Natasha Asghar

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

General Election 2024

There is a UK general election on 4th July 2024 (9 days away).

To understand more about how the election will work, you can read our 10-point guide.

Enter your postcode below to learn more about your new constituency and candidates:


We want MPs to meet the standards and expectations of the people who elected them - you!

Learn more about our current work, and our new project WhoFundsThem - looking into MPs’ and APPGs’ financial interests.

Learn more about how we'll use your donation and other ways to help.

Proffil

Ceidwadwyr MS ar gyfer Dwyrain De Cymru

Aeth i mewn i'r Senedd ar 6 Mai 2021

Ymddangosiadau diweddar

  • 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Ffordd osgoi Cas-gwent 19 Jun 2024

    Diolch yn fawr, Ddirprwy Lywydd. Rwy'n croesawu'r cyfle i agor y ddadl hon a gwneud y cynnig a gyflwynwyd yn enw fy nghyd-Aelod, Darren Millar. Mae gormod o lawer o gymunedau ledled Cymru yn cael eu gorfodi i ddioddef traffig trwm ar ffyrdd a rhwydweithiau ffyrdd sy'n dirywio'n ddyddiol. Mae'r ddadl heddiw yn canolbwyntio ar Gas-gwent yn fy rhanbarth i yn Nwyrain De Cymru, lle mae ffyrdd...
  • 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod — Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru) 19 Jun 2024

    A gaf i achub ar y cyfle i ddiolch i fy nghyd-Aelod, Mark Isherwood, am gyflwyno’r Bil Iaith Arwyddion Prydain hynod bwysig hwn? Ategaf eiriau fy nghyd-Aelod, Sam Rowlands, fod Mark wedi bod yn arloeswr a chefnogwr brwd i hawliau pobl anabl. Mae ei angerdd a'i gefnogaeth i BSL wedi bod yn amlwg yma yn y Siambr hon ers degawdau. Nod trosfwaol y Bil mawr ei angen hwn yw chwalu’r rhwystrau...
  • 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cefnogi'r Sector Amaeth yn Nwyrain De Cymru 19 Jun 2024

    Diolch yn fawr am eich ymateb, Ysgrifennydd y Cabinet. Fel y gwyddom i gyd, roedd asesiad o'r effaith economaidd a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ddiwedd y llynedd yn rhagweld colli 5,500 o swyddi a gostyngiad o 85 y cant mewn incwm busnes fferm o ganlyniad i newidiadau i daliadau cymorth i ffermwyr yng Nghymru. Y mis diwethaf, rwy'n gwybod eich bod wedi cyhoeddi y bydd y cynllun taliad...

Mwy o ymddangosiadau diweddar Natasha Asghar

RSS feed (?)

Nodyn ar gyfer newyddiadurwyr ac ymchwilwyr: gellir defnyddio'r data ar y dudalen hon yn rhydd, ar yr amod bod TheyWorkForYou.com yn cael ei ddyfynnu fel y ffynhonnell.

Cynhyrchwyd y data yma gan TheyWorkForYou o amrywiaeth o ffynonellau.

Am esboniad o ddisgrifiadau'r bleidlais, gweler ein tudalen am gwybodaeth bleidleisio ar TheyWorkForYou.

Llun proffil: © Senedd (CC-BY 4.0)