Canlyniadau 1–20 o 2000 ar gyfer speaker:Paul Davies

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Rhyddhad Ardrethi Annomestig (17 Gor 2024)

Paul Davies: Rwy’n ddiolchgar i chi am eich ateb, ond mae enghreifftiau ledled Cymru o fusnesau bach yn cau eu drysau ac eto mae disgwyl iddynt dalu ardrethi busnes o hyd, er nad ydynt yn masnachu. Mae hyn yn peri rhwystredigaeth a gofid enfawr i'r perchnogion busnes hynny a'u teuluoedd sy'n talu ardrethi Cymru er nad yw eu busnes yn gweithredu mewn gwirionedd. Mae'n amlwg nad yw hyn yn deg a bod angen...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Rhyddhad Ardrethi Annomestig (17 Gor 2024)

Paul Davies: 3. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod digon o ryddhad ardrethi annomestig ar gael i fusnesau bach? OQ61453

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Diweddariad trafnidiaeth (16 Gor 2024)

Paul Davies: Rwy'n ddiolchgar i'r Ysgrifennydd Cabinet am ei ddatganiad heddiw, sy'n darparu diweddariad trafnidiaeth i'w groesawu. Rwy'n ddiolchgar am y cyfle i godi mater trafnidiaeth penodol yn fy ardal fy hun. Bydd yr Ysgrifennydd Cabinet yn ymwybodol bod ymgyrchwyr yn Scleddau yn fy etholaeth i wedi gweithio'n galed iawn i godi ymwybyddiaeth o beryglon cyflymder traffig ar yr A40, ac fe wnaethant...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Polisi Datblygiadau Un Blaned (10 Gor 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd y Cabinet, fel rydym newydd glywed, mae llawer o bryderon ynghylch datblygiadau Un Blaned, ac rwy'n sicr wedi gohebu ar y mater hwn fwy nag unwaith dros y blynyddoedd gyda'ch cyd-Aelod Cabinet, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio. Yng ngoleuni'r pryderon a godwyd gyda mi yn sir Benfro, ers peth amser bellach rwyf wedi bod yn galw am adolygiad o bolisi...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Fformiwla Barnett ( 9 Gor 2024)

Paul Davies: Prif Weinidog, rwyf i wedi gwneud fy safbwynt yn eglur iawn dros nifer o flynyddoedd o ran fformiwla Barnett. Rwy'n credu ei fod wedi dyddio a bod angen model ariannu tecach, sy'n seiliedig ar anghenion yma yng Nghymru. Nawr, fel y gwyddoch chi, mae sawl gwahanol fodel yn cael ei ddefnyddio ledled Ewrop, gan gynnwys modelau ffederaliaeth ariannol yn yr Almaen, mecanweithiau cydraddoli...

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (25 Meh 2024)

Paul Davies: Trefnydd, rwy'n gofyn unwaith eto am ddatganiad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â'r sefyllfa barhaus ar safle tirlenwi Withyhedge yn fy etholaeth. Fe wrandawais i'n ofalus ar sylwadau'r Prif Weinidog yn gynharach mewn ymateb i arweinydd yr wrthblaid, ond yn ei holl sylwadau doedd dim ymrwymiad o hyd gan Lywodraeth Cymru i ymyrryd a chefnogi'r gymuned mewn gwirionedd. Mae'n rhwystredig iawn ac,...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Gwella Addysg ym Mhreseli Sir Benfro (12 Meh 2024)

Paul Davies: Diolch, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddoch, yr wythnos hon yw Wythnos Gofalwyr, ac mewn ymdrech i godi ymwybyddiaeth a darparu cymorth hanfodol i ofalwyr ifanc, mae Ysgol Aberdaugleddau yn fy etholaeth wedi lansio prosiect Gofalwyr Ifanc. Dechreuodd y prosiect yn 2021, ac mae bellach yn cefnogi dros 80 o ofalwyr ifanc sy’n mynychu ysgol uwchradd. Credir nad yw oddeutu 40 y cant o...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Adfywio Canol Trefi yn Sir Benfro (12 Meh 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd y Cabinet, gwrandawais yn ofalus iawn ar eich ymatebion cynharach ynghylch trefi a chanol trefi, ac rwy'n siŵr ein bod i gyd yn pryderu am y gostyngiad yn nifer y siopau yng nghanol trefi fel Hwlffordd, sydd, ynghyd â chau banciau, yn cael effaith wirioneddol ar fywiogrwydd trefi fel Hwlffordd. Nawr, rwy'n derbyn bod y ffordd rydym yn siopa ac yn bancio wedi newid dros y...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Adfywio Canol Trefi yn Sir Benfro (12 Meh 2024)

Paul Davies: 5. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu i adfywio canol trefi yn Sir Benfro? OQ61223

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Gwella Addysg ym Mhreseli Sir Benfro (12 Meh 2024)

Paul Davies: 8. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella'r system addysg ym Mhreseli Sir Benfro? OQ61226

6. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: D-day ac Wythnos y Lluoedd Arfog (11 Meh 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd Cabinet, byddwch yn ymwybodol fy mod wedi bod yn ymgyrchu ers sawl blwyddyn dros amddiffyn cofebion rhyfel yng Nghymru yn well, ac rwy'n credu ei bod yn un ffordd y gallwn ddangos ein parch a'n diolch i'r rhai a wnaeth yr aberth eithaf er mwyn ein rhyddid. Nawr, byddwch yn gwybod fy mod wedi galw am ddyletswydd statudol ar ein hawdurdodau lleol i gofnodi cofebion rhyfel yn eu...

