Canlyniadau 1–20 o 3000 ar gyfer speaker:Alun Davies

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Alun Davies: Mewn sawl ffordd, mae'r sgwrs a gawsom wedi bod yn sgwrs rhyngom ni fel cenedl yn hytrach na phleidiau gwleidyddol a gwleidyddion, oherwydd rwy'n credu ein bod i gyd wedi mwynhau gwahanol achlysuron yn gysylltiedig â'r chwe gwlad. Mae Carolyn yn ein hatgoffa o gamp lawn 2005; rwy'n cofio ei bod hi wedi cymryd pedwar diwrnod i fi ddod nôl o Gaeredin ar ôl i ni ennill yn Murrayfield a bron...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar i'r Cadeirydd ac i staff y pwyllgor hefyd am ein helpu a'n cefnogi gyda'r ymchwiliad hwn. Wrth gwrs, John Whittingdale a awgrymodd ein bod yn dechrau'r ymchwiliad hwn. Hyd y gwn i, dyma'r tro cyntaf i unrhyw bwyllgor yma ddechrau ymchwiliad ar gais Gweinidog Llywodraeth y DU. Rwy'n falch o weld bod John Whittingdale wedi goroesi'r cliriad mawr yr wythnos diwethaf. Efallai y...

Grŵp 6: Cyhoeddi hysbysiadau (Gwelliant 19) ( 9 Gor 2024)

Alun Davies: Rwy'n cytuno'n gryf â hynny. Rwy'n anghytuno â'r hyn a ddywedwyd yn gynharach. Cylchrediad y Gwent Gazette yw 393 o bobl. Nawr, bydd y darlleniad ychydig yn uwch na hynny, yn amlwg, ond mae awgrymu bod hwn yn ffordd o gyfathrebu i awdurdod lleol neu unrhyw un arall yn ffwlbri noeth. Dydy hynny ddim yn wir. Nid yw'r niferoedd yn cynnal y ddadl. Ac ar adeg pan fo'r Ceidwadwyr yn arbennig...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

Alun Davies: Wna i ddim cadw'r Aelodau yn hir heno. Rwy'n ddiolchgar i Adam am godi'r materion hyn, ac rwy'n ddiolchgar iddo ef ac eraill sydd wedi arwain dadl ar yr agweddau hyn, oherwydd mae gwleidyddiaeth wedi newid. Fel rhywun sydd wedi gwasanaethu yma ers bron i 20 mlynedd, rwyf wedi gweld y newid yn digwydd mewn pob math o wahanol ffyrdd. Mae llawer o'r materion y cyfeiriodd Adam atyn nhw heddiw yn...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Sicrwydd Dŵr (19 Meh 2024)

Alun Davies: Wrth gwrs, nid mater i ni yma yn y Siambr hon yn unig yw diogeledd dŵr, mae’n fater i’r Deyrnas Unedig gyfan. Rwy'n siŵr fod pob un ohonom, ar bob ochr i'r Siambr, yn edrych ymlaen at weld y Llywodraeth Lafur newydd yn cael ei hethol ymhen pythefnos, a fydd yn rhoi cyfle i gydweithio mewn ffordd fwy rhagweithiol a chadarnhaol na'r hyn a welsom yn y blynyddoedd diwethaf efallai....

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ysgolion ym Mlaenau Gwent (12 Meh 2024)

Alun Davies: Rwy’n ddiolchgar i Ysgrifennydd y Cabinet am hynny. Rwy'n gobeithio mai un o’i blaenoriaethau yw cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol hefyd. Efallai y bydd yr Aelodau’n cofio, mewn bywyd blaenorol, mai Ysgrifennydd y Cabinet a gadeiriodd y pwyllgor ar y ddeddfwriaeth honno, ac roeddwn i'n Weinidog, ac un o’r pethau yr oedd y ddau ohonom yn cytuno arnynt, Ysgrifennydd y...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ysgolion ym Mlaenau Gwent (12 Meh 2024)

Alun Davies: 7. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am ei blaenoriaethau ar gyfer ysgolion ym Mlaenau Gwent? OQ61257

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Dyfodol ffermio yng Nghymru (14 Mai 2024)

Alun Davies: Rwy'n croesawu eich apwyntiad, Gweinidog. Rwy'n croesawu'n fawr y ffordd rydych chi wedi mynd ati ar unwaith. Mae'r cyhoeddiad a wnaethoch chi heddiw, rwy'n credu, yn dangos parodrwydd gwirioneddol i symud ymlaen, ond i wneud hynny drwy drafod â phobl y bydd yn effeithio arnynt. Rwy'n ofni mewn gwirionedd y byddwch chi'n treulio'r rhan fwyaf o'r blynyddoedd nesaf yn amddiffyn amaethyddiaeth...

3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ein cenhadaeth genedlaethol — cyflawni blaenoriaethau addysg Cymru (14 Mai 2024)

Alun Davies: Rwy'n croesawu'r datganiad a wnaethoch chi brynhawn heddiw yn fawr iawn, Gweinidog. Mae yna ddau gwestiwn yr hoffwn eu codi gyda chi'r prynhawn yma. Yn gyntaf i gyd, o ran anghenion dysgu ychwanegol. Rydych chi siŵr o fod yn cofio mai myfi oedd y Gweinidog a oedd yn gyfrifol am gyflwyno'r ddeddfwriaeth i ddiwygio anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru. Rwy'n credu bod tua phump neu chwe...

