Canlyniadau 1–20 o 4000 ar gyfer speaker:Adam Price

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Adam Price: Dim ond ynghylch y pwynt cyfreithiol penodol iawn yma, onid yw'n wir fod y risg honno'n berthnasol i bopeth, pob cymal o bob Bil? Mewn theori, mae posibilrwydd o her, oherwydd mae yna rai pethau, wyddoch chi, hawliau dynol ac ati, lle mai dim ond y Goruchaf Lys all roi barn bendant arnyn nhw. Ond pe baem ni o'r farn na allem ni wneud rhywbeth, ni allem ni ddeddfu ar unrhyw beth, oherwydd bod...

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Adam Price: Yn ei ddilyn yn agos, mae yna Seneddau yn y byd sydd â chwotâu croestoriadol sydd wir yn defnyddio cwotâu deddfwriaethol nid yn unig ar gyfer rhywedd, ond hefyd ar gyfer agweddau eraill ar dangynrychioli. A fyddai'n cefnogi'r dull hwnnw?

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Adam Price: Meddwl oeddwn i tybed, ac mae'n ddrwg gen i os ydw i wedi ei fethu'n barod, ond a allech chi ddweud mwy am y rheswm rydych chi wedi dod i'r casgliad, yn groes i un o argymhellion allweddol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, rwy'n credu, nad yw bod â Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor sy'n dod â phopeth perthnasol yn benodol o fewn y Bil o dan ein cymhwysedd deddfwriaethol yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Y Cod Gweinidogol (16 Gor 2024)

Adam Price: A gaf i ddweud ar y cychwyn, ar lefel bersonol, Vaughan, fy mod i'n sylweddoli diwrnod pa mor anodd fydd hwn i chi a diwrnod pa mor drist y bydd i'r rhai sy'n agos atoch chi ac yn poeni amdanoch chi? Ac rwy'n credu, fel y dywedodd y Llywydd, beth bynnag fo'n anghytundebau, beth bynnag fo ein gwahaniaethau, rwy'n credu, ar adegau fel hyn, ei bod hi'n bwysig ein bod ni i gyd, hefyd, yn dangos...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Y Cod Gweinidogol (16 Gor 2024)

Adam Price: 4. Pa fecanweithiau a fwriada’r Prif Weinidog eu rhoi mewn lle i sicrhau goruchwyliaeth annibynnol o’r cod gweinidogol? OQ61482

7. Cwestiynau Amserol: Datganiad Hannah Blythyn AS (10 Gor 2024)

Adam Price: Rwy'n ofni ein bod yn dal i fod mewn sefyllfa hynod anodd lle mae gennym ddau gyfrif sy'n gwrthdaro o'r hyn a ddigwyddodd, sy'n ymddangos yn amhosibl i'w cysoni, ac ni allwn ei adael heb ei ddatrys. Nid yw'n deg o ran yr unigolion dan sylw, ond mae hefyd yn niweidio enw da'r Llywodraeth a'r sefydliad hwn. O ran cyfeiriad y Prif Weinidog at y darn o ffotograff a ddisgrifiodd—a dywedodd fod...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Adam Price: 'Ni fyddai unrhyw un yn cael maddeuant am geisio chwalu ac ail-lunio'r Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar adeg pan fo troseddu'n rhemp yn ein strydoedd'. Felly, dilynwch resymeg hynny: yr union sefydliadau sydd wedi arwain at y sefyllfa hon lle mae troseddu'n rhemp yn ein strydoedd yw’r union sefydliadau a ddylai gael a chadw’r pwerau. Edrychwch ar y sgandal ofnadwy yng...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Adam Price: Mae'r Blaid Lafur wedi bod yn rhwyfo nôl mor gyflym ynglŷn â'i hymrwymiadau o ran heddlu a chyfiawnder efallai y dylen nhw wneud cais am fynediad hwyr i'r Gemau Olympaidd. [Chwerthin.] Dwi erioed wedi gweld newid yn digwydd mor gyflym, o’r adroddiad comisiwn Thomas, wrth gwrs, roedd y cwbl lot yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru; roedd popeth yn mynd i ddod i Gymru. Dyma ni wedi...