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Amgylchedd morol cynaliadwy yng Nghymru (11 Meh 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd Cabinet, fel yr un sy'n hyrwyddo rhywogaeth y pâl, rwy'n falch eich bod wedi cyfeirio at strategaeth cadwraeth adar môr Llywodraeth Cymru yn eich datganiad. Un agwedd hanfodol o'r strategaeth yw bioddiogelwch cadarn ar ynysoedd, er mwyn sicrhau bod ein poblogaethau rhyngwladol pwysig o adar môr sy'n bridio yn cael eu hamddiffyn rhag rhywogaethau ymledol goresgynnol, fel llygod...

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Y Prif Weinidog ( 5 Meh 2024)

Paul Davies: Diolch, Lywydd. Er nad oeddwn wedi torri unrhyw gyfraith na rheol, dyna oedd y peth iawn i'w wneud, oherwydd mae'n ymwneud â chrebwyll ac mae'n ymwneud â chymryd cyfrifoldeb. Nid oes unrhyw wleidydd uwchlaw atebolrwydd, ac fe'n hetholir i sefyll dros ein hetholwyr a sicrhau bod ein gweithredoedd a'n penderfyniadau yn agored ac yn dryloyw. Bellach, mae gennym Brif Weinidog sy'n gwrthod...

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Y Prif Weinidog ( 5 Meh 2024)

Paul Davies: Mae'n hynod siomedig, ac a dweud y gwir, mae'n drist ein bod yn y sefyllfa o orfod cyflwyno'r ddadl hon y prynhawn yma. Ond y gwir amdani yw bod diffyg tryloywder enfawr dros y penderfyniadau a wnaed gan y Prif Weinidog, ac mae ei farn wedi'i gwestiynu'n briodol, nid yn unig gan wleidyddion yr wrthblaid, ond gan ein hetholwyr ein hunain. Mae catalog o fethiannau wedi bod gan y Prif Weinidog o...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Iechyd y Cyhoedd ym Mhreseli Sir Benfro ( 5 Meh 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd y Cabinet, un o flaenoriaethau iechyd cyhoeddus Llywodraeth Cymru yw diogelu iechyd pobl, ac eto mae'r gymuned o amgylch safle tirlenwi Withyhedge yn fy etholaeth yn parhau i ddioddef o ddrewdod ffiaidd ac allyriadau a all fod yn wenwynig. Mae preswylwyr yn parhau i brofi symptomau iechyd difrifol, fel amrannau poenus a chwyddedig, cur pen a chyfog. Mae'r rhain yn bobl go iawn,...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Iechyd y Cyhoedd ym Mhreseli Sir Benfro ( 5 Meh 2024)

Paul Davies: 2. Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd y cyhoedd ym Mhreseli Sir Benfro? OQ61182

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Prosiectau Ffyrdd yn Sir Benfro (22 Mai 2024)

Paul Davies: Diolch am yr ateb hwnnw, Ysgrifennydd y Cabinet. Fe fyddwch yn ymwybodol o gynllun addasu arfordirol Niwgwl yn fy etholaeth i, o gofio bod Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i gynnal astudiaethau dichonoldeb. Rwy'n sylweddoli mai'r awdurdod lleol sy'n gyfrifol am y prosiect posibl hwn, ac mae'n eithaf amlwg y byddai cynigion Cyngor Sir Penfro ar gyfer y ffordd yn costio miliynau o bunnoedd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Prosiectau Ffyrdd yn Sir Benfro (22 Mai 2024)

Paul Davies: 6. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad ar weithredu prosiectau ffyrdd yn Sir Benfro? OQ61124

3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (21 Mai 2024)

Paul Davies: Trefnydd, dydw i ddim yn gwybod sawl gwaith y mae angen i mi sefyll i fyny yn y Siambr hon a chodi sgandal safle tirlenwi Withyhedge, ond, yn anffodus, mae'r gymuned leol yn dal i fyw gydag allyriadau a allai fod yn wenwynig yn dod o'r safle, er gwaethaf y ffaith mai dyddiad cau hysbysiad gorfodi diweddaraf Cyfoeth Naturiol Cymru i'r gweithredwr oedd yr adeg hon yr wythnos diwethaf. Mae'n...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Blaenoriaethau Amgylcheddol (15 Mai 2024)

Paul Davies: Ysgrifennydd y Cabinet, fel rydych chi newydd ei ddweud, rhaid mai un o flaenoriaethau amgylcheddol Llywodraeth Cymru ar gyfer Preseli Sir Benfro yw cadw pobl rhag niwed, ac eto, fel rydym newydd glywed, mae trigolion sy'n byw o amgylch safle tirlenwi Withyhedge yn dal i fyw mewn ofn oherwydd y drewdod a allai fod yn wenwynig o'r safle hwn. Nawr, fel y dywedwyd, ddydd Gwener, cyhoeddodd...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.