hon a hefyd allan yn ein cymunedau bod y polisi 20 mya yn sylfaenol gywir, ac mae ei angen i amddiffyn ein cymunedau, yn enwedig plant. Dyna rwy'n clywed gan bobl yn Nwyrain Casnewydd. Ond maen nhw hefyd yn cytuno'n fawr iawn bod nifer fach o ffyrdd y gellid eu toi'n ôl o 20...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Creu Cenhedlaeth ddi-fwg a mynd i’r afael â fepio ymhlith pobl ifanc (23 Ebr 2024)

John Griffiths: Hoffwn longyfarch Llywodraeth Cymru ar ei gwaith dros Gymru ddi-fwg a chenhedlaeth ddi-fwg, a hefyd longyfarch Llywodraeth y DU am y camau beiddgar y mae wedi'u cymryd i helpu i greu'r genhedlaeth ddi-fwg honno. Ysgrifennydd Cabinet, o ran cofrestru, fe gafodd ei drafod, mewn gwirionedd, yng nghyfarfod olaf y grŵp trawsbleidiol ar smygu ac iechyd, lle teimlwyd y gallai fod yn bosibl ei wneud...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.