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Adam Price: Diolch, Dirprwy Lywydd, a dwi'n ddiolchgar iawn i’r holl Aelodau sydd wedi cyfrannu at y ddadl. Fel un bachan o Rydaman i fachan arall, byddwn i’n dweud, Tom, fod dy Gymraeg di’n grêt. Mae’n rhywbeth mae’n rhaid i mi ddweud wrth fy hunan wrth edrych yn y drych. Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n adeiladau a magu hyder ymhlith ein gilydd, a hefyd yn holl amrywiaeth ieithyddol Cymru....

4. Cynnig i nodi'r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (10 Gor 2024)

Adam Price: Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. Mae’n bleser cyflwyno adroddiad blynyddol Comisiwn y Senedd ar ei gynllun ieithoedd swyddogol ar gyfer y flwyddyn 2023-24 gerbron y Senedd heddiw. Fe fydd Aelodau o’r Senedd yn ymwybodol ei fod yn ofynnol i Gomisiwn y Senedd, yn unol â Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012, gyflwyno adroddiad blynyddol ar ei waith. Eleni, mae’r...

5. Cyfnod 4 Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) ( 9 Gor 2024)

Adam Price: Byddwn ni ym Mhlaid Cymru yn cefnogi'r Bil pwysig yma oherwydd y cynnydd y mae'n cynrychioli o ran diwygio democrataidd yng Nghymru, a phrif ganolbwynt, wrth gwrs, y Bil, o ran cofrestru awtomatig, fel oedd y Cwnsler Cyffredinol yn sôn, fydd yn sicrhau bod ein democratiaeth ni yn gallu cynrychioli barn ein dinasyddion yn fwy effeithiol. Rŷn ni hefyd yn croesawu rhai agweddau eraill ar y Bil...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

Adam Price: Rwy'n ddiolchgar iawn i'r holl Aelodau hynny sydd wedi cymryd rhan yn y ddadl hon, ac, yn wir, i bawb y tu allan i'r lle hwn sydd wedi ein helpu. Cyfeiriwyd at y gefnogaeth a gawsom ni gan Compassion in Politics, sydd wedi bod yn cynnal ymgyrch yn hyn o beth ers blynyddoedd lawer, ac, yn wir, y nifer fawr o arbenigwyr—cyfansoddiadol, cyfreithiol ac eraill—sydd wedi ein helpu i gyrraedd y...

Grŵp 15: Anghymhwyso rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru — y drosedd o ddichell (Gwelliannau 43, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 25) ( 2 Gor 2024)

Adam Price: Diolch, Llywydd. Rwy'n credu ei fod yn eithaf addas, onid yw, mewn ffordd, bod y grŵp olaf hwn o welliannau o ran Bil sy'n ymwneud ag etholiadau a chyrff etholedig wir yn canolbwyntio ar rywbeth sydd mor bwysig wrth wraidd ein democratiaeth, yr ydym i gyd yn unedig amdano: pwysigrwydd gwirionedd a hygrededd ac ymddiriedaeth yn ein democratiaeth. Dyna gefndir y gyfres hon o welliannau mewn...

Grŵp 13: Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd (Gwelliant 42) ( 2 Gor 2024)

Adam Price: Diolch i’r Cwnsler Cyffredinol am ei sylwadau. Dwi'n meddwl ei fod e’n bwnc, ar sail y sgyrsiau dwi wedi eu cael ar draws y Senedd, sydd yn cael ei groesawu. Dwi'n derbyn y pwyntiau mae'r Cwnsler Cyffredinol yn eu gwneud, hynny yw, gwelliant procio pellach er mwyn sicrhau bod gyda ni’r fforwm ehangach yma i godi’r materion yma. Mi fydd, efallai, cyfleon eraill i ni fynd â’r awgrym...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.