10. Dadl Fer: Hedfan fry: Ailgyflwyno eryrod cynffonwen yng Nghymru ( 8 Mai 2024)

Alun Davies: Y tro diwethaf y cofnodwyd eryr cynffonwen yng Nghymru oedd ym Mhort Talbot, o bob man—mae'r Dirprwy Lywydd yn mynd i'w gadair nawr—yng Nghynffig, mewn gwirionedd, ym 1888. Mae ein tirwedd wedi bod yn wag o eryrod cynffonwen ers dros 150 o flynyddoedd. Mae'n bwynt pwysig, oherwydd rydym yn dweud 'eryrod cynffonwen' heddiw, ond yn fwy cyffredin byddem yn eu hadnabod wrth gwrs fel 'eryrod...

10. Dadl Fer: Hedfan fry: Ailgyflwyno eryrod cynffonwen yng Nghymru ( 8 Mai 2024)

Alun Davies: Diolch yn fawr iawn. Fe fydd y Llywydd, rwy'n siŵr, yn cytuno â mi mai un o'r golygfeydd harddaf wrth i chi yrru ar hyd yr A470 a'r A44, fel y mae'r ddau ohonom wedi'i wneud ar sawl achlysur, yw gweld y barcutiaid yn hedfan yn uchel a'u gweld yn dychwelyd i'w tiroedd nythu yng nghanolbarth Cymru. Rwy'n credu ei fod yn un o lwyddiannau mawr y blynyddoedd diwethaf. Yn sicr, rwy'n cofio pan...

8. Dadl Plaid Cymru: Uchafswm ar roddion gwleidyddol ( 1 Mai 2024)

Alun Davies: A wnewch chi dderbyn ymyriad?

8. Dadl Plaid Cymru: Uchafswm ar roddion gwleidyddol ( 1 Mai 2024)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar i chi am hynny. Rwy'n ddiolchgar i'r Prif Weinidog am sefydlu'r adolygiad hwn—rwy'n credu ei fod yn bwysig. Mae Carwyn Jones sy'n ei arwain eisoes wedi dweud ei fod yn mynd i ymchwilio i gap ar roddion, ac rwy'n meddwl ein bod yn edrych ymlaen at weld lle mae'n cyrraedd gyda hynny. A ydych chi hefyd yn cytuno—oherwydd rwy'n credu bod y pwyntiau a wnaeth Lee Waters yn ei...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Yr Argyfwng Parhaus yn y Dwyrain Canol (23 Ebr 2024)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar i'r Prif Weinidog am yr ymateb yna. Mae fy nghwestiwn yn dilyn cwestiwn 2 yn gynharach. Rwy'n credu ei bod hi'n werth i ni fyfyrio ar yr hyn a ddigwyddodd i Gill a Pete Brisley o Bencoed. Roedd eu merch, Lianne, yn byw yn Kibbutz Be'eri yn ne Israel. Roedd gan y teulu ddwy ferch, Yahel, 16 oed, a Noiya, 13 oed. Ar 7 Hydref, llofruddiwyd Lianne. Cafodd ei llofruddio ynghyd...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Yr Argyfwng Parhaus yn y Dwyrain Canol (23 Ebr 2024)

Alun Davies: 5. Sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd yng Nghymru y mae'r argyfwng parhaus yn y Dwyrain Canol yn effeithio arnynt? OQ60974

4. Datganiadau 90 eiliad (17 Ebr 2024)

Alun Davies: Rwy’n ddiolchgar i chi, Ddirprwy Lywydd. Bob hyn a hyn, mae seren yn ymddangos. Mae Jess Fishlock yn seren o'r fath. Roedd 9 Ebrill yn garreg filltir, pan arweiniodd Jess Fishlock ei gwlad ar gyfer y gêm ragbrofol yn erbyn Kosovo, gan ddod yn chwaraewr cyntaf Cymru i ennill 150 o gapiau dros Gymru. Dylai pob un ohonom ei llongyfarch yma ar yr orchest hon. Mae'n golygu y bydd wedi chwarae...

3. Cwestiynau Amserol: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (17 Ebr 2024)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar ichi, Lywydd. Fel eraill, rwy'n croesawu Ysgrifennydd y Cabinet i'w rôl. A hefyd yn croesawu'r ffordd y cyfunir, os mynnwch, diwylliant a chyfiawnder cymdeithasol. Rwy'n credu ei fod yn hanfodol ac yn bwysig. Ac rwy'n credu y dylem hefyd wneud datganiad clir iawn ar bob ochr i'r Siambr y prynhawn yma—nid wyf yn siŵr a yw hwn yn bwynt lle'r ydym am fod yn ceisio sgorio...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Llygredd mewn Afonydd (17 Ebr 2024)

Alun Davies: Rwy'n ddiolchgar i Ysgrifennydd y Cabinet am yr ateb hwnnw. Hoffwn innau hefyd ymuno ag eraill i'w longyfarch ar ei benodiad; rwy'n gwybod bod croeso cynnes i'w benodiad nid yn unig ar draws y Siambr hon ond ledled Cymru hefyd. Hoffwn ychwanegu fy ngeiriau at hynny. Mewn sawl ffordd, mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ateb fy nghwestiynau yn ei ateb cyntaf. Gobeithio y gallwn—[Torri ar draws.]...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Llygredd mewn Afonydd (17 Ebr 2024)

Alun Davies: 4. A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu ei gynlluniau ar gyfer mynd i'r afael â llygredd mewn afonydd? OQ60925

8. & 9. Egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) a'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (16 Ebr 2024)

Alun Davies: —wrth siarad y prynhawn yma. Felly, byddem yn croesawu'r cyfle i gael sgyrsiau pellach gydag Ysgrifennydd y Cabinet wrth i'r ddeddfwriaeth hon fynd drwy'r Senedd.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.