Canlyniadau 1–20 o 3200 ar gyfer speaker:Julie Morgan

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (16 Gor 2024)

Julie Morgan: It's great that the UK's new Labour Government has acted so decisively in order to tackle the crisis in our prisons, with some prisoners being released after they've served 40 per cent of their sentences, rather than the 50 per cent at the moment, and also their plan to appoint 1,000 more probation officers. But, I think that we all know that our prison system has come close to collapse as a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Offerynnau Cerddorol (10 Gor 2024)

Julie Morgan: Diolch yn fawr iawn am yr ateb, ac rwy'n croesawu'r gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol a'r rhaglen ysgolion yn fawr, ond fel y bydd Ysgrifennydd y Cabinet yn gwybod, rwyf wedi bod yn rhan o'r ymgyrch i achub adran iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, dan arweiniad Rhianon Passmore ac eraill ar draws y Siambr, ac mae disgwyl i goleg brenhinol Cymru wneud cyhoeddiad ar y canlyniad ddydd...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Blaenoriaethau Tai (10 Gor 2024)

Julie Morgan: Un o'r problemau mawr y mae pawb ohonom yn eu gweld yn ein hetholaethau bron bob dydd, rwy'n credu, yw argaeledd tai cymdeithasol, a chredaf ein bod i gyd yn gwybod, o'n gwaith etholaethol, pa mor anodd yw cael tai parhaol yn ogystal â thai dros dro, er gwaethaf ymdrechion mawr Llywodraeth Cymru y clywsom amdanynt heddiw, ac ymdrechion awdurdodau lleol. Yng Ngogledd Caerdydd, cafodd gwesty...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio: Blaenoriaethau Tai (10 Gor 2024)

Julie Morgan: 4. Pa faterion o ran tai y mae’r Ysgrifennydd Cabinet wedi'u nodi fel blaenoriaethau i fynd i’r afael â hwy dros weddill tymor y Senedd hon? OQ61432

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Offerynnau Cerddorol (10 Gor 2024)

Julie Morgan: 1. Pa gynlluniau sydd gan yr Ysgrifennydd Cabinet i annog pobl ifanc i ddysgu chwarae offerynnau cerddorol? OQ61431

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes ( 9 Gor 2024)

Julie Morgan: Bydd y Trefnydd yn ymwybodol o'r diddordeb yn y Siambr hon am dynged adran iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a'r holl ymdrechion, dan arweiniad Rhianon Passmore ac eraill, i geisio ei hachub. Cafodd deiseb o dros 10,000 o lofnodion ei hanfon i'r Senedd, a chytunodd y Pwyllgor Deisebau y bydden nhw'n mynd am dadl. Ond gyda'r toriad ar fin dod yn fuan, ac rydyn ni'n ei deall—ac mae'r...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gwyddorau Bywyd ( 3 Gor 2024)

Julie Morgan: Fis diwethaf, agorodd cyfleuster gweithgynhyrchu gwyddorau bywyd blaengar newydd yng Ngogledd Caerdydd. Rwy'n credu bod Ysgrifennydd y Cabinet dros iechyd wedi mynychu'r agoriad. Bydd safle Molecular Devices yn cynhyrchu modelau 3D o feinwe organau dynol, a elwir yn organoidau, wedi'u tyfu o fôn-gelloedd dynol ar gyfer ymchwil i glefydau ac ar gyfer datblygu cyffuriau. Ac fe arloeswyd y...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg: Gwyddorau Bywyd ( 3 Gor 2024)

Julie Morgan: 1. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hybu twf gwyddorau bywyd yng Nghymru? OQ61386

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gwasanaethau Bysiau ( 2 Gor 2024)

Julie Morgan: Diolch am yr ateb.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gwasanaethau Bysiau ( 2 Gor 2024)

Julie Morgan: Roeddwn i'n falch iawn o ddarganfod yn ddiweddar bod y llwybr bws 86, sy'n teithio drwy'r Mynydd Bychan, Llys-faen, Thornhill a Llanisien yn fy etholaeth i, ac sydd hefyd yn teithio drwy etholaeth Caerffili fy nghymydog Hefin David, wedi cael ei achub, diolch i gais llwyddiannus i grant rhwydwaith bysiau Llywodraeth Cymru. Roedd y gwasanaeth hwn yn bwysig iawn i aelodau fy etholaeth, yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Gwasanaethau Bysiau ( 2 Gor 2024)

Julie Morgan: 4. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi gwasanaethau bysiau? OQ61397

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cartrefi sydd wedi'u Rhestru gan Cadw (26 Meh 2024)

Julie Morgan: Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thrigolion Pentref Gardd Rhiwbeina yn fy etholaeth yng Ngogledd Caerdydd, sydd wedi'i restru gan Cadw fel gradd II ers 2001. Ac rwyf wedi bod yn gweithio gyda thrigolion sy'n profi llawer iawn o straen ac yn poeni am orfod gosod cwarelau gwydr lluosog yn lle ffenestri pren, oherwydd mae cwarelau gwydr lluosog yn nodwedd o'r datblygiad yn Rhiwbeina. Mae'n rhaid i...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cartrefi sydd wedi'u Rhestru gan Cadw (26 Meh 2024)

Julie Morgan: 3. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i helpu preswylwyr sy'n berchen ar eiddo sydd wedi'u rhestru gan Cadw i gynnal a datblygu eu cartrefi? OQ61340

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Pobl â Thiwmor ar yr Ymennydd (25 Meh 2024)

Julie Morgan: Diolch am yr ateb.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Pobl â Thiwmor ar yr Ymennydd (25 Meh 2024)

Julie Morgan: Bydd llawer ohonom ni yma yn adnabod yr enw Molly Fenton a'i hymgyrch Love your Period, a oedd â'r nod o leihau'r stigma ynghylch y mislif a thlodi mislif. Fodd bynnag, ni fydd llawer yn gwybod bod Molly yn byw gyda thiwmor ar yr ymennydd ac fe'i gwnaed yn llysgennad ifanc yng Nghymru ar gyfer yr elusen Brain Tumour Support. Mae llawer o bobl, fel Molly, yn aml yn cael diagnosis o diwmor ar...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Pobl â Thiwmor ar yr Ymennydd (25 Meh 2024)

Julie Morgan: 2. Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl â thiwmor ar yr ymennydd? OQ61353

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig (19 Meh 2024)

Julie Morgan: Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i'r afael â microblastigau yng Nghymru?